Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forlængelse af Københavns Kommunes ældrepolitik 2019-2022

Se alle bilag

Med henblik på at skabe en inddragende proces, der også kan tage højde for eventuelle statslige lovændringer på ældreområdet, anbefaler Sundheds- og Omsorgsudvalget Borgerrepræsentationen at forlænge Københavns Kommunes nuværende ældrepolitik ind i 2023 i overensstemmelse med praksis for mulighed for at forlænge kommunens politikker.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at varigheden af Københavns Kommunes ældrepolitik ”Vær med – hele livet” (2019-2022) forlænges til medio 2023.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommunes Ældrepolitik, ”Vær med – hele livet”, er vedtaget i 2019 og er gældende til og med 2022. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler, at udviklingen af en ny ældrepolitik sker med grundig inddragelse af både det politiske niveau og driftsenhederne i forvaltningen samt ældrerådet, andre forvaltninger og relevante parter i civilsamfundet. Derfor anbefales det, at udviklingen af en ny ældrepolitik påbegyndes i god tid forud for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse og lancering af politikken.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår derfor, at den nuværende ældrepolitik forlænges til medio 2023 for at give nyt Sundheds- og Omsorgsudvalg og ny Borgerrepræsentation de bedste betingelser for at tage stilling til udformningen af en ny politik i dialog med borgerne, Ældrerådet og driften. Samtidig har regeringen udtrykt ambitioner om en grundlæggende nytænkning af ældreområdet i 2022, jf. statsministerens nytårstale om at afskaffe den eksisterende regulering og lovgivning på ældreområdet og starte forfra med en ny ældrelov. Med en forlængelse af den eksisterende ældrepolitik vil Sundheds- og Omsorgsudvalget også få mulighed for at tage højde for disse nye tanker på nationalt niveau, når der skal udvikles og vedtages en ny ældrepolitik for Københavns Kommune. 

I modsætning til det lovbestemte krav om en værdighedspolitik, er der er ingen lovkrav om en ældrepolitik.

Løsning

Københavns Kommune har igennem en årrække hvert fjerde år udarbejdet en ældrepolitik. Ældrepolitikken er, med sin brede beskrivelse af visioner og værdier, Københavns Kommunes bærende politik på ældreområdet over for både borgerne og medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens erfaring, at politikken både giver en god politisk vedtaget ramme for udviklingen af indsatser og tiltag for byens ældre borgere, og at politikken bruges aktivt af driften til at tilrettelægge, styre og udvikle ud fra.

Udarbejdelsen af en meningsfuld politik forudsætter en grundig inddragelse af borgere, Ældreråd og interessenter, hvorfor det foreslås, at varigheden af Københavns Kommunes ældrepolitik ”Vær med – hele livet” (2019-2022) forlænges til og med medio 2023. 

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at den gældende ældrepolitik fortsat vil kunne fungere som en tidssvarende ramme for forvaltningens arbejde på ældreområdet ind i 2023, mens der arbejdes på en ny ældrepolitik.

På baggrund af forslaget vil processen for udarbejdelse af en ny ældrepolitik se således ud:

  • August 2022: Indledende temadrøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget og indledende drøftelse i Ældrerådet med oplæg og faglig understøttelse fra forvaltningen.
  • Efterår 2022/primo 2023: Borgerinddragelse og herunder også inddragelse af Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer.
  • Primo 2023: Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter udkast til ny ældrepolitik, ligesom forvaltningen sikrer og samler input fra en drøftelse af forslaget i Ældrerådet.
  • Forår 2023: Høring af udkast til ny ældrepolitik.
  • Sommer 2023: Sundheds- og Omsorgsudvalget og efterfølgende Borgerrepræsentationen forelægges ny ældrepolitik til godkendelse.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Såfremt Borgerrepræsentationen godkender indstillingen, vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sikre bred kommunikation om gyldigheden af den gældende ældrepolitik. Desuden vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen påbegynde processen med at udarbejde den næste ældrepolitik fra 2023 og frem.

 

Katja Kayser /Helle Schnedler

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at varigheden af Københavns Kommunes ældrepolitik ”Vær med – hele livet” (2019-2022) forlænges til medio 2023.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top