Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Intern Revisions årsberetning 2022

Se alle bilag

I henhold til Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision udarbejder Intern Revision efter afslutningen af hvert regnskabsår en årsberetning til Borgerrepræsentationen om Intern Revisions virksomhed.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at tage Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022 til efterretning.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for
Revisionsudvalgets budgetramme.

(Revisionsudvalget)

Problemstilling

Intern Revision afgiver årligt efter afslutningen af regnskabsåret en beretning til Borgerrepræsentationen, hvor Intern Revision redegør om sin virksomhed. Beretninger indeholder en redegørelse for blandt andet følgende forhold:

  • Aktiviteter i året løb
  • Ressourcemæssige forhold
  • Regnskabet

I henhold til afsnit 11 i Funktionsbeskrivelsen for Intern Revision forelægges årsberetningen Borgerrepræsentationen med en indstilling fra Revisionsudvalget efter forud indhentet erklæring fra Økonomiudvalget.

Løsning

Revisionsudvalget godkender Intern Revisions årsberetning for 2022.

Økonomi

Der er ingen økonomi forbundet med indstillingen.

Videre proces

Efter Revisionsudvalgets godkendelse af årsberetningen for 2022 oversender Intern Revision beretningen og den godkendte indstilling til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget oversender Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022 til Borgerrepræsentationen sammen med udvalgets erklæring.

Borgerrepræsentationen behandler Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022.

Årsberetningen gøres tilgængelig på Intern Revisions hjemmeside.

 

/ Jesper Andersen 

 

Oversigt over politisk behandling

Intern Revision indstiller til Revisionsudvalget

  • at Revisionsudvalget godkender Intern Revision årsberetning for 2022
  • at Revisionsudvalget anbefaler Borgerrepræsentationen – efter forudgående indhentet erklæring fra Økonomiudvalget – at tage Intern Revision og Databeskyttelsesrådgiverens årsberetning for 2022 til efterretning.

 

Revisionsudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2023

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Protokolbemærkninger:

 

Intern Revision justerer enkelte formuleringer, der blev noteret ved mødet inden Årsberetning oversendes til videre behandling i ØKF

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter som følge af sagen, afholdes inden for
Revisionsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top