Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Demografiregulering af budget 2022 og budgetårene 2023-2026

Se alle bilag
Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetrammer tilpasses med årligt baseret på kommunens opdaterede befolkningsprognose. Med befolkningsprognosen for 2022 forventes en lavere vækst i målgrupperne; børn og unge samt ældre sammenholdt med prognosen for 2021, der ligger til grund for det aktuelle demografiregulerede budget. Derfor nedjusteres de budgetterede demografiske merudgifter i 2022 med i alt 100,3 mio. kr. Derudover tilpasses budgetterne i 2023 og frem, hvilket indarbejdes i udvalgenes budgetrammer forud for udvalgenes behandling af budgetbidrag til 2023. På alle tre områder er der foretaget et servicetjek af demografimodellerne med henblik på at understøtte en ensartet, transparent og tidssvarende praksis på tværs af udvalg. Servicetjekket har givet anledning til mindre tekniske tilpasninger på børne- og ungeområdet og socialområdet. Korrektionen for sund aldring på sundheds- og omsorgsudvalgets tilpasses.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at udvalgenes budgetter for 2022 efterreguleres med i alt -100,3 mio. kr. på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

I Københavns Kommune er der en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at bevillinger og ydelser på børne-, ældre- og socialområdet årligt tilpasses som følge af kommunens befolkningsprognose. Hensigten med modellen er at fastholde det politisk fastsatte serviceniveau for de ydelser, som indgår i modellen i takt med udviklingen i befolkningen. Modellen er en marginal budgetmodel, hvor budgettet tilpasses ændringer i antal borgere i målgruppen for de forskellige demografiregulerede ydelser. Det indebærer, at demografimodellen omfatter stigende eller faldende udgifter alt efter udviklingen i befolkningen.

Befolkningsprognosen for 2022 viser et fortsat stigende folketal i Københavns Kommune. Samlet er folketallet i København steget med 6.270 personer fra 2021 til 2022, hvormed kommunens folketal primo 2022 udgjorde 644.417 personer. Det er 315 personer færre end ventet med befolkningsprognosen for 2021.

På børne- og ungeområdet er antallet af 0-16årige 947 personer lavere i 2022 end ventet med befolkningsprognosen for 2021. Det skyldes, at flere børnefamilier er fraflyttet kommunen, hvilket resulterer i en høj nettofraflytning til andre kommuner. Hertil kommer et lavere fødselstal. På ældreområdet er antallet af personer over 80 år 128 personer lavere end ventet, hvilket kan forklares med en højere dødelighed end forventet. Den lavere vækst på børne- og ældreområdet modsvares af en større vækst blandt 17-64årige på 746 flere personer end ventet, jf. tabel 1.

Tabel 1: Befolkning pr. 1. januar 2022 fordelt på aldersgrupper

Alder

Befolkning pr. 1. januar 2022

Forskel mellem faktiske tal og prognose

Forventet

(Prognose 2021)

Faktisk

0-2 år

25.873

25.683

-190

3-5 år

20.126

19.782

-344

6-16 år

60.445

60.032

-413

17-64 år

470.284

471.030

746

65-79 år

54.057

54.071

14

80+

13.947

13.819

-128

I alt

644.732

644.417

-315

 

De budgetterede merudgifter til demografi er på den baggrund højere, end den nye befolkningsprognose lægger til grund, og derfor skal der ske en efterregulering af udvalgenes budgetter i 2022.

Den lavere vækst i den nye befolkningsprognose forventes at strække sig ind i den kommende budgetperiode og har derfor påvirkning på budget 2023. Sammenlignet med demografiindstillingen fra april 2021 skal udvalgenes budgetrammer i 2023 og frem derfor nedjusteres i forhold til det niveau, der er indarbejdet med Indkaldelsescirkulæret for budget 2023 (IC2023).

Med demografiindstillingen i 2021 vedtog Økonomiudvalget den 13. april 2021, at Økonomiforvaltningen og de demografiregulerede forvaltninger frem mod demografiindstillingen i 2022 skal ”konsolidere opgørelsen af enhedspriser og kompensationsgrader på tværs af de demografiregulerede bevillinger for at sikre en ensartet, transparent og tidssvarende praksis”. På sundheds- og omsorgsområdet blev det med budgetforslaget til budget 2022 (augustindstillingen) tilmed besluttet at undersøge, om forudsætningerne for demografireguleringen på sundheds- og ældreområdet fortsat sikrer, at serviceniveauet fastholdes i takt med en stigende befolkning. Der afrapporteres med denne indstilling på de samlede konklusioner. 

Løsning

Efterregulering af budget 2022

Forskellen mellem det forventede og det faktiske folketal i 2022 betyder, at de budgetterede demografiudgifter skal nedjusteres i 2022 i henhold til den lavere vækst på børne- og ældreområdet. Udvalgenes budgetrammer nedjusteres under ét med 100,3 mio. kr. i 2022, jf. tabel 2. De økonomiske konsekvenser indgår i overførselssagen.

Nedjusteringen af Børne- og Ungdomsudvalgets budget på 92,9 mio. kr. skyldes, at der er 587 færre børn på 0-5 årsområdet i 2022 end i 2021. I alle andre aldersgrupper er der flere københavnere i 2022 end i 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget nedjusteres med 7,8 mio. kr. på grund af et lavere antal ældre over 80 år. I efterreguleringen indgår en nedjustering af udgifter til køb og salg pladser på 3,5 mio. kr. på baggrund af udvalgets regnskab for 2021.  Socialudvalgets budget opjusteres med 0,3 mio. kr. som følge af stigningen blandt de 17-64årige.

Efterreguleringerne af 2022 har varig effekt fra budget 2023, jf. bilag 1. Af bilag 2 fremgår den bevillingsmæssige fordeling af efterreguleringen.

Tabel 2: Efterregulering af merudgifter til demografi i Budget 2022

1.000 kr., 2022 p/l

Efterregulering i 2022

Børne- og Ungdomsudvalget

-92.884

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-7.772

Socialudvalget

309

I alt

-100.348

 

Note: Tabellen viser mer- og mindreudgifter i 2022 i forhold til det budgetterede i Vedtaget budget 2022.

 

 

Tilpasning af udvalgenes budgetrammer fra 2023 og frem

Befolkningsudviklingen forventes fra 2023 og frem mod 2026 at medføre en stigning i folketallet på 29.514 personer, herunder en vækst i alle aldersgrupper, jf. tabel 2 i bilag 1. Det er en lidt lavere vækst end sidste års forventede vækst i perioden på 30.295.

Den nye befolkningsprognose medfører demografiske merudgifter i 2023 i forhold til 2022 på 123 mio. kr., jf. tabel 3. I takt med vækstraten på børne- og ungeområdet samt ældreområdet forventes at stige, vil de marginale merudgifter til demografi stige frem mod 2026 på Børne- og Ungdomsvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger. Det skyldes især en øget vækst blandt de 0-2årige og de ældre over 80 år.

Tabel 3: Marginale merudgifter til demografi 2023-2026                                         

1.000 kr., 2023 p/l

2023

2024

2025

2026

Børne- og ungdomsudvalget

22.637

50.256

67.481

83.600

Sundhed- og Omsorgsudvalget

60.378

71.979

80.471

86.951

Socialudvalget

39.832

38.891

37.034

35.076

I alt

122.847

161.125

184.985

205.627

 

Note: Tabellen viser de marginale merudgifter til demografi fra år til år med befolkningsprognosen for 2022

Selvom der med befolkningsprognosen for 2022 også fremover forventes vækst i København, er prognosen nedjusteret i forhold til sidste års forventning. Det forventede folketal i 2023 er 142 personer lavere end forventningen med 2021-prognosen. Tallet dækker igen over modsatrettede tendenser med en forventning om 1.336 færre 0-16årige og 310 færre personer over 65 år end tidligere, hvilket modsvares af 1.504 flere 17-64årige i den erhvervsaktive alder. Den lavere vækst på børne- og ældreområdet end i 2021-prognosen, som er lagt til grund for opgørelsen af demografibetingede udgifter i IC2023, betyder, at de demografiregulerede budgetter reduceres i 2023 og frem.

Af tabel 4 fremgår tilpasningen af udvalgenes rammer i budgetperioden 2023 til 2026. Udgifterne dækker over den varige effekt af efterreguleringen af 2022 og den akkumulerede effekt af en lavere befolkningsvækst på børne- og ældreområdet i 2023 og frem. I bilag 2 fremgår den bevillingsmæssige fordeling af reguleringerne.

Tabel 4: Udgifter til demografi ift. det budgetterede i indkaldelsescirkulæret til budget 2023

1.000 kr., 2023 p/l

2023

2024

2025

2026

Børne- og Ungdomsudvalget

-135.433

-159.787

-173.836

-187.100

Sundhed- og Omsorgsudvalget

-27.943

-40.603

-54.230

-70.061

Socialudvalget

1.442

716

-742

-2.724

I alt

-161.934

-199.674

-228.809

-259.885

 

Note: Tabellen viser de akkumulerede mer- og mindreudgifter i det pågældende år i forhold til det budgetterede for samme år i Indkaldelsescirkulæret 2023

 

Servicetjek er demografimodellerne

 

Økonomiforvaltningen (ØKF) og de demografiregulerede forvaltninger er enige om, at servicetjekket af demografimodellen viser, at modellen grundlæggende fungerer, og at servicetjekket ikke giver anledning til at ændre principperne for demografiregulering af de tre velfærdsområder.

På børne- og ungdomsområdet foretages mindre, tekniske tilpasninger med begrænset økonomisk effekt. Eksempelvis tages køb af erhvervsuddannelsespladser på ydelsen 10. klasse ud af modellen i henhold til den generelle praksis for, at køb og salg af pladser ikke demografireguleres. Herudover vil Økonomiforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen frem mod demografiindstillingen i 2023 se nærmere på ydelsen ”10. klasse” henset til et fald i antal brugere af ydelsen trods en stigende målgruppe.

På socialområdet vil Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen se nærmere på kompensationen af huslejeudgifter på botilbud frem mod demografiindstillingen i 2023.

På sundheds- og omsorgsområdet er Økonomiforvaltningen (ØKF) og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) enige om at anbefale, at der på nuværende tidspunkt ikke indarbejdes omsorgstandpleje i modellen, idet sammenhæng mellem befolkningsudvikling og aktivitet for omsorgstandpleje ser ud til at være afkoblet de seneste år.

Konklusionerne på begge områder er uddybet i bilag 4. 

 

 

Tilpasning af korrektion for sund aldring

På sundheds- og omsorgsområdet er betydningen af socioøkonomiske forhold og sund aldring for udgifterne på sundheds- og ældreområdet analyseret i henhold til opdraget med budgetforslaget for budget 2022 (augustindstilling 2022). Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er på baggrund af undersøgelsen enige om at anbefale en tilpasning af den eksisterende korrektion for sund aldring. I stedet for at se på den forventede levetid reduceres dækningsgraderne på 1,15 procent om året, baseret på sammenhængen mellem udviklingen i ældrebefolkningens baggrundskarakteristika og deres sandsynlighed for at modtage ældrepleje. Forvaltningerne anbefaler at tilpasse den eksisterende korrektion for sund aldring med yderligere 1,5 mio. kr., således korrektionen er på i alt -7,5 mio. kr. i 2023, jf. tabel 2 i bilag 3, hvori undersøgelsen er afrapporteret.

Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er enige om at genberegne korrektionen for sund aldring i forbindelse med demografiindstillingen til Budget 2026.

 

 

Orientering om forudsætningerne for moderniseringsplan 2

Med vedtagelsen af budget 2018 besluttede Borgerrepræsentationen (BR) en udvidelse af moderniseringsplan 2, som skal håndtere kapacitetsbehovet og moderniseringen af utidssvarende plejeboliger frem til 2025 på sundheds- og omsorgsområdet. Borgerrepræsentationen besluttede derudover, at der skal følges op på forudsætningerne for udvidelse af Moderniseringsplan 2 i forbindelse med den årlige indstilling om demografiregulering. Opfølgningen er vedlagt i bilag 5. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at den aktuelle udvikling giver anledning til at reducere budgettet med 5,5 mio. kr. på anlæg i 2025 og 14,7 mio. kr. på finansposter i 2024, som følge af ændret demografisk udvikling. Det overskydende budget til plejeboliger bliver lagt i råderummet i forbindelse med juniindstillingen til budget 2023 (Økonomiudvalget den 14. juni 2022).

Økonomi

Som følge af efterreguleringen af 2022 sker der samlet en nedjustering på netto 100,3 mio. kr. af budgetterne på Børne- og Ungdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets områder i 2022. Efterreguleringen har også effekt for budget 2023, hvor udvalgenes rammer samlet set nedjusteres med 114 mio. kr. varigt fra 2023 og frem. Reguleringerne fremgår af bilag 1 i tabel 3.

Medregnes de varige økonomiske konsekvenser af efterreguleringen, nedjusteres budgetrammerne for Børne- og Ungdomsdomsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget med 161,9 mio. kr. i 2023, 199,7 mio. kr. i 2024, 228,8 mio. kr. i 2025 og 259,9 mio. kr. i 2026. Reguleringerne fremgår af bilag 1.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af indstillingen fremgår af bilag 2.

Videre proces

Korrektionerne indgår i de opdaterede budgetrammer, som Økonomiforvaltningen har udsendt til forvaltningerne ultimo marts 2022 som grundlag for udvalgenes budgetbidrag og juniindstillingen til budget 2023, der behandles af Økonomiudvalget den 14. juni 2022.

Udvalgene tilpasser budgetterne i 2022 og i budget 2023 og frem som følge af demografireguleringen.

Søren Hartmann Hede               / Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 

1. at udvalgenes budgetter for 2022 efterreguleres med i alt -100,3 mio. kr. på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 2.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

 

2. at det godkendes, at udvalgenes budgetter for 2023-2026 korrigeres på baggrund af den nye befolkningsprognose, jf. tabel 4,

 

3. at det godkendes, at korrektionen for sund aldring i Sundheds- og Omsorgsudvalgets demografiregulerede budget justeres på baggrund af Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens analyse af plejebehovet på ældreområdet.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

 

Indstillingens 1. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Indstillingens 2.-3. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

 

Et samlet Økonomiudvalg afgav følgende protokolbemærkning:

”Partierne er enige om, at i forhold til demografiregulering på det udsatte børneområde skal varig refinansiering af de store udløb i budget 2024 og 2025 på det udsatte børneområde eller demografiregulering på det grundlag fra 2025 og frem, indgå i forhandlingerne om budget 2023, jvf. hensigtserklæring fra budget 2022.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Venstre og Liberal Alliance videreførte følgende protokolbemærkning fra Økonomiudvalget:

”Partierne er enige om, at i forhold til demografiregulering på det udsatte børneområde skal varig refinansiering af de store udløb i budget 2024 og 2025 på det udsatte børneområde eller demografiregulering på det grundlag fra 2025 og frem, indgå i forhandlingerne om budget 2023, jf. hensigtserklæring fra budget 2022.”

Til top