Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om øget indsats for fritidsjobs

Medlemsforslag

Det foreslås,

1. at Borgerrepræsentationen pålægger Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i samarbejde med alle øvrige forvaltninger at udarbejde en sag til politisk behandling om at øge indsatsen for at få flere af kommunens unge i fritidsjob, herunder ved,

 • at der for hver forvaltning fastsættes et konkret måltal for, hvor mange fritidsjobbere, der skal være i forvaltningen, ligesom der er for andre job på særlige vilkår,

   

 • at det undersøges om der ift. fritidsjobbere kan anvendes mentorordninger finansieret af midler fra Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,

   

 • at muligheden for fritidsjob drøftes i relevante fora, når kommunen har sin løbende dialog med erhvervslivet,

   

 • at den gældende regel om, at en fritidsjobber maksimalt kan have ansættelse i kommunen af et års varighed afskaffes,

   

 • at der samles op på de erfaringer kommunen allerede har med fritidsjobbere, fx i de boligsociale indsatser,

   

 • at alle forvaltninger bidrager med forslag til den øgede indsats og,

   

 • at de foreslåede indsatser drøftes med CSO.

(Stillet af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre, Alternativet og Dansk Folkeparti)

Motivering

Der er gode erfaringer med unge i fritidsjob både i København og andre kommuner. Men der er potentiale til at få mange flere unge med.

Forslaget tjener to formål:

 • Fritidsjob kan forebygge, at unge falder igennem og ikke får uddannelse/arbejde, samtidig med, at fritidsjob kan medvirke til bedre trivsel blandt unge og mindre risiko for psykiske problemer, kriminalitet mv., ligesom det er en af de bedste integrationsindsatser.

   

 • Fritidsjob kan styrke rekruttering af arbejdskraft, da der dels kommer flere unge på arbejdsmarkedet og dels flere unge, der forhåbentlig får lyst til at arbejde på det område, hvor de har haft fritidsjob, det kan fx være som social- og sundhedsassistent eller -hjælper, pædagog, arbejde i den grønne drift eller andet.

Der blev for nogle år siden indført en regel i Københavns Kommune om, at en fritidsjobber maksimalt kan være ansat i et år. For nogle unge kan det tage lang tid at få så meget tillid – og selvtillid, at de begynder at snakke med de voksne på arbejdspladsen om fx muligheden for uddannelse og eventuelle problemer der skal håndteres for at de kan gennemføre en uddannelse. Og hvis de så skal stoppe i fritidsjobbet kort efter, så får fritidsjobbet ikke den gavnlige langtidseffekt.

I nogle tilfælde kan fritidsjobbere ansættes direkte af kommunen. I andre tilfælde kan der indgås aftale med fx en socialøkonomisk virksomhed, der ansætter fritidsjobbere til at udføre bestemte opgaver for kommunen. Fx har Teknik- og Miljøforvaltningen indgået aftaler med FRAK om grønne opgaver, som at anlægge en blomstereng. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har plejehjemmene aftaler med fritidsjobbere.

I nogle forvaltninger er der flere muligheder for fritidsjob end i andre forvaltninger, og måltal skal naturligvis fastsættes i dialog med forvaltningerne.

Det er ikke hensigten med forslaget, at der skal opfindes en række nye jobs med nye opgaver i kommunen, for at få ansat fritidsjobbere. Men at der dels skal ses på om fritidsjobbere kan medvirke til at løse eksisterende opgaver og dels ved implementering af nye opgaver ses på, om de i et eller andet omfang kan løses af fritidsjobbere. Der skal dog fortsat være mulighed for afholdelse af jobcamps i sommerferien, så unge der ikke kommer på sommerferie kan få mulighed for at komme på en uges jobcamp.               

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Medlemsforslaget blev vedtaget uden afstemning.

Til top