Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om udfasning af fossile biler i København

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- Miljøforvaltningen i samarbejde med øvrige relevante forvaltninger at undersøge, hvordan man på en bæredygtig måde - klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk og som beskrevet i motiveringen - kan udfase fossile biler i København. Undersøgelsen skal fremlægges for Borgerrepræsentationen inden årets udgang.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

Vi har en ambition om, at København skal være en klimabevidst by med klimabevidste borgere.

Vi ønsker at nedbringe udledningen af CO2 i kommunen - og blandt byens borgere.

Vi ønsker at fremme omstillingen fra fossile til fossilfri biler i København.

Vi har noteret os, at man på EU-plan har besluttet, at der ikke kan indregistreres nye fossile biler i EU fra 2035. Vi ønsker at fremme denne overgang og om muligt gøre København fossilfri tidligere.

Vi har noteret os, at personbiler i Danmark så vidt vides har en levealder på gennemsnitligt 16 år. 

Vi ønsker derfor at få undersøgt, hvornår det klimamæssigt, miljømæssigt og økonomisk vil være forsvarligt at stille krav om udskiftning til fossilfri biler for at måtte køre i København. Vi ønsker ikke at pålægge københavnerne en stor klimabelastning ved at gennemtvinge en udskiftning til nye biler, hvis der er en betydelig restlevetid blandt københavnernes biler, idet produktion af nye biler belaster klimaet betydeligt.

Vi ønsker også at sikre, at der er tilstrækkeligt med elbiler på markedet til, at københavnerne kan erhverve en elbil, samt at der er tilstrækkelig ladeinfrastruktur - ikke blot i København - men også på strategiske destinationer i resten af landet, så elbiler er et reelt alternativ til fossile biler.

Vi ønsker en bredt sammensat befolkning i København, og derfor er det vigtigt at få belyst, at en udskiftning af bilparken ikke er socialt skæv og tvinger pensionister, børnefamilier eller andre med et lille rådighedsbeløb, der har behov for en bil i hverdagen, til at flytte ud af København.

I undersøgelsen skal følgende indgå:

  • en høj klimaambition, hvor klimaet vægtes betydeligt, ikke mindst i relation til brug og produktion af biler.
  • en estimering af hvor hurtigt det er realistisk at få tilstrækkeligt mange fossilfri biler til, at københavnerne har mulighed for at få en fossilfri bil, når de udskifter deres fossile bil
  • en estimering af hvornår det er realistisk at have tilstrækkelig ladeinfrastruktur både i København og på strategiske destinationer i resten af Danmark, så elbiler er et reelt alternativt transportmiddel - også på destinationer uden for København
  • de klimamæssige og økonomiske aspekter, hvis københavnerne forudsættes at udskifte deres nuværende bil, selvom den måtte have en betydelig restlevetid, herunder om det vil have en social slagside at pålægge københavnerne at skille sig af med deres fossile biler.
  • hvorvidt de nuværende miljøzoner for busser og lastbiler kan udvides til personbiler, og i givet fald fra hvilket årstal.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Som konsekvens af vedtagelsen af det af Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) under dagsordenspunkt 37 ”Medlemsforslag om at Københavns Kommune skal arbejde for et fuldstændigt forbud for fossil kørsel senest i 2030”, bortfaldt dagsordenspunkt 38. 
Til top