Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Københavns Kommunes Musikudvalg - årsberetning for 2021

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage stilling til årsberetning for 2021 for Københavns Kommunes Musikudvalg.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Musikudvalgs årsberetning for 2021.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Det fremgår af kommissoriet for Københavns Musikudvalg, at udvalget skal aflægge årsberetning til Borgerrepræsentationen om udvalgets virke.

Løsning

Musikudvalget godkendte årsberetningen på udvalgets møde den 10. marts 2022.

Beretningen indeholder bl.a. en opgørelse over samtlige tilskud meddelt på Københavns Musikudvalgs møder i 2021 (bilag 1).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

 

Esben Danielsen /Marius Hansteen

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Borgerrepræsentationen godkender Københavns Musikudvalgs årsberetning for 2021.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 21. april 2022: 

 

Niels Peder Ravn og Louise Theilade Thomsen anmodede om, at sagen behandles som A-sag. Sagen blev behandlet inden dagsordenens punkt 11 (Fejring i forbindelse med bygningspræmiering 2021). 

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen. 

 

Niels Peder Ravn, Karina Bergmann og Louise Theilade Thomsen ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen: "Venstre, Nye Borgerlige og Konservative undrer sig over, at de givne tilskud er koncentreret om specifikke bydele. Vi henstiller til, at Musikudvalget fremadrettet har fokus på at fordele midlerne mere jævnt blandt Københavns bydele."

 

Kontorchef Nanna Bugge deltog under punktets behandling.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti, Venstre og Ny Borgerligere videreførte følgende protokolbemærkning fra Kultur- og Fritidsudvalget:

"Partierne undrer sig over, at de givne tilskud er koncentreret om specifikke bydele. Vi henstiller til, at Musikudvalget fremadrettet har fokus på at fordele midlerne mere jævnt blandt Københavns bydele."

Til top