Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering af metrolinje M5

Se alle bilag

Idefasehøring om metrolinje M5 til Østhavnen og høring om afgrænsning af miljøkonsekvensrapport er afsluttet. Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen skal godkende at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af M5 og i den forbindelse tage stilling til linjeføring, metrostationer og sikkerhedsstillelse i forbindelse med miljøkonsekvensrapporten.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende, at afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold sker på grundlag af en linjeføring baseret på M5 Øst fra Københavns Hovedbanegård via Amagerbrogade Syd til Lynetteholm med en forlængelse til Østerport Station som beskrevet under Løsning og i afgrænsningsnotatet (bilag 2),
 2. at godkende, at Københavns Kommune stiller garanti over for staten for at bidrage med op til 86,7 mio. kr. til finansieringen af miljøkonsekvensrapporten og en perspektivanalyse, hvor M5 lukkes som en hel metroring, hvis udgiften hertil ikke kan dækkes af anlægsprojektet. Beløbet reserveres som en mellemfinansiering på kassen, der finansieres ved at forlænge den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. ind i år 2029.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Et politisk flertal i Folketinget og Københavns Borgerrepræsentation har ønsket at undersøge, hvordan en ny metrolinje M5 kan understøtte en bæredygtig byudvikling i de nye områder på Kløverparken, Refshaleøen og Lynetteholm og løse kapacitetsudfordringerne i den nuværende metro over havnesnittet.

På baggrund af ansøgning fra Metroselskabet, besluttede Borgerrepræsentationen den 25. august 2022, at Økonomiforvaltningen igangsatte en miljøvurderingsproces for metrolinje M5. Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune er myndighed på projektet på land, mens Trafikstyrelsen er myndighed på den del af projektet, der ligger indenfor Københavns Havns søområde.

Der blev den 5. september til 31. oktober 2022 afholdt en idefasehøring, hvor der kom 381 høringssvar (bilag 1). Økonomiudvalget tog hvidbog fra idefasehøringen til efterretning på møde den 21. februar 2023. Økonomiudvalget traf på samme møde beslutning om valg af linje og stationer, som skulle ligge til grund for afgrænsningsnotatet. Statens Forligskreds for Infrastrukturplan 2035 (Fremtidens veje) har besluttet at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen på et tilsvarende grundlag. Frederiksberg Kommune behandler den 24. april 2023 afgrænsningsnotatet i Miljø- og Trafikudvalget og herefter går sagen til endelig beslutning i Magistraten den 1. maj 2023.

Afgrænsningsnotat om miljøkonsekvensrapportens indhold blev sendt i høring fra den 8. marts til 5. april 2023. Økonomiforvaltningen modtog 39 høringssvar. Økonomiforvaltningen har opsummeret og givet bemærkninger til høringssvarene sammen med Trafikstyrelsen (bilag 4) og ligeledes sammen med Trafikstyrelsen udarbejdet vedlagte afgrænsningsudtalelse til Metroselskabet (bilag 5), som er udarbejdet under forudsætning af, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen tiltræder denne indstilling om valg af linje og stationer.

Løsning

Linjeføring, stationer og eventuelle etaper og rimelige alternativer, som ønskes vurderet i miljøkonsekvensrapporten fremgår af afgrænsningsnotatet (bilag 2). Miljøkonsekvensvurderingen skal indeholde en vurdering af projektets væsentlige direkte og indirekte virkninger på eksempelvis befolkningen og menneskers sundhed, den biologiske mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper, der er beskyttet, samt påvirkning på jordarealer, jordbund, vand, luft og klima, materielle goder, kulturarv og landskab.

Miljøvurderingen beskriver desuden miljømæssige konsekvenser af nødvendige anlæg i forbindelse med et afgreningskammer til en eventuel kommende Øresundsmetro.

I tilknytning til miljøkonsekvensvurderingen vil der blive udarbejdet en perspektivanalyse af muligheden for at kunne lukke ringen med en metrostrækning fra København H til Østerport med stationer ved Gammel Kongevej, Forum, Stengade og Rigshospitalet og mulighed for at etablere en afgrening på linjen mod Brønshøj/Nordvest. Perspektivundersøgelsen vil blandt andet omhandle trafikale effekter, anlægsøkonomi og samfundsøkonomi, og vil således ikke omfatte de sædvanlige forhold i en miljøkonsekvensvurdering om miljøforhold mv.

Høring om afgrænsningsnotat og afgrænsningsudtalelse

Økonomiforvaltningen har modtaget 39 høringssvar i høringsperioden. Resumé af høringssvar og bemærkninger til høringssvarene fremgår af høringsnotatet i bilag 4.

Høringssvar fra borgere, ejerforeninger og grundejere giver primært udtryk for bekymringer om støj og vibrationer i forbindelse med drift og anlæg af metroforbindelsen.

DR er ligeledes bekymret for støj og vibrationer og ønsker afledte konsekvenser af ny metrostation i DR-byen belyst, samt muligheder for alternativ placering af sporskiftekammeret ved den nye metrostation ved DR Byen.

Dansk Industri, Copenhagen Malmö Port (CMP), virksomheder på Prøvestenen m.fl. ønsker, at der bliver set på alternativ placering af kontrol- og vedligeholdelsescentret (KVC) og på mulighederne for at give erstatningsareal til virksomheder, som vil blive fortrængt af et kontrol- og vedligeholdelsescenter på Prøvestenen. CMP har en række forslag til konkrete tilføjelser til afgrænsningsnotatet.

Miljøstyrelsen har gjort opmærksom på, at det skal fremgå af afgrænsningsudtalelsen, at miljøkonsekvensrapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af projektets overensstemmelse med gældende vandplanlægning og lov om havstrategi.

8 lokaludvalg her afgivet høringssvar og er primært interesseret i, at det undersøges om metrolinjen M5 kan lukkes som en ring med stationer ved Rigshospitalet og på Nørrebro, samt med en afgrening til Brønshøj og Bispebjerg. Der er interesse for at bevare de rekreative arealer på Prøvestenen og alternative placeringer af skakter i Østre Anlæg og øst for Skt. Jørgens Sø ønskes belyst, samt et alternativ med stationsplacering i Bernstorffsgade.

Forvaltningens bemærkninger

Miljøkonsekvensrapporten vil indeholde en beskrivelse af støj- og vibrationer forbundet med M5 både i forhold til naboer og fx DR, og hvilke afværgeforanstaltninger, der kan etableres både i anlægs- og driftsfasen.

Det vurderes, at forslaget om en forskydning af sporskiftekammeret ved DR Byen vil have negative konsekvenser i forbindelse med anlæg og særligt drift af metroen. Dette på grund af, at det vil kræve en lukning ad Ørestads Boulevard i en del af anlægsfasen, og at en afstand på 180-200 m mellem hhv. perron og sporskiftekammeret vil medvirke til, at togfrekvensen bliver reduceret ved planlagt vedligehold og i forbindelse med uplanlagte driftsforstyrrelser, hvilket medfører en ringere service for passagerne sammenlignet med situation, hvor perron og sporskifte er placeret samme sted.

I miljøkonsekvensrapporten belyses placeringen på Prøvestenen nord for jordvolden og mulighederne for optimering af KVC-anlægget, herunder om det kan optage mindre areal, trækkes vest væk fra kajkanten eller placeres længere mod syd på den nuværende jordvold. Miljøvurderingen vil endvidere forholde sig til miljøpåvirkninger ved en evt. alternativ placering af arbejdsplads og KVC på Prøvestenen, således at erhvervsarealerne ikke påvirkes. En vurdering af alternative placeringer på og ved Prøvestenen vil således indgå i miljøkonsekvensrapporten. CMPs forslag til konkrete tilføjelser har ikke givet anledning til tilføjelser i afgrænsningsudtalelsen.

Miljøstyrelsens bemærkninger indarbejdes i afgrænsningsudtalelsen.

Forslaget om erstatningsareal til virksomhederne via opfyld henvises til dialogen mellem By & Havn/CMP og virksomhederne på Prøvestenen om erhvervsarealerne.

I det omfang opfyld vurderes at kunne indgå i et rimeligt alternativ til det fremlagte hovedscenarie med henblik på at reducere KVC-anlæggets og arbejdspladsens arealbehov på Prøvestenen, vil en vurdering af den forventede miljømæssige indvirkning fremgå af miljøkonsekvensrapporten.

Der vil blive udarbejdet en perspektivanalyse af muligheden for at kunne lukke ringen med en metrostrækning fra København H til Østerport og mulighed for at etablere en afgrening på linjen mod Brønshøj/Nordvest. Der vil ligeledes blive undersøgt mulighederne for justering af placering af slutskakte i Østre Anlæg og ved Skt. Jørgens Sø.

En stationsplacering i Bernstorffsgade er fravalgt blandt andet på grund af eksisterende kritiske forsyningsledninger i jorden og busdriften og vil derfor ikke indgå i miljøkonsekvensrapporten.

Afgrænsningsudtalelse

Økonomiforvaltningen og Trafikstyrelsen har udarbejdet en fælles myndighedsudtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensvurderingen (bilag 5).

På baggrund af de indkomne høringssvar er det præciseret i afgrænsningsudtalelsen, at følgende skal indgå i miljøkonsekvensrapporten:

 • påvirkningen på den muliggjorte lystbådehavn ved en evt. delvis placering af arbejdsplads og KVC-anlæg længere mod syd på Prøvestenen
 • muligheden for at flytte slutskakten i Østre Anlæg tættere på Stockholmsgade
 • alle væsentlige miljømæssige påvirkninger ved en evt. reduktion af erhvervshavnearealet på Prøvestenen
 • alternativ placering af KVC-anlæg og arbejdsplads, der ikke påvirker erhvervshavnen
 • kumulative påvirkninger fra relevante eksisterende og godkendte samt så vidt muligt projekter under planlægning
 • den miljømæssige påvirkning på befolkningen og menneskers sundhed, herunder ved en evt. reducering af rekreative arealer på Prøvestenen
 • den miljømæssige påvirkning som følge af emissioner og kumulative effekter på grund af Østlig Ringvej og jordforureningen på Prøvestenen
 • en beskrivelse og vurdering af projektets overensstemmelse med gældende vandplanlægning og lov om havstrategi, jf. Miljøstyrelsens høringssvar nr. 39.

Økonomi

Metroselskabet vurderer, at en miljøkonsekvensrapport, baseret på denne indstilling, og en perspektivanalyse, hvor M5 lukkes som en ring, vil koste 191,7 mio. kr. i 2023 prisniveau (fremskrevet med den statslige reguleringssats).

Miljøkonsekvensrapporten og perspektivanalysen finansieres af 105 mio. kr. fra statens infrastrukturpulje og 86,7 mio. kr. fra anlægsprojektet, men med sikkerhedsstillelse fra Københavns Kommune. Sikkerhedsstillelsen kan afgives i form af en beslutning i Borgerrepræsentationen om at stille en garanti for at bidrage til projektet, hvis finansieringen ikke kan indgå i et efterfølgende anlægsprojekt.

Garantien kræver ikke umiddelbart, at der afsættes bevilling, men det er praksis at reservere et tilsvarende beløb i kommunekassen for at tydeliggøre en potentiel udgift vedr. garantien i fremtiden. Finansieringen af beløbet kan ske ved at disponere en del af den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr., der indtil 2028 går til at finansiere kommunens garantistillelse til Kystlandskabet til Lynetteholm og pris-og lønregulering af Nordhavnstunnellen, til dette formål i 2028 og 2029. Disponeringen indarbejdes i Budgetforslaget for 2024.

Såfremt garantien som forventet ikke kommer til udbetaling, nulstilles reservationen og disponeringen af kasseopbygningen.

Tilkøb fra Københavns Kommune

Analyse af afgreningskammer til en eventuel kommende Øresundsmetro og perspektivanalyse af afgreningskammer til Brønshøj/Nordvest vedrører alene Københavns Kommune og skal betragtes som et tilkøb fra Københavns Kommunes side på henholdsvis 1,6 mio. kr. og 0,1 mio. kr.

Malmø Stad har givet tilsagn om at ville bidrage med at finansiere halvdelen af udgifterne til en belysning og miljøvurdering af de nødvendige anlæg for at koble M5 til en eventuel kommende Øresundsmetro. Københavns Kommune vil indgå samarbejde med Malmø Stad herom. Udgifterne fordeles ligeligt mellem parterne og Københavns Kommunes andel på 1,6 mio. kr. indgår i sikkerhedsstillelsen.

Gives der anlægsbevilling til metrolinje M5 uden, at der samtidig gives finansiering til nødvendige anlæg til en eventuel kommende Øresundsmetro, vil Københavns Kommune skulle finansiere de 1,6 mio. kr. til belysning og miljøkonsekvensvurdering af de nødvendige anlæg i forbindelse med en eventuel Øresundsmetro. Ligeledes vil Københavns Kommune skulle finansiere 0,1 mio. kr. til perspektivanalyse af afgrening til Brønshøj/Nordvest, når det samlede anlægsprojekt finansieres.

Videre proces

Godkendes indstillingen afgiver Økonomiforvaltningen og Trafikstyrelsen vedlagte afgrænsningsudtalelse til Metroselskabet, Metroselskabet igangsætter udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport for M5 Øst og Københavns Kommune vil indgå samarbejdsaftale med Malmø Stad om belysning af nødvendige anlæg i forbindelse med M5 Øst til en eventuel kommende Øresundsmetro. Desuden vil arbejdet med perspektivundersøgelsen blive igangsat i samarbejde med Transportministeriet og Frederiksberg Kommune.

 

Søren Hartmann Hede / Nanna Westerby

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende, at afgrænsningen af miljøkonsekvensrapportens indhold sker på grundlag af en linjeføring baseret på M5 Øst fra Københavns Hovedbanegård via Amagerbrogade Syd til Lynetteholm med en forlængelse til Østerport Station som beskrevet under Løsning og i afgrænsningsnotatet (bilag 2),
 2. at godkende, at Københavns Kommune stiller garanti over for staten for at bidrage med op til 86,7 mio. kr. til finansieringen af miljøkonsekvensrapporten og en perspektivanalyse, hvor M5 lukkes som en hel metroring, hvis udgiften hertil ikke kan dækkes af anlægsprojektet. Beløbet reserveres som en mellemfinansiering på kassen, der finansieres ved at forlænge den årlige kasseopbygning på 225 mio. kr. ind i år 2029.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Enhedslisten afgav følgende protokolbemærkning:

”Enhedslisten er imod anlæg af Lynetteholm og vil forsat kæmpe for, at københavnerne skal have mulighed for at tage stilling på et så oplyst grundlag som muligt, når flertallet har afvist en miljøkonsekvensvurdering af det samlede Lynetteholm projekt. Derfor stemmer vi også for en for igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering af metrolinje 5. Enhedslisten er enig i, at der er behov for infrastruktur til Kløverparken og Refshaleøen, ligesom der er behov for metro eller letbane til Brønshøj og Bispebjerg.   I tråd med høringssvarene vil vi have særligt fokus på vurderingen af miljøkonsekvenserne både i anlægsfasen og efterfølgende. Men vi mener også, at der skal findes en alternativ placering af kontrol- og vedligeholdelsescentret på Prøvestenen, så erhvervsarealerne ikke påvirkes, samt en forskydning af sporskiftekammeret ved DR Byen.

 

Der er ikke fremlagt forslag til en realistisk finansiering af den nye metrolinje. Vi vil arbejde for at den kommende metrolinje ikke finansieres ved salg af byggegrunde, da det vil føre til endnu flere dyre boliger i København.

 

Desuden mener vi, at man ved miljøkonsekvensvurderinger af metro, også bør se på alternative muligheder for kollektiv trafik, fx letbane, så der bliver et bedre beslutningsgrundlag.”

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten videreførte følgende protokolbemærkning, som Alternativet tilsluttede sig:

”Enhedslisten er imod anlæg af Lynetteholm og vil forsat kæmpe for, at københavnerne skal have mulighed for at tage stilling på et så oplyst grundlag som muligt, når flertallet har afvist en miljøkonsekvensvurdering af det samlede Lynetteholm projekt. Derfor stemmer vi også for en for igangsættelse af miljøkonsekvensvurdering af metrolinje 5. Enhedslisten er enig i, at der er behov for infrastruktur til Kløverparken og Refshaleøen, ligesom der er behov for metro eller letbane til Brønshøj og Bispebjerg. I tråd med høringssvarene vil vi have særligt fokus på vurderingen af miljøkonsekvenserne både i anlægsfasen og efterfølgende. Men vi mener også, at der skal findes en alternativ placering af kontrol- og vedligeholdelsescentret på Prøvestenen, så erhvervsarealerne ikke påvirkes, samt en forskydning af sporskiftekammeret ved DR Byen.

Der er ikke fremlagt forslag til en realistisk finansiering af den nye metrolinje. Vi vil arbejde for at den kommende metrolinje ikke finansieres ved salg af byggegrunde, da det vil føre til endnu flere dyre boliger i København.

Desuden mener vi, at man ved miljøkonsekvensvurderinger af metro, også bør se på alternative muligheder for kollektiv trafik, fx letbane, så der bliver et bedre beslutningsgrundlag.”
Til top