Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om intern CO2-pris/skyggepris

Medlemsforslag

Det forslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at komme med et forslag til politisk behandling om at indføre en intern CO2-afgift eller skyggepris på alle indkøb over kr. 50.000. Motiveringen indeholder en række opmærksomhedspunkter som skal indarbejdes i forslaget,
  2. at forslaget foreligger i så god tid før den endelige vedtagelse af indkøbspolitikken, at det kan nå at blive indarbejdet.

(Stillet af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet)

Motivering

Partierne bag forslaget ønsker, at der udarbejdes et forslag til, hvordan en intern CO2-afgift for Københavns Kommune kan indføres. København skal være foregangskommune på at nedbringe CO2-udledningen og forslaget skal hjælpe med at begrænse CO2-udeledningen fra København, indtil nationale regler bliver indført. Da implementeringen af en CO2-afgift kan strække sig over en længere periode, bedes Økonomiforvaltningen i forslaget redegøre for, hvordan henholdsvis CO2-skyggepris og en intern CO2-afgift kan implementeres, så den bedste ordning for København kan vælges. 

Særlige opmærksomhedspunkter som skal indarbejdes i forslaget:

- Forslaget skal gennemføres faseopdelt, så forskellige varegrupper/udbud indarbejdes over tid.

- Forslaget skal koordineres i forhold til øvrige politikker og politiske beslutninger. Økonomiforvaltningen skal med inddragelse af andre relevante forvaltninger redegøre for, hvilke politikker og politiske beslutninger, der skal erstattes eller ændres, for at der ikke bliver modstridende eller overlappende beslutninger.

- Forslaget må ikke medføre merarbejde for frontpersonale.

- Forslaget skal kunne indgå som en del af klimaplan 2035.

- CO2-afgiften skal kunne udfases gradvist i takt med at en national CO2-skat indføres.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

 

Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag som nyt 3. at-punkt (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udforme forslaget med udgangspunkt i en mindstepris på 850 kr./CO2e, gradvist stigende til 1.500 kr./ton CO2e i 2030, som anbefalet af Klimarådet. Anvendelse af CO2-priser bør i videst muligt omfang finde sted i kommunens aktiviteter. Indføres en national CO2-afgift, der er lig med eller højere end den interne CO2-pris, annulleres den interne opkrævning.”

 

Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet fremsatte følgende ændringsforslag som nyt 3. at-punkt (ÆF2):

”at mindst en model skal tage udgangspunkt i Klimarådets anbefalinger om en CO2-afgift på 850 kr. pr. ton stigende til 1.500 kr. pr. ton”.

 

Det af Det Konservative Folkeparti fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 42 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og D.
Imod stemte: Ø, A, B, F, V, Å og I. 

 

Det af Enhedslisten, Radikale Venstre, SF og Alternativet fremsatte ændringsforslag (ÆF2) blev vedtaget med 50 stemmer for. Ingen medlemmer stemte imod. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å og I.
Imod stemte: Ingen.
Undlod at stemme: D.

 

Det således ændrede medlemsforslag blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top