Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aftenskolernes Hus

Se alle bilag

Den 17. januar 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen at udmønte yderligere 6,48 mio. kr. til etablering af Aftenskolernes Hus. Midlerne blev fundet ved omprioritering inden for folkeoplysningsrammen. Da folkeoplysningsmidlerne er servicemidler, skulle de konverteres til anlæg.

Det viste sig imidlertid, at der med indstillingen ikke var afsat tilstrækkelig finansiering. Kultur- og Fritidsudvalget skal derfor på ny tage stilling til den samlede restfinansiering af Aftenskolernes Hus.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at 4,28 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling konverteres til anlæg.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget)

Problemstilling

I indstillingen fra den 17. januar 2023 var det forudsat, at der skulle indgå momskompensation i finansieringen. Dette er imidlertid ikke muligt, jf. positivlisten, eftersom formålet med byggeriet er rent folkeoplysende. Den manglende mulighed for momskompensation betyder, at der fortsat udestår 1,65 mio. kr. i forhold til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning om merudgifter på 4,28 mio. kr. den 17. januar 2023.

Dertil kommer, som følge af stigende bygge- og materialepriser, at der foreslås finansiering på 2,2 mio. kr. fra P/L-puljen på anlæg. Dette godkendes i forbindelse med 1. anlægsoversigt den 9. marts 2023.

Kultur- og Fritidsudvalget skal desuden anvise anlægsmåltal til merudgifter svarende til 4,28 mio. kr. i forbindelse med konverteringen af midler fra service til anlæg.

Løsning

Tidligere finansiering – samlet 6,48 mio. kr.

Den 17. januar 2023 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget, at der blev finansieret 4,28 mio. kr. fra folkeoplysningsrammen, samt at der skulle udmøntes 2,2 mio. kr. fra P/L-puljen på anlæg i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2023.

De 3 mio. kr. tilskrives ændringer i projektet, da flere forhold har vist sig at være i dårligere stand end forventet og eksempelvis nye brandforhold i Bygningsreglementet 2018.

Dertil kom finansiering på 1,28 mio. kr. på anlæg, da der i den oprindelige bevilling fra Budget 2020 ikke var taget højde for manglende momskompensation.

De 2,2 mio. kr., der finansieres af P/L-puljen, kan tilskrives dels den generelle indeksering af byggepriser, dels ekstraordinære stigninger på grund af diverse kriser de seneste par år.

Resterende finansiering – 1,65 mio. kr.

Folkeoplysningsudvalget bevilgede den resterende finansiering på 1,65 mio. kr. på sit møde den 7. februar 2023 via Forenings- og Aftenskolepakken.

Med Folkeoplysningsudvalgets bevilling af den manglende finansiering kan arbejdet med Aftenskolernes Hus fortsætte, såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen.

De 1,65 mio. kr. kan afholdes under drift og vedligehold og behøver dermed ikke at blive konverteret til anlæg.

Der er dermed samlet afsat yderligere 8,13 mio. kr. til projektet, hvoraf 6,48 mio. kr. afholdes på anlæg og 1,65 mio. kr. på service.

Økonomi

Der skal fortsat samlet konverteres 4,28 mio. kr. fra service til anlæg, jf. tabel 1.

Der skal for det samlede beløb på 4,28 mio. kr. anvises anlægsmåltal. Anlægsmåltallet skal findes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets (KFU) egen anlægsramme. Dette vil ske i forbindelse med 2. anlægsoversigt. Der er allerede anvist måltal til de 2,2 mio. kr. fra P/L-puljen på anlæg i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2023.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. konvertering af servicemidler til anlægsmidler

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/l)

Varig?
ja/nej

2022

2023

2024

2025

2

KFU

1060 - Kultur og Fritid service

3.38.72.1

U

 

-4.280

 

 

Nej

2

KFU

2060 - Kultur og Fritid anlæg

3.38.72.3

U

 

4.280

 

 

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/
projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

(2023 p/l)

I årene 2023-2024

KFU

Aftenskolernes Hus

2060 Anlæg

3.38.72.3

4.280

I alt

-

-

-

4.280

Videre proces

Hvis Kultur- og Fritidsudvalget godkender indstillingen, vil den blive forelagt Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen til godkendelse, således at der afsættes den korrekte anlægsbevilling til projektet.

 

Søren Tegen Pedersen / Mads Kamp Hansen

 

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller,

  1. at Kultur- og Fritidsudvalget tager den tidligere finansiering på 4,28 mio. kr. samt yderligere finansiering på 1,65 mio. kr. til Aftenskolernes Hus til efterretning,
  2. at Kultur- og Fritidsudvalget tager til efterretning, at der udmøntes 2,2 mio. kr. fra P/L-puljen på anlæg i forbindelse med 1. anlægsoversigt 2023, og
  3. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender, at anlægsmåltal på samlet 4,28 mio. kr. i 2023 anvises af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsmåltal og indarbejdes i 2. anlægsoversigt.

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at 4,28 mio. kr. fra Kultur- og Fritidsudvalgets servicebevilling konverteres til anlæg.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 9. marts 2023

 

Kontorchef Rikke Lauritzen deltog under behandlingen af punktet.

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:


Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top