Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Opfølgning på hensigtserklæring på alkoholområdet

Se alle bilag

Sagen følger op på en hensigtserklæring fra Overførselssagen 22/23 omkring interessevaretagelse over for regeringen i forhold til styringsmulighederne på alkoholbehandlingsområdet.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende vedlagte henvendelse til regeringen, som den fremgår af bilag 1.

(Socialudvalget)

Problemstilling

Socialforvaltningen oplever fortsat stigende udgifter til køb af ambulant alkoholbehandling. Stigningen skyldes bl.a. en stigning i antallet af borgere, der benytter ambulant alkoholbehandling i andre kommuner eller i privat regi, hvor priserne er højere end på kommunens egne tilbud. Området er reelt ustyrbart. Området har fået tilført ekstra midler som need-to hvert år siden 2019. Der blev også ved forhandlingerne om overførselssagen 22/23 bevilget midler til at dække de stigende udgifter på området.

Kommunens interne revision har i 2022 gennemført en undersøgelse af styringsmulighederne på privat og udenbys alkoholbehandling, som bekræfter behovet for at få styrket styringsmulighederne på nationalt plan.

I aftaleteksten til overførselssagen 22/23 fremgår følgende tekst: ”Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen og Socialforvaltningen skal fortsætte den aktive interessevaretagelse for at få styrket styringsmulighederne på alkoholbehandlingsområdet, fx ift. indgåelse af aftaler med kommunerne og kontrol af sammenhængen mellem kvalitet og pris. Interessevaretagelsen skal bl.a. ske ved, at Borgerrepræsentationen forelægges en sag om en henvendelse til regeringen i forbindelse med KL’s forberedelse af økonomiforhandlingerne med regeringen og som led i det igangværende arbejde i Ekspertudvalget for det specialiserede socialområde. Sagen skal bl.a. give regeringen anbefalinger relateret til udgiftsudviklingen og styringsmulighederne på området.”

Løsning

Københavns Kommune har på forskellig vis de senere år interessevaretaget over for staten i forhold at give kommunerne bedre muligheder for at styre omkostningerne knyttet til alkoholbehandling, herunder også via KL og 6-by samarbejdet. Status er, at området fortsat ikke er styrbart for kommunerne.

I overensstemmelse med hensigtserklæringen fra overførselssagen har Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejdet udkast til et brev til finansministeren, indenrigs- og sundhedsministeren samt social- og boligministeren for at gøre dem opmærksomme på problemstillingen forud for økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL. Udkast til brevet fremgår at bilag 1. Der vil blive sendt en kopi af brevet til KL og til Ekspertudvalget for det specialiserede socialområde. 

I brevet anbefales, at lovgivningen ændres, så der indføres et takstloft på omkostningsniveauet for ambulant alkoholbehandling, og der sikres mandat til, at KL eller kommuner i samme område kan forhandle aftaler med private leverandører. Herudover anbefales det, at KL og regeringen arbejder for, at der indføres nationale kvalitetsstandarder for ambulant alkoholbehandling, samt at Socialtilsynet medvirker til at sikre åbenhed og gennemsigtighed omkring de aftaler, som private behandlingssteder indgår med en aftalekommune (herunder, at det sikres, at priserne er ens uanset betalerkommune). Dette ligger også i forlængelse af anbefalingerne i rapporten fra kommunens interne revisor.

Økonomi

Økonomien er indeholdt i sagen

Videre proces

Sagen forelægges Borgerrepræsentationen den 4. maj 2023 og efterfølgende sendes henvendelsen til de tre ministre, KL samt ekspertudvalget.

 

Mikkel Boje / Anders Johannes Kristensen

 

Oversigt over politisk behandling

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget overfor Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende vedlagte henvendelse til regeringen, som den fremgår af bilag 1.

 

Socialudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2023

 

Sagen blev af et enigt udvalg løftet til en A-sag.

 

Indstillingen blev godkendt med bemærkning om, at brevet til regeringen opdateres ift., at der indgår en kulegravning af alkoholområdet i Finansloven 2023.

 

Fra Socialforvaltningen deltog kontorchef Anders Johannes Kristensen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Et samlet Socialudvalg videreførte følgende protokolbemærkning: 

”At brevet til regeringen opdateres ift., at der indgår en kulegravning af alkoholområdet i Finansloven 2023.”
Til top