Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Intern Revisions årsberetning 2021

Se alle bilag
I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision udarbejder Intern Revision efter afslutningen af hvert regnskabsår en årsberetning til Borgerrepræsentationen om Intern Revisions virksomhed.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2021 tages til efterretning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Revisionsudvalgets budgetramme.

(Revisionsudvalget)

Problemstilling

Intern Revision afgiver årligt efter afslutningen af regnskabsåret en beretning til Borgerrepræsentationen, hvor Intern Revision redegør om sin virksomhed. Beretninger indeholder en redegørelse for blandt andet følgende forhold:

• Aktiviteter i året løb
• Ressourcemæssige forhold
• Regnskabet

I henhold til afsnit 11 i Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision forelægges årsberetningen Borgerrepræsentationen med en indstilling fra Revisionsudvalget efter forud indhentet erklæring fra Økonomiudvalget.

Løsning

Revisionsudvalget godkender Intern Revisions årsberetning for 2021.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Efter Revisionsudvalgets godkendelse af årsberetningen for 2021 oversender Intern Revision beretningen og den godkendte indstilling til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget oversender Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2021 til Borgerrepræsentationen sammen med udvalgets erklæring.

Borgerrepræsentationen behandler Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2021.

Årsberetningen gøres tilgængelig på Intern Revisions hjemmeside.


/ Jesper Andersen

 

Oversigt over politisk behandling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  1. at Revisionsudvalget godkender Intern Revision årsberetning for 2021
  2. at Revisionsudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen – efter forudgående indhentet erklæring fra Økonomiudvalget – at tage Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2021 til efterretning.

 

Revisionsudvalgets beslutning i mødet den 11. marts 2022

Indstillingen blev godkendt

 

Protokolbemærkninger:

 

 Ingen

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Revisionsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top