Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Overførselssagen 2021-2022 – grøn by med plads til alle

Se alle bilag

Denne indstilling vedrører overførselssagen 2021-22, hvormed der i henhold til kommunens overførselsprincipper foretages tekniske overførsler af mindreforbrug i regnskab 2021 til budgettet for 2022 samt udmøntes 1.124,7 mio. kr. til en række nye eller igangværende initiativer. Herudover udmøntes også midler fra investerings- og innovationspuljen, hvorfra udmøntes i alt 245,1 mio. kr. til 39 investeringsforslag og fem innovationsforslag.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at der overføres et mindreforbrug på serviceområdet i 2021 til 2022 på i alt 234,5 mio. kr., samt fra 2021 til 2023 på 4,1 mio. kr. Herudover overføres et servicemindreforbrug på 13,2 mio. kr. vedrørende decentral opsparing over 4 pct. til anlæg, jf. bilag 4-6,
  2. at der overføres et mindreforbrug på anlægsområdet på 151,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende takstfinansieret anlæg, samt at der overføres mindreforbrug på finansposter på 36,9 mio. kr., jf. bilag 7-8,
  3. at der tildeles i alt 1.124,7 mio. kr. til nye initiativer eller igangværende initiativer, jf. bilag 3 og 3a, og at der gives anlægsbevillinger til initiativerne på anlæg,
  4. at der udmøntes 245,1 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljen til i alt 39 investeringsforslag og 5 innovationsforslag, jf. bilag 9.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2021. En central del af kommunens økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. Denne overførselsmulighed sikrer udvalgene en fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og enkeltinstitutionerne kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger. Når forvaltningernes overførsler er håndteret, resterer der fortsat overskydende midler, som kan anvendes i overførselssagen til finansiering af nye eller igangværende initiativer. Derudover udmøntes der midler fra kommunens investerings- og innovationspulje.

Løsning

Finansiering
Mindreforbrug i regnskabet indgår i kommunens reelle kasse primo 2022. Overskydende midler i reel kasse, dvs. udover det anbefalede løbende minimum på 700 mio. kr., er forud for overførselssagen opgjort til 1.436,1 mio.kr. Der er yderligere taget højde for, at en kommende kasseopbygning på 1.068 mio. kr. tilbageføres til råderummet og dermed indgår i kommende års budgetforhandlinger med virkning fra budget 2023.

De overskydende midler består hovedsageligt af mindreforbrug i regnskab 2021, som forvaltningerne ikke overfører. Herudover er der en række øvrige sager som bidrager med finansiering. Her bidrager efterregulering af demografi i 2021 med 100 mio. kr.

Efter finansiering af overførsler af mindreforbrug og øvrige sager, udgør finansieringen til nye eller igangværende initiativer i forbindelse med overførselssagen i alt 1.124,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Finansiering af overførselssagen

Finansiering

Mio. kr.

Mindreforbrug i regnskab 2021 og øvrig finansiering

1.436,1

Overførsler service (inkl. decentral opsparing over 4 pct.)

-251,8

Overførsler anlæg

-151,7

Overførsler finansposter og øvrige

-36,9

Øvrige sager

129,0

I alt

1.124,7

Service- og anlægsmåltal

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet at afsætte en servicebufferpulje på 154,8 mio. kr. med måltal til anvendelse i Overførselssagen 2021-2022. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen (BR) truffet en række beslutninger, som påvirker servicemåltallet. Servicemåltallet til Overførselssagen 2021-2022 er derfor 136,4 mio. kr. Regnskabsoverførslerne på service trækker 234,5 mio. kr. i servicemåltal i 2022. Omfanget af regnskabsoverførsler på serviceområdet er muligt, fordi andre sager samlet tilvejebringer 237,8 mio. kr. i servicemåltal til overførselssagen, jf. bilag 1-2. Tilvejebringelsen af servicemåltal fra andre sager kan primært henføres til efterreguleringen af demografi i 2022, som isoleret set tilvejebringer 100,4 mio. kr. i servicemåltal, samt overskydende måltal fra investeringspuljerne på 100,6 mio. kr. Der kan i aftalen derfor samlet disponeres over servicemåltal for 139,7 mio. kr.

I budgetaftalen for 2022 blev det besluttet at afsætte anlægsmåltal på 50 mio. kr. til Overførselssagen 2021/2022. På anlægsområdet overføres mindreforbrug uden tildeling af måltal. Ifølge kommunens overførselsprincipper overføres mindreforbrug på service over 4 pct. til anlæg. Dette trækker anlægsmåltal for 13,2 mio. kr. Derudover giver en række sager anlægsmåltal for 53,8 mio. kr. Heriblandt kan især nævnes overskydende måltal fra investeringspuljen på 31,5 mio. kr. jf. bilag 1-2. Samlet set kan der i aftalen disponeres over 90,6 mio. kr. i anlægsmåltal.

Tekniske regnskabsoverførsler
I henhold til kommunens overførselsprincipper, som årligt godkendes af Økonomiudvalget, kan mindreforbrug vedr. decentral opsparing, eksternt finansierede projekter samt lov-/kontraktmæssigt bundne midler overføres fra 2021 til 2022.  Der overføres hermed i alt 238,6 mio. kr. på service, jf. bilag 4-6. Herudover vedtog aftaleparterne at overføre øvrige overførsler. Det drejede sig om en række investeringscases, en række tværgående projekter, samt fem yderligere konkrete aktiviteter, som blandt andet på grund af Covid-19 ikke blev gennemført i 2021.  Endeligt er der overførsler af servicemindreforbrug over 4 pct., som overføres til anlæg i 2022. Serviceoverførslerne fra 2021 til 2022/2023 fremgår opdelt på udvalg i tabel 2. 

Tabel 2. Overførsler af servicemindreforbrug, fordelt på udvalg

Mio. kr.

Decentral

opsparing

Eksternt

finan-

sierede

projekter

Lov- eller

kontrakt-

mæssigt

bundne

midler

Andet

overført

mindre-

forbrug

Overfør-

sler til

service

i alt

Decentral

opsparing

over 4 pct.

til anlæg

Økonomiudvalget

0

1,2

8,4

6,8

16,4

0

Kultur- og

Fritidsudvalget

16,8

7,2

12,9

8,5

45,3

0

Børne- og

Ungdomsudvalget

103,0

37,1

0,2

5,5

145,9

13,2

Sundheds- og

Omsorgsudvalget

8,5

0,3

0

5,4

14,2

0

Socialudvalget

35,8

6,5

-2,4

0

39,8

0

Teknik- og

Miljøudvalget

0

-1,6

4,1

0

2,5

0

Beskæftigelses- og

Integrationsudvalget

0

0,1

0,2

0

0,2

0

Intern Revision

0

0

0

0

0

0

Borgerrådgiveren

0

0,4

0

0

0,4

0

I alt

164,0

51,2

23,4

26,2

264,8

13,2

På styringsområderne anlæg og finansposter overføres der samlet 188,6 mio. kr., herunder 36,9 mio. kr. vedrørende finansposter. Overførslerne på finansposter kan primært henføres til indskud i Landsbyggefonden, som ikke er blevet reperiodiseret i relation til regnskabsprognoserne. Overførslerne på styringsområderne anlæg og finansposter fremgår af tabel 3. Overførslerne på anlæg og finansposter fremgår udvalgsopdelt i bilag 7-8.

Tabel 3. Overførsler på anlæg og finansposter

Mio. kr.

Anlæg

Takstfinansieret anlæg (kasseneutralt)

Finansposter

Øvrige overførsler i alt

I alt

151,7

-3,8

36,9

184,8

Udmøntning af finansiering til nye eller igangværende aktiviteter

I forbindelse med overførselssagen prioriteres i alt 1.124,7 mio. kr. til nye eller igangværende initiativer. De nye og igangværende aktiviteter, der udmøntes finansiering til, fremgår i bilag 1-3. Udmøntning sker bevillingsteknisk i overensstemmelse med bilag 3. Udmøntningen af finansiering til nye og igangværende initiativer fordeler sig overordnet sådan, at der udmøntes 426,5 mio. kr. til forvaltningernes need to-sager, 230,9 mio. kr. til forvaltningernes sager vedr. rettidig omhu samt 462,3 mio. kr. til øvrige sager, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udmøntning af finansiering til nye og igangværende sager opdelt på kategorier

Kategori

Mio. kr.

Finansiering

1.124,7

Need to

-426,5

Rettidig omhu

-230,9

Øvrige sager

-462,3

Efter udmøntning af midler til nye initiativer og Borgerrepræsentationens behandling 7. april 2022 af indstilling om planlægning og anlæg af pavillonboliger til indkvartering af fordrevne ukrainere, resterer der i puljerne til uforudsete udgifter henholdsvis 14,7 mio. kr. på service og 0,0 mio kr. på anlæg.  

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år

I regnskabet for 2021 er der modsat tidligere år ikke merindtægter fra salg af rettigheder og ejendomme. Der er dog et mindreforbrug på et projekt vedrørende fjernvarmekonvertering, der er finansieret salg af rettigheder og ejendomme i 2017. Mindreforbruget på 34,5 mio. kr. anvendes til forbedring af indeklima på Bernstorffsgade 17 og en pulje til at vedligeholde kloakker på kommunens ejendomme, hvilket medvirker til nedbringelse af kommunens vedligeholdelsesefterslæb jf. bilag 1-3.

Udmøntning af investeringspuljerne

Med budget 2022 er der afsat i alt 450 mio. kr. i investerings- og innovationspuljen. Med overførselssagen udmøntes i alt 245,1 mio. kr. mio. kr. til 39 investeringsforslag og 5 innovationsforslag. Der resterer herefter 204,9 mio. kr. i finansiering i investerings- og innovationspuljen, jf. bilag 9.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3-9.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingens at-punkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 5. maj 2022.

 

Søren Hartmann Hede / Mads Grønvall

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,  

  1. at der overføres et mindreforbrug på serviceområdet i 2021 til 2022 på i alt 234,5 mio. kr., samt fra 2021 til 2023 på 4,1 mio. kr. Herudover overføres et servicemindreforbrug på 13,2 mio. kr. vedrørende decentral opsparing over 4 pct. til anlæg, jf. bilag 4-6,
  2. at der overføres et mindreforbrug på anlægsområdet på 151,7 mio. kr. og et merforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende takstfinansieret anlæg, samt at der overføres mindreforbrug på finansposter på 36,9 mio. kr., jf. bilag 7-8,
  3. at der tildeles i alt 1.124,7 mio. kr. til nye initiativer eller igangværende initiativer, jf. bilag 3 og 3a, og at der gives anlægsbevillinger til initiativerne på anlæg,
  4. at der udmøntes 245,1 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljen til i alt 39 investeringsforslag og 5 innovationsforslag, jf. bilag 9.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte følgende ændringsforslag:

 

” At følgende forslag udgår:

TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads; TM087 Borgersamling om grønt byliv pa° Indre Østerbro; TM031 Etablering af hundega°rde i Husum; ØK24 Startup Housing; ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse; Grundkapitalindskud i almene boliger; TM77 Udvidet ordning for udeservering;

 

og at midlerne i stedet anvendes til parkering og idrætsfaciliteter efter forslag fra de respektive forvaltninger.”

 

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 1 stemme mod 9. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: C

Imod stemte: A, Ø, B og V.

Undlod at stemme: I.

 

 

Indstillingen blev herefter anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 9 stemmer mod 0. Et medlem undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B, V og I.

Imod stemte: -

Undlod at stemme: C.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Det Konservative Folkeparti genfremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at følgende forslag udgår:

TM005 Omdannelse af Helga Larsens Plads; TM087 Borgersamling om grønt byliv på Indre Østerbro; TM031 Etablering af hundegårde i Husum; ØK24 Startup Housing; ØK42 Pilotprojekter for borgerinddragelse; Grundkapitalindskud i almene boliger; TM77 Udvidet ordning for udeservering;

og at midlerne i stedet anvendes til parkering og idrætsfaciliteter efter forslag fra de respektive forvaltninger.”

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag om tilføjelse til 3. at-punkt (ÆF2):

 ”dog således at hundegården i Husumparken ved Kyringevej i budgetnotat TM031 udgår, og i dialog med de lokale interessenter søges placeret et anden sted i Husumparken.”

 

Det af Det Konservative Folkeparti genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 42 stemmer imod 9. 1 medlem undlod.

For stemte: C og D.
Imod stemte: Ø, A, B, F, V og Å.
Undlod at stemme: I.

 

Det af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti stillede ændringsforslag (ÆF2) blev godkendt uden afstemning.

 

Den således ændrede indstilling blev herefter godkendt med 42 stemmer for. Ingen medlemmer stemte imod. 9 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å og I.
Imod stemte: Ingen.
Undlod at stemme: C og D.

 

Til top