Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren om Vive’s rapport om brugeroplevelsen på Københavns Jobcentre

Forespørgsel

Beskæftigelses- og integrationsborgmesteren bedes redegøre for,

  1. Er det korrekt, at nogle sagsbehandlere på jobcentrene, selv har henvist borgere til Vive’s interviewere? Hvis ja, hvorfor?
  2. Er det korrekt, at sagsbehandlerne er blevet varslet om undersøgelsen? Hvis ja, hvorfor?
  3. Anser Borgmesteren og hans forvaltning det for tilfredsstillende og repræsentativt, at kun 331 respondenter er datagrundlaget for undersøgelsen?
  4. Er Borgmesterens forvaltning med i beslutningen om hvilke spørgsmål, der bliver stillet i undersøgelsen?
  5. Er Borgmesterens forvaltning med i beslutningen om hvilke minimumskrav, der stilles til den enkelte interviewers kvalifikationer? Hvad er kvalifikationskravet?
  6. Hvem besluttede, at man ved undersøgelsen udelukkende har talt med borgere, som kom ud fra en samtale?
  7. Vil Borgmesteren/forvaltningen ændre på præmisser og vilkår ved en evt. fremtidig undersøgelse?

(Stillet af Dansk Folkeparti)

Motivering

Vive – ”Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd” har undersøgt brugeroplevelsen på de københavnske jobcentre i perioden fra 2019 til 2022. Rapporten blev fremlagt på mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 20. februar 2023.

Rapportens konklusionen er, at 79% af brugerne er positive omkring deres forløb i jobcenteret bygget på 331 respondenter.

Fire dage inden mødet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, hvor udvalget skulle diskutere undersøgelsen, var borgmesteren ude i medierne via Ritzaus bureau og sige at ”Jobcentrene har på det seneste været et udskældt område, hvor enkeltsager har fået lov til at dominere den generelle opfattelse af det gode stykke arbejde, der bliver udført af medarbejderne. Derfor håber jeg, at denne rapport kan være med til at nuancere billedet af borgernes tilfredshed mod jobcentrene.”

Det er dog ikke alle der deler borgmesterens optimisme. I A4 Medier udtaler socialrådgiver Maj Thorsen ”At man på baggrund af en så lille undersøgelse går ud som beskæftigelsesborgmester i Københavns Kommune og så nærmest affærdiger den kritik, der har været, ved at henvise til, at det bare er enkeltsager, der har fået lov til at fylde i medierne. Det prikker til mig. Det her med at bruge ordet enkeltsager, det troede jeg egentligt, at vi var kommet lidt forbi.”

Hele rapporten blev drøftet på udvalgsmødet 20/2 – 2023. Fra mødets officielle referat fremgår det, at flere partier ikke finder rapporten fyldestgørende i relation til at få et reelt billede af jobcenterets funktioner samt at den ikke giver klarhed over, hvor Vive-undersøgelsens store tilfredshed kommer fra.

Det fremgår ligeledes af politiske protokolbemærkninger fra behandlingen i udvalget, at der ikke kan konkluderes noget om brugertilfredsheden på jobcentrene i København på baggrund af den foretagne undersøgelse.

På selve mødet udtrykte blandt andet Dansk Folkeparti stor tvivl om undersøgelsens brugbarhed og en tvivl, om den kan fungere som en reel rettesnor for borgernes tilfredshed.

Det er i dag baggrunden for forespørgslen til borgmesteren og det skal understrege, at det er DF’s opfattelse, at fremtidige tilfredshedsundersøgelser skal foretages med henblik på langt mere sikkerhed for at resultatet giver et retvisende billede.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Forespørgslen blev besvaret.

Til top