Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Overførselssagen 2022-2023 - En ny retning for København II

Se alle bilag

Denne indstilling vedrører overførselssagen 2022-2023, hvormed der i henhold til kommunens overførselsprincipper foretages tekniske overførsler af mindreforbrug i regnskab 2022 til budget 2023 samt udmøntes 1.005,3 mio. kr. til en række nye initiativer. Herudover udmøntes der 157,1 mio. kr. i merindtægter fra salg af ejendomme og rettidigheder til projekter vedr. genopretning af kommunens ejendomme. Endvidere udmøntes midler fra investerings- og innovationspuljen, hvorfra der udmøntes i alt 370,5 mio. kr. til 62 investerings- og innovationsforslag.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det tab, som kommunens investeringsforening har haft i 2022 på 1.228 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, håndteres ved, at merafkast i 2023 i forhold til det budgetlagte, samt kommende års afkast disponeres til genopbygning af beholdningen, indtil tabet er dækket, jf. bilag 2,
  2. at der overføres et samlet mindreforbrug på serviceområdet på 73,1 mio. kr. fra regnskab 2022, hvoraf 66,1 mio. kr. overføres til 2023, og 7,1 mio. kr. overføres til 2024, jf. bilag 4-7,
  3. at der overføres et samlet merforbrug på anlægsområdet på 114,9 mio. kr., et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. på takstfinansieret anlæg samt et mindreforbrug på finansposter på 54,0 mio. kr., jf. bilag 8-9,
  4. at der udmøntes i alt 1.005,3 mio. kr. til nye initiativer, samt at der særskilt udmøntes yderligere 157,1 mio. kr. til initiativer vedr. genopretning af kommunens ejendomme, jf. bilag 1-3. Der gives som udgangspunkt anlægsbevillinger til initiativerne på anlæg, jf. bilag 3,
  5. at der udmøntes i alt 370,5 mio. kr. fra investeringspuljerne til 58 investerings- og 4 innovationsforslag, jf. bilag 10.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Københavns Kommune har samlet set et mindreforbrug i regnskab 2022. En central del af kommunens økonomistyring er muligheden for at overføre midler over årsskiftet. Denne overførselsmulighed sikrer fleksibilitet og giver incitament til, at der i forvaltningerne og institutionerne kan træffes hensigtsmæssige økonomiske beslutninger. Når forvaltningernes overførsler er håndteret, resterer der fortsat overskydende midler, som kan anvendes i overførselssagen til nye initiativer. Herudover udmøntes der i overførselssagen merindtægter fra salg af ejendomme og rettidigheder, som er øremærket til projekter vedr. genopretning af kommunens ejendomme. Hertil kommer, at der med overførselssagen udmøntes midler fra kommunens investerings- og innovationspulje.

Løsning

Finansiering
Kommunens investeringsforening har i 2022 et urealiseret tab på 1.228 mio. kr. i forhold til budgettet. Opgørelsen af finansieringen til overførselssagen beror på, at merafkast i 2023 i forhold til det budgetlagte, samt kommende års afkast fra investeringsforeningen disponeres til genopbygning af beholdningen, indtil tabet er dækket, jf. bilag 2. Økonomiforvaltningen indarbejder denne håndtering af tabet i investeringsforeningen i 2022 i budgetforslaget til budget 2024.

Efter håndtering af tabet i investeringsforeningen, er reel kasse, udover det anbefalede løbende minimum på 700 mio. kr. og dermed finansieringen til overførselssagen, opgjort til 909,5 mio.kr. De overskydende midler består hovedsageligt af mindreforbrug i regnskab 2022, som forvaltningerne ikke overfører, herunder også mindreforbrug, som er budgettilpasset og lagt i kassen ultimo 2022. Tekniske overførsler af mindre- og merforbrug på tværs af styringsområder trækker samlet 12,3 mio. kr. i finansiering, mens øvrige sager bidrager med 108,0 mio. kr. i finansiering, hvormed den samlede finansiering til nye initiativer i overførselssagen udgør 1.005,3 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Finansiering af overførselssagen

Finansiering

Mio. kr.

Mindreforbrug i regnskab 2022 og øvrig finansiering

909,5

Overførsler af mindreforbrug på service (inkl. decentral opsparing over 4 pct.)

137,9

Overførsler af merforbrug på service

64,7

Overførsler på anlæg

114,9

Overførsler på finansposter

-54,0

Øvrige sager (herunder bl.a. efterregulering af demografi)

108,0

I alt

1.005,3

Finansieringen fra øvrige sager på 108,0 mio. kr. kan primært henføres til 105,6 mio. kr. fra efterregulering af demografi.

Service- og anlægsmåltal
Med vedtagelsen af budget 2023 blev der afsat en servicebufferpulje på 153,4 mio. kr. Efterfølgende har Borgerrepræsentationen truffet beslutninger, som øger servicemåltallet med 18,2 mio. kr., ligesom øvrige sager samlet bidrager med yderligere 144,8 mio. kr. i servicemåltal, herunder primært 105,6 mio. kr. i frigjort måltal som følge af demografireguleringen. Hermed er det ledige servicemåltal til nye initiativer i 2023 som udgangspunkt opgjort til i alt 255,9 mio. kr., jf. bilag 1-2.

I budget 2023 blev der afsat 32,5 mio. kr. i anlægsmåltal til overførselssagen. Øvrige sager medfører samlet, at der er yderligere anlægsmåltal på 18,7 mio. kr., hvormed det ledige anlægsmåltal til nye initiativer i 2023 som udgangspunkt opgøres til 51,2 mio. kr., jf. bilag 1-2.

Tekniske regnskabsoverførsler
I henhold til kommunens overførselsprincipper, som årligt godkendes af Økonomiudvalget, kan servicemindreforbrug vedr. decentral opsparing, eksternt finansierede projekter samt lov-/kontraktmæssigt bundne midler overføres fra 2022 til 2023. I forbindelse med aftalen om overførselssagen blev det besluttet, at decentral opsparing over 4 pct., der som udgangspunkt overføres til anlæg, i stedet overføres på serviceområdet, jf. bilag 1. Der overføres hermed samlet set 73,1 mio. kr. på service i henhold til kommunens overførselsprincipper, jf. bilag 4-7. Heraf overføres samlet 66,1 mio. kr. til 2023 og 7,1 mio. kr. til 2024. I tabel 2 fremgår serviceoverførsler opdelt på kategorier og udvalg.

Tabel 2. Tekniske overførsler på service

Mio. kr.

Decentral

opsparing

Eksternt

finansierede

projekter

Lov-/kontrakt-
mæssigt

bundne midler

Andet

overført

merforbrug

Decentral

opsparing

over 4 pct.

I alt

Økonomiudvalget

-

1,3

16,4

-11,0

-

6,8

Kultur- og Fritidsudvalget

1,1

5,6

7,8

-9,7

-

4,8

Børne- og Ungdomsudvalget

58,2

32,3

1,0

-41,1

13,6

63,9

Sundheds- og Omsorgsudvalget

-7,1

4,0

6,0

-0,1

-

2,8

Socialudvalget

-6,8

0,8

4,0

-0,3

-

-2,3

Teknik- og Miljøudvalget

-

-13,4

13,2

-2,5

-

-2,8

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

-

-0,3

-

-

-

-0,3

Borgerrådgiveren

-

0,3

-

-

-

0,3

I alt

45,4

30,5

48,3

-64,7

13,6

73,1

Herudover indgår overførsler af udvalgenes øvrige overførselsanmodninger vedr. bl.a. investerings-, effektiviserings- og innovationscases på samlet 20,1 mio. kr. i aftalen om overførselssagen, jf. bilag 1-2.

På styringsområderne anlæg og finansposter overføres der samlet et merforbrug 46,7 mio. kr., herunder et merforbrug 114,9 mio. kr. på anlæg, et mindreforbrug på 14,2 mio. kr. på det takstfinansierede anlægsområde samt et mindreforbrug på 54,0 mio. kr. på finansposter, jf. bilag 8-9. Overførslerne på styringsområderne anlæg og finansposter fremgår af tabel 3.

Tabel 3. Tekniske overførsler på anlæg og finansposter 

Mio. kr.

Anlæg

Takstfinansieret

anlæg (kasseneutralt)

Finansposter

Øvrige overførsler i alt

I alt

-114,9

14,2

54,0

-46,7

Udmøntning af finansiering til nye initiativer
I forbindelse med overførselssagen prioriteres i alt 1.005,3 mio. kr. til nye initiativer, jf. bilag 1-3. Udmøntning sker bevillingsteknisk i overensstemmelse med bilag 3. Udmøntningen af finansiering til nye initiativer fordeler sig overordnet sådan, at der udmøntes 233,0 mio. kr. til forvaltningernes need to-sager, 75,8 mio. kr. til forvaltningernes sager vedr. rettidig omhu, 180,7 mio. kr. til sager henvist fra tidligere politiske forhandlinger samt 515,8 mio. kr. til øvrige sager, jf. tabel 4.

Tabel 4. Udmøntning af finansiering til nye initiativer (kategorier)

Mio. Kr.

Need to

Rettidig

omhu

Tidligere
henviste sager

Øvrige

sager

I alt

I alt

233,0

75,8

180,7

515,8

1.005,3

Det kan fremhæves, at der blandt de øvrige sager bl.a. indgår kassereservationer på hhv. 100 mio. kr. til forventede servicemerudgifter til fordrevne ukrainere i 2023, 101 mio. kr. til idræts- og kulturpulje samt 50 mio. kr. til genopbygning af metro- og klimapuljen, som herefter udgør 342,0 mio. kr.

Indstillingen er til orientering vedlagt fortroligt notat (bilag 11) som følge af, at der fremgik urigtige oplysninger af det fortrolige budgetnotat BU04 Planlægningsbevilling til skolen på Godsbaneterrænet og ombygning af Bavnehøj Skole.

I forbindelse med udmøntningen af finansieringen til initiativerne er der udover det ledige måltal opgjort til overførselssagen anvendt måltal fra puljerne til uforudsete udgifter på service- og anlæg. Efter aftalen resterer der 2,1 mio. kr. i måltal i puljen på service og 3,0 mio. kr. i puljen på anlæg i 2023, når der tages højde for afrundinger i forbindelse med udmøntningen af midler til de enkelte initiativer i aftalen, jf. bilag 3. Puljerne indeholder finansiering på hhv. 52,6 mio. kr. på service og 27,1 mio. kr. på anlæg. Puljen på service genopbygges, hvis der i forbindelse med sagerne om forventet regnskab pr. april og august frigøres servicemåltal, jf. bilag 2.

Udmøntning af merindtægter fra salg af rettigheder fra tidligere år
Med overførselssagen udmøntes også merindtægter fra salg af ejendomme og rettidigheder, som er øremærket renovering af kommunens ejendomme. Mersalgsindtægterne udgør 157,1 mio. kr. i regnskab 2022 og udmøntes bl.a. til vedligehold af kloakker og håndtering af frivillige brandalarmanlæg på kommunens ejendomme, jf. bilag 1-3. 

Udmøntning af investeringspuljerne
Med budget 2023 er der afsat i alt 415 mio. kr. i investeringspuljerne, heraf 20 mio. kr. til innovationspuljen. Med overførselssagen udmøntes i alt 370,5 mio. kr. fra investerings- og innovationspuljen til 58 investerings- og 4 innovationsforslag, jf. bilag 10. Efter udmøntningen resterer der 44,5 mio. kr. i investeringspuljerne for 2023 til udmøntning i forbindelse med budget 2024. De 58 investeringsforslag medfører serviceeffektiviseringer på samlet 78,9 mio. kr. i 2024 stigende til 148,5 mio. kr. fra 2028 og frem.

Økonomi

Økonomien forbundet med indstillingen er beskrevet i sagsfremstillingen, og de bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af bilag 3-9.

Videre proces

Såfremt Økonomiudvalget anbefaler indstillingens at-punkter, oversendes sagen til Borgerrepræsentationen til behandling på mødet den 4. maj 2023.

 

Søren Hartmann Hede / Jesper Ralfkiær Jørgensen

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det tab, som kommunens investeringsforening har haft i 2022 på 1.228 mio. kr. i forhold til det budgetlagte, håndteres ved, at merafkast i 2023 i forhold til det budgetlagte, samt kommende års afkast disponeres til genopbygning af beholdningen, indtil tabet er dækket, jf. bilag 2,
  2. at der overføres et samlet mindreforbrug på serviceområdet på 73,1 mio. kr. fra regnskab 2022, hvoraf 66,1 mio. kr. overføres til 2023, og 7,1 mio. kr. overføres til 2024, jf. bilag 4-7,
  3. at der overføres et samlet merforbrug på anlægsområdet på 114,9 mio. kr., et mindreforbrug på 14,3 mio. kr. på takstfinansieret anlæg samt et mindreforbrug på finansposter på 54,0 mio. kr., jf. bilag 8-9,
  4. at der udmøntes i alt 1.005,3 mio. kr. til nye initiativer, samt at der særskilt udmøntes yderligere 157,1 mio. kr. til initiativer vedr. genopretning af kommunens ejendomme, jf. bilag 1-3. Der gives som udgangspunkt anlægsbevillinger til initiativerne på anlæg, jf. bilag 3,
  5. at der udmøntes i alt 370,5 mio. kr. fra investeringspuljerne til 58 investerings- og 4 innovationsforslag, jf. bilag 10.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen med 10 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, C, B, V og I.

Imod stemte: F.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt med 39 stemmer imod 6. 10 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, C, B, V, Å, I og O

Imod stemte: F

Undlod at stemme: A

 

SF afgav følgende nye protokolbemærkning:

”SF stemmer imod forslaget til fordeling af de økonomiske midler i overførselssagen primært fordi sundheds- og ældreområdet er blevet negligeret og nedprioriteret og fordi der er indført en usolidarisk ordning ved overskridelse af budgetter, hvor det kun er velfærdsområderne, der skal dække dem.”

Til top