Mødedato: 05.05.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Flytning af Poppelbo og Lærkebo til Eilersminde

Se alle bilag
Borgerrepræsentationen skal tage endelig stilling til forslag om flytning af plejehjemmet Poppelbo og Lærkebo til det kommende plejehjem Eilersminde. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo i Bystævneparken flyttes permanent til det kommende nye plejehjem Eilersminde i Tingbjerg i 2023,
  2. at Aktivitetscenter Brønshøj flyttes samlet til plejehjemmet Egebo i Bystævneparken i 2023.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

(Sundheds- og Omsorgsudvalget)

Problemstilling

Flytning af beboere og medarbejdere fra plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo til det kommende plejehjem Eilersminde har været i høring. Der er indkommet 3 høringssvar (se bilag 1), der generelt støtter forslaget. Høringssvarene fremhæver samtidig en række forhold, som forvaltningen bør have fokus på i forbindelse med flytningen, herunder bl.a. tryghed og information til beboere og pårørende samt fastholdelse af, og parkering til, medarbejdere. 

Løsning

I forbindelse med den fortsatte realisering af moderniseringsplanen for plejeboliger bygges der løbende nye moderne plejehjem, og der afvikles gamle utidssvarende plejehjem.

I 2023 åbner det nye plejehjem Eilersminde i Tingbjerg, og det foreslås, at beboere og personale fra det gamle og utidssvarende plejehjem, Lærkebo og Poppelbo i Bystævneparken, flytter til det nye plejehjem. Efterfølgende nedrives Lærkebo og Poppelbo, og der bygges to nye moderne plejehjem på grundarealet i Bystævneparken.

I umiddelbar tilknytning til Lærkebo og Poppelbo ligger Aktivitetscenter Brønshøj, der har 37 pladser for hjemmeboende borgere. Med henblik på at sikre et aktivitetstilbud i lokalområdet flyttes aktivitetscentret og de tilknyttede medarbejdere til egnede lokaler på Plejehjemmet Egebo, der ligger ca. 100 meter fra den nuværende placering.

Flytning af beboere
Der er i alt 168 plejeboliger på Lærkebo og Poppelbo, mens der på Eilersminde er 120 plejeboliger. For at sikre, at alle beboere kan flytte samlet fra Lærkebo/Poppelbo til Eilersminde stoppes anvisningen af nye beboere til Lærkebo og Poppelbo, når indstillingen er endeligt godkendt i Borgerpræsentationen. Samtidig tilbydes beboerne, at de jf. det frie plejehjemsvalg, kan vælge at flytte til andet plejehjem i kommunen, og de i den forbindelse vil få tilbudt den første ledige bolig på det valgte plejehjem.  

Det er erfaringen fra tidligere plejehjemsflytninger, at en række beboere vælger at gøre brug af det frie plejehjemsvalg, og dermed flytte til andre plejehjem i kommunen eller uden for kommunen, bl.a. på grund af nærhed til pårørende mv. Det er forvaltningens vurdering, at ovenstående tiltag vil sikre, at alle beboere, der ønsker det, kan flytte med til Eilersminde.

Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afholder alle udgifter til flytning, herunder betaling af boligindskudslån. Forvaltningen varetager endvidere alle praktiske opgaver for borgere, der flyttes fra Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde eller et andet plejehjem efter eget valg. Desuden betaler forvaltningen - efter gældende regler - 2/3 kompensation af differencen mellem den tidligere husleje og ny husleje efter boligstøtte/ydelse – med en aftrapning på 1/10-del hvert år.

Flytning af medarbejdere                                                                                                     

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan orientere om, at såfremt den naturlige personaleafgang følger det faldende antal beboere på Lærkebo og Poppelbo, vil alle medarbejdere flytte med fra Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde. Den generelle mangel på personale på plejehjemsområdet betyder, at evt. overskydende medarbejdere forventes at kunne tilbydes arbejde på andre plejehjem i lokalområdet. 

Høring                                                                                                                                       

Sagen har været udsendt i høring hos brugere, beboere, pårørende og MED-udvalg på Lærkebo og Poppelbo samt Københavns Kommunes Ældreråd og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Der er indkommet 3 høringssvar.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har ingen bemærkninger til forslaget.
 
Ældrerådet støtter forslaget, men understreger, at en flytning har stor betydning for beboerne og at forvaltningen derfor skal sikre, at flytningen gennemføres så trygt for beboerne som muligt, herunder at der er et højt informationsniveau i forhold til beboere og pårørende omkring flytningen. Endvidere skal der i lyset af den generelle rekrutteringssituation være fokus på fastholdes af personale. 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er enig i ældrerådets bemærkninger. Forvaltningen har stor erfaring med plejehjemsflytninger, og har i de seneste 10 år flyttet 15 utidssvarende plejehjem til nye moderne plejehjem, senest Kildevæld Sogns Plejehjem til Klostergårdens Plejehjem og Kirsebærhavens plejehjem til Huset William. På baggrund af de erfaringer vil forvaltningen sikre, at flytningen gennemføres så trygt for beboerne og de pårørende som muligt.

Forvaltningen vil endvidere sikre et højt informationsniveau i forhold til såvel beboere, pårørende og medarbejdere omkring flytningen, herunder information omkring de økonomiske forhold for beboerne. Forvaltningen har pt. afholdt 11 informationsmøder på plejehjemmet og vil løbende afholde yderligere møder.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil følge personalesituationen tæt fra godkendelsen af denne indstilling til flyttetidspunktet.

MED-udvalget er bekymret for parkeringssituationen i Tingbjerg. Forvaltningen skal hertil bemærke, at antallet af parkeringspladser i forhold til plejehjemmet er fastlagt i kommuneplanen og lokalplanen. Det fremgår heraf, at der skal etableres 14 p-pladser (byggelovspladser) til plejehjemmet, svarende til 1 plads pr. 714 kvadratmeter plejehjem. Disse pladser er primært parkering til beboere og pårørende. Der etableres i Københavns Kommune ikke særskilte parkeringspladser til medarbejderne i forbindelse med kommunale eller almene byggerier, herunder plejehjem.   

Økonomi

Alle udgifter til flytning af beboere, herunder beboerindskud til de nye almene plejeboliger, samt øvrige flytteudgifter, afholdes inden for rammerne af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget.

Videre proces

Efter behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges sagen Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

Når Borgerrepræsentationens endelige beslutning foreligger, inddrages alle involverede parter i planlægningen af det konkrete flytteforløb af Lærkebo og Poppelbo til Eilersminde og flytning af aktivitetscentret til Egebo. 

 

Katja Kayser / Per Christensen

Oversigt over politisk behandling

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på mødet den 27. januar 2022 at udsende forslag om flytning af det utidssvarende plejehjem Lærkebo og Poppelbo til det nye plejehjem Eilersminde i Tingbjerg i høring hos brugere, beboere, pårørende og MED-udvalg på Lærkebo og Poppelbo samt Københavns Kommunes Ældreråd og Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

 

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler:

  1. at plejehjemmet Lærkebo og Poppelbo i Bystævneparken flyttes permanent til det kommende nye plejehjem Eilersminde i Tingbjerg i 2023.  
  2. at Aktivitetscenter Brønshøj flyttes samlet til plejehjemmet Egebo i Bystævneparken i 2023.

 

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 7. april 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentation.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 5. maj 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top