Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til teknik- og miljøborgmesteren om mulige placeringer af jorddepot i København

Forespørgsel

Teknik- og miljøborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Teknik- og Miljøforvaltningens proces for undersøgelse af mulige placeringer af jorddepoter i Hovedstadsområdet siden 2016.
  2. Om teknik- og miljøborgmesteren mener, at Teknik- og Miljøforvaltningens screening af mulige placeringer af jorddepoter i Hovedstadsområdet fra 2017 er fejlbehæftet eller mangelfuld?
  3. Hvilke løsningsforslag til deponi af overskudsjord teknik- og miljøborgmesteren foretrækker frem for Lynetteholm?

(Stillet af Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti)

Motivation

Bygge- og anlægsaktiviteten i Københavnsområdet genererer årligt 2,5-3,5 mio. tons overskudsjord, som skal bortskaffes. Dette svarer til en mængde, der kan fylde hele Rådhuspladsen i en højde op til uret på Rådhustårnet. Cirka 50% af jorden er ren og cirka 50% er forurenet. Jorden kommer typisk fra større byggeprojekter i København, herunder Københavns Kommunes egne anlægsprojekter, skybrudsprojekter, udgravning til metro, vejgenopretning, skolebyggerier og byggeri af almene boliger.

Siden 2012 har jorddepotet i Nordhavn modtaget overskudsjord fra byggepladser i hele København og omegn, men i dag er jorddepotet i Nordhavn mere end fyldt. Derfor besluttede en fremadsynet Borgerrepræsentation allerede i 2016, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen skulle udarbejde forslag til løsninger for bortskaffelse af ren og forurenet jord på lang sigt. På baggrund af denne beslutning gennemførte de to forvaltninger i 2017 en screening af 26 mulige placeringer af jorddepoter i København. Grundet arealanvendelse, miljøforhold, fredninger mv., viste kortlægningen, at det ikke var muligt at finde plads til jorddepoter med tilstrækkelig kapacitet på landjorden i Hovedstadsområdet. Som eneste mulige placering af deponier med tilstrækkelig kapacitet blev der peget på søterritoriet ud for Trekroner ved København og søterritoriet ud for Avedøre Holme i Hvidovre. En enig Borgerrepræsentation besluttede på baggrund af denne screening, at der skulle arbejdes videre med en placering af et jorddeponi ud for Trekroner i København.

Det er ovenstående proces og beslutning som Lynetteholm-projektet tager udgangspunkt i. Det er et projekt, som vi i et bredt flertal i Borgerrepræsentationen – dvs. alle partier på nær Enhedslisten og Alternativet – bakker op om fordi vi tager de reelle udfordringer, som København står over for alvorligt.

Teknik- og miljøborgmesteren er imod anlægget af Lynetteholm, men hun har ved to forespørgsler (hhv. den 1. december 2022 og den 2. marts 2023) ikke ville at pege på et konkret løsningsforslag til bortskaffelse af overskudsjord, der kan fungere som alternativ til det jorddepot, der på sigt bliver til Lynetteholm.

Samtidig gjorde teknik- og miljøborgmesteren det klart, at hun – på trods af den gennemførte proces, der er beskrevet herover – mener, at Lynetteholm-projektet har kortsluttet processen for undersøgelse af mulige placeringer af jorddepoter i Hovedstadsområdet.

På denne baggrund bedes teknik- og miljøborgmesteren redegøre for, hvordan hun mener, at processen for undersøgelse af mulige placeringer af jorddepoter i Hovedstadsområdet burde have været gennemført, samt hvilke løsningsforslag hun foretrækker frem for jorddeponi ud fra Trekroner.      

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Forespørgslen blev besvaret.

Til top