Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Budget for afholdelse af folkeafstemning 2022

Se alle bilag

Der skal afholdes folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Afholdelsen af folkeafstemningen er lovpligtig. Der er ikke afsat finansiering til afholdelse af nationale folkeafstemninger, og bevillingen søges derfor, når datoen kendes. Udgiften finansieres typisk af puljen til uforudsete udgifter under Økonomiudvalget. Budgettet til folkeafstemningen den 1. juni 2022 udgør 22,8 mio. kr. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der bevilliges 22,8 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til afholdelse af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. 

Det bemærkes, at Kultur- og Fritidsudvalgets forslag om at finansiere udgifterne til folkeafstemning med midler fra Økonomiudvalgets Pulje for uforudsete udgifter er i overensstemmelse med tidligere praksis i forbindelse med afholdelse af folkeafstemninger.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

Budgettet til folkeafstemningen den 1. juni 2022 udgør 22,8 mio. kr. Budgettet udgør et minimum af udgifter til afholdelse af brevstemmeafgivning, selve valgdagen og den efterfølgende fintælling. Alle aktiviteter er påkrævede for at afholde folkeafstemningen i overensstemmelse med lovgivningen.

Der blev sidst afholdt en folkeafstemning i 2015. Budgettet er svært at sammenligne med udgiften til folkeafstemning den 1. juni i år. Dette skyldes hovedsageligt, at der er sket en betydelig stigning i antal af vælgere i København, og at der er oprettet yderligere tre afstemningsområder.

Der kan i stedet sammenlignes med udgifterne til folketingsvalget i 2019. Vælgergruppen til folketingsvalg og folkeafstemninger er ens, ligesom der ved folketingsvalget i 2019 var oprettet yderligere tre afstemningsområder.

Det afsatte budget til folketingsvalget i 2019 var 22,4 mio. kr. (2022 P/L). Der er dog i den mellemliggende periode kommet yderligere knap 14.000 vælgere, og flere priser er øget langt mere end de generelle prisstigninger, heriblandt udgifterne til de lovpligtige annonceringer i dagbladene, KMD-valgsystemet, forplejning og håndværkere.

Herudover er der indregnet en udgift på 0,1 mio. kr. til oprettelse af to ekstraordinære brevstemmesteder på grund af igangværende ombygninger på Solvang Bibliotek og Kvarterhuset Sundby i brevstemmeperioden. Det er nødvendigt at flytte brevstemmestedet i 2. kreds til Ørestad Bibliotek samt oprette et ekstra pop-up brevstemmested på Peder Lykke Skolen den sidste periode op til afstemningen som erstatning for Solvang Bibliotek. Derudover er det nødvendigt at opsætte et telt foran Kvarterhuset Sundby, så der sikres den fornødne fysiske kapacitet i de sidste tre uger.

Herudover er der afsat 0,3 mio. kr. til fornyelse af nedslidte stemmebokse. Der skal indkøbes fem nye handicapstemmebokse og 70 almindelige stemmebokse. Der er behov for løbende udskiftning af de ca. 1.325 stemmebokse, der benyttes til valg. Handicapboksene koster hver 8.000 kr., og de almindelige stemmebokse koster 3.715 kr. stykket.

Det er nødvendigt med løbende udskiftning af stemmeboksene på grund af nedslidning og befolkningstilvæksten for at sikre et effektivt flow på valgstederne. Hvis der ikke er tilstrækkeligt med stemmebokse, opstår der køer på valgstederne.

Løsning

Budgettet til afholdelse af folkeafstemningen udgør 22,8 mio. kr. og indeholder samtlige udgifter til de lovpligtige opgaver, som er forbundet med at afholde en folkeafstemning. Posterne i budgettet er vist i tabel 1. 

Tabel 1: Need to udgifter til folkeafstemning 2022

1.000 kr., 2022 p/l

2022

KMD

3.425

Porto

2.150

Brevstemmeafgivning

1.200

Afstemningssteder

10.800

Fintælling

2.000

IT-udstyr (KIT)

1.500

Trykkeri

750

Annoncer

375

Valghalla (bemandingssystem)

160

Diverse

150

Nye stemmebokse

300

Udgifter i alt (netto)

22.810

Økonomi

Der anvises kassemæssig dækning for beløbet på 22,8 mio. kr. på Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter i 2022. Hvis der mod forventning efter valget er ubrugte midler, tilbageføres disse til puljen.

Tabel 2: Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) / Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr. (2022 P/L)

Varig? Ja/nej

1

ØU

1109 – Fælles Driftspulje service

6.45.51.1

U

-22.810

Nej

1

KFU

1060 Kultur og Fritid, service

6.42.43.1

U

22.810

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

Videre proces

Kultur- og Fritidsforvaltningen forestår afholdelsen af folkeafstemningen 2022.

 

Lars Laustrup / Aravni Jakobsen

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der bevilliges 22,8 mio. kr. fra Økonomiudvalgets pulje til uforudsete udgifter til afholdelse af folkeafstemning om afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022.

 

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2022

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

 

Centerchef Aravni Jakobsen og kontorchef Nanna Bugge deltog under punktets behandling.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget bemærker, at Kultur- og Fritidsudvalgets forslag om at finansiere udgifterne til folkeafstemning med midler fra Økonomiudvalgets Pulje for uforudsete udgifter er i overensstemmelse med tidligere praksis i forbindelse med afholdelse af folkeafstemninger.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten ønsker, at der skal være et særligt fokus på at få førstegangsvælgere til at stemme ved folkeafstemningen, fx ved via mobile valgbusser og lign. Afstemninger om EU-relaterede spørgsmål har generelt en lavere stemmeprocent og det vil være et demokratisk problem hvis den unge generation ikke i tilstrækkeligt omfang forholder sig til et så for fremtiden afgørende spørgsmål.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning Økonomiudvalget:

”Enhedslisten ønsker, at der skal være et særligt fokus på at få førstegangsvælgere til at stemme ved folkeafstemningen, f.eks. ved via mobile valgbusser og lign. Afstemninger om EU-relaterede spørgsmål har generelt en lavere stemmeprocent og det vil være et demokratisk problem hvis den unge generation ikke i tilstrækkeligt omfang forholder sig til et så for fremtiden afgørende spørgsmål.”

Til top