Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Hjemtagelse af den selvejende institution Håndværkerforeningens plejehjem

Håndværkerforeningens Plejehjem er utidssvarende, og skal lukkes indenfor de nærmeste år. Efter ønske fra og aftale med den selvejende institution, skal Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overtage driften af Håndværkerforeningens Plejehjem, indtil plejehjemmet lukkes. Formålet med hjemtagelsen er at skabe tryghed for medarbejderne og sikre den bedst mulige overgang for beboerne.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at driftsoverenskomsten med Den selvejende institution, Håndværkerforeningens Plejehjem opsiges pr. 1. juli 2022 med virkning d. 31. december 2022,
  2. at driften af Håndværkerforeningens Plejehjem hjemtages af Københavns Kommune indtil nedlæggelse i overensstemmelse med moderniseringsplanen i ca. 2026,
  3. at tage til efterretning, at der foretages virksomhedsoverdragelse af Den selvejende institution Håndværkerforeningens plejehjem til Sundheds- og Omsorgsforvaltning med virkning fra den 31. december 2022.  

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Håndværkerforeningens Plejehjem, Håndværkerhaven 49 i Emdrup, er en selvejende institution med 150 1-rumsplejeboliger og 22 midlertidige plejeboliger.

Den selvejende institution, Håndværkerforeningens Plejehjem, der har driftsoverenskomst med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, lejer selve plejehjemsbygningen af Håndværkerforeningens Fond Alderstrøst, der er bygningsejer.

Plejehjemmet blev opført i 1960’erne, og fremstår i dag bygningsmæssigt utidssvarende, med små ét-rumsboliger og små badeværelser. Plejehjemmet vil derfor skulle ombygges, såfremt det på sigt skal kunne anvendes som plejehjem. 

Nye plejehjem skal opføres inden for almenboliglovens rammer. Bygningsejer har meddelt forvaltningen, at denne ikke ønsker at overdrage bygning og grund til et alment boligselskab, med henblik på etablering af et moderne alment plejehjem. Bygningsejer ønsker heller ikke selv at varetage bygherrerollen inden for de økonomiske og ejermæssige rammer, som almenboligloven fastlægger.

Ovenstående indebærer, at bygningen ikke kan indgå i forvaltningens moderniseringsplan, og der kan således ikke på sigt drives plejehjem i Håndværkerforeningens bygninger.

Der blev i 2021 indgået en aftale (se bilag 1) mellem Håndværkerforeningens Fond Alderstrøst, Den selvejende institution Håndværkerforeningens Plejehjem og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som skal sikre en forsvarlig og ansvarsfuld afvikling af Håndværkerforeningens plejehjem og sikre et trygt forløb for beboere og ansatte, hvor de kan flytte samlet til et nybygget plejehjem. Aftalen blev godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. maj 2021.

Aftalen indebærer - efter ønske fra den selvejende institution - at der skal ske en virksomhedsoverdragelse af den selvejende institution Håndværkerforeningens Plejehjem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Det fremgår af aftalen, at plejehjemmet efter virksomhedsoverdragelsen skal drives under navnet "Håndværkerforeningens Plejehjem", og de frivillige fortsætter med deres aktiviteter på plejehjemmet for at tilsikre "DNA'et" på plejehjemmet frem til en endelig udflytning.

Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt besluttet hvilket plejehjem, som de beboere, der til den tid fortsat bor på Plejehjemmet Håndværkerforeningen, flytter til. Der vil på passende tidspunkt blive igangsat en høringsproces i stil med den, som finder sted i forhold til Lærkebo/Poppelbo, jf. tidligere udvalgssag af 27. januar 2022. Beboere og deres pårørende, som flytter ind på Håndværkerforeningen for nuværende og i tiden frem, får information om, at plejehjemmet forventes lukket i ca. 2026.

Løsning

Opsigelse af driftsoverenskomst

Driftsoverenskomsten mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og den selvejende institution Håndværkerforeningen udgør den aftale, som fastsætter, at den selvejende institution er forpligtet til at levere plejehjemsydelser til Københavns Kommune. 

Som følge af hjemtagelsen af plejehjemsdriften til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som beskrevet nedenfor, skal driftsoverenskomsten opsiges. Driftsoverenskomsten opsiges efter gensidig aftale.

Driftsoverenskomsten opsiges den 1. juli 2022 med virkning fra den 31. december 2022. 

Hjemtagelse af driften til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Hjemtagelse af driften betyder, at det vil være Københavns Kommune - via Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - der står for driften af plejehjemmet. 

Leje af plejehjemsbygningerne

Håndværkerforeningens Fond Alderstrøst har efter aftalen fra 2021 forpligtet sig til at stille lejemålet til rådighed for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I praksis betyder dette, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal overtage lejekontrakten mellem Håndværkerforeningens Fond Alderstrøst og den selvejende Institution Håndværkerforeningens plejehjem på hidtil gældende vilkår inkl. de vilkår der fremgår af aftalen tiltrådt i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. maj 2021.

Efter aftalen fra 2021 stilles lejemålet til rådighed til og med 2026, hvor ansatte og beboere kan flyttes samlet til et nybygget plejehjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, kan senest den 31. december 2023 forlænge aftalen angående rådighed med 2 år, frem til og med 2028. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afholder allerede i dag alle udgifter til husleje på Håndværkerforeningens plejehjem. Huslejen og øvrige lejevilkår forbliver uændret, og Københavns Kommune har tidligere foretaget deponering for leje af servicearealerne. Overtagelsen af lejeforholdet har dermed ingen økonomiske konsekvenser.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen varetager ligeledes allerede i dag udlejning af plejeboliger til borgerne på Håndværkerforeningens plejehjem. Det betyder, at beboernes huslejekontrakt fortsat varetages af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen efter virksomhedsoverdragelsen. Beboernes lejeforhold påvirkes således ikke af overdragelsen, idet deres lejeforhold forbliver uændrede.

Det fremgår endvidere af lejekontrakten, at det lejede areal skal afleveres i god og forsvarlig stand, dvs. som det blev overtaget ved indflytning, bortset fra normalt slid og ælde. Plejehjemmet er løbende blevet vedligeholdt gennem hele lejeperioden, og der påregnes derfor ikke udgifter til istandsættelse i forbindelse med fraflytning fra lejemålet. 

Vedligeholdelsesplan

Det er ligeledes aftalt, at vedligeholdelse løbende koordineres imellem parterne, herunder at der inden udgangen af 2022 foreligger en samlet vedligeholdelsesplan for ejendommen.

Vedligeholdelsesplanen tager udgangspunkt i en forventet fraflytning med udgangen af 2026. Såfremt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at udsætte fraflytningstidspunktet fra 2026 til 2028, vil eventuelle øgede omkostninger til vedligeholdelse i forlængelsesperioden skulle bæres af Københavns Kommune.

Øvrige juridiske/økonomiske forpligtigelser

Ved ophør af driftsoverenskomsten tilfalder alt løsøre og inventar, der er finansieret over Københavns Kommunes budget, kommunen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen overtager den selvejende institutions øvrige økonomiske forpligtelser og kontrakter angående plejehjemsdriften og sørger for afvikling af disse ved nedlukning.

Såfremt den selvejende institution nedlægges skal en eventuel restformue - jf. driftsoverenskomsten og efter godkendelse i Borgerrepræsentationen - anvendes til sociale og sundhedsmæssige formål.

Virksomhedsoverdragelse af medarbejderne

Der orienteres om, at der ultimo 2022 foretages en virksomhedsoverdragelse af Den selvejende institution Håndværkerforeningens Plejehjem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal dermed varetage driften af plejehjemmet og leje plejehjemsbygningerne midlertidigt, indtil plejehjemmet lukkes og beboere og medarbejder flyttes til et nybygget plejehjem. 

Virksomhedsoverdragelsen og relaterede tiltag omfatter følgende:

Medarbejderne virksomhedsoverdrages fra den selvejende institution Håndværkerforeningens plejehjem til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det følger af virksomhedsoverdragelsesloven, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indtræder i de rettigheder og pligter over for medarbejderne, der er på overtagelsestidspunktet. Både i forhold til kollektive overenskomster og aftaler, og i forhold til individuelle aftaler om løn- og ansættelsesvilkår. Det betyder, at medarbejderne overgår til ansættelse i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune, på eksisterende løn- og ansættelsesvilkår, og at medarbejderne bevarer anciennitet mv. Virksomhedsoverdragelsen har således ingen betydning for medarbejderne. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Efter vedtagelse af indstillingen vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med den selvejende institution Håndværkerforeningens Plejehjem iværksætte virksomhedsoverdragelsen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil overtage lejekontrakten med Håndværkerforeningens Fond Alderstrøst vedrørende plejehjemsbygningen.

 

Katja Kayser /Per Christensen

 

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at driftsoverenskomsten med Den selvejende institution, Håndværkerforeningens Plejehjem opsiges pr. 1. juli 2022 med virkning d. 31. december 2022.
  2. at driften af Håndværkerforeningens Plejehjem hjemtages af Københavns Kommune indtil nedlæggelse i overensstemmelse med moderniseringsplanen i ca. 2026
  3. at tage til efterretning, at der foretages virksomhedsoverdragelse af Den selvejende institution Håndværkerforeningens plejehjem til Sundheds- og Omsorgsforvaltning med virkning fra den 31. december 2022.  

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2022

 

 Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Vi ser ind i en fremtid, hvor antallet af ældre med plejebehov og efterspørgsel efter plejehjemspladser vokser markant. Det er en udfordring, vi skal løse under hensyntagen til den enkelte borgers behov, ønsker og frie valg. Venstre mener, at Københavns Kommune i højere grad skal indgå samarbejde med private aktører og arbejde hen mod etablering af flere friplejehjem i København.”

Til top