Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Sammenlægning af anlægsbevillinger for vejprojekter

Se alle bilag
Teknik- og Miljøforvaltningen ønsker at sammenlægge en række anlægsbevillinger, eftersom projekterne i de forskellige tilfælde i forvejen projektledes, udbydes og udføres samlet pga. geografiske og trafikmæssige sammenfald. Sammenlægningerne af disse anlægsbevillinger vil forsimple økonomistyringen af anlægsprojekterne og effektivisere processen, hvorved projekterne kan gennemføres for færre midler. Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og har ikke betydning for indholdet af projekterne.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at bevillingen “Backersvej & Skolen v Sundet etape 1” sammenlægges med bevillingen ”Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2” under projektet ”Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2” med samlet ibrugtagning juli 2024, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 2. at bevillingen ”Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds” sammenlægges med bevillingen ”Ålholm Skole, sikker skolevej” under projektet ”Ålholm Skole, sikker skolevej” med samlet ibrugtagning oktober 2024, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 3. at bevillingen ”Nordøstamager Skole, sikre skoleveje” sammenlægges med bevillingen ”Nordøstamager Skole, SSV (B22)” under projektet ”Nordøstamager Skole, SSV (B22)” med samlet ibrugtagning december 2023, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 4. at bevillingen “Refshalevej/Forlandet, krydsning” sammenlægges med bevillingen “Refshalevej, ombygning” under projektet ”Refshalevej, ombygning” med samlet ibrugtagning oktober 2027, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 5. at bevillingen ”Østbanegade, cykelsti” sammenlægges med bevillingen “Cykelsti på Strandboulevarden syd” under projektet ” “Cykelsti på Strandboulevarden syd”” med samlet ibrugtagning juni 2023, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 6. at bevillingerne ”Jyllingevej - Jernbane Alle, kryds” og ”Jyllingevej - Ålekistevej, kryds” sammenlægges med bevillingen “Jyllingevej, trafiksikkerhed” og under projektet ”Jyllingevej, trafiksikkerhed” med samlet ibrugtagning september 2025, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 7. at bevillingen “Kalvebod Brygge - Otto Busses Vej, kryds” sammenlægges med bevillingen ”Vasbygade-Kortløb, krydsombygning” under projektet ”Vasbygade-Kortløb, krydsombygning” med samlet ibrugtagning juni 2025, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 8. at bevillingen ”Frederiksborgvej, begrønning mv.” sammenlægges med bevillingen ”Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse” under projektet ”Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse” med samlet ibrugtagning maj 2028, jf. økonomiafsnittet og bilag 2,
 9. at bevillingen ”Bemandet legeplads i Mimersparken” sammenlægges med bevillingen ”Mimersparkens Kvarterhus” under projektet ”Mimersparkens Kvarterhus” med samlet ibrugtagning december 2024, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Der er til de 19 projekter (se tabel 1) afsat anlægsbevillinger ved tidligere budgetaftaler. Projekterne er gensidigt afhængige af ét eller flere af de andre projekter, idet de geografisk og trafikmæssigt har indflydelse på hinanden, og fordi de af netop disse årsager i forvejen er samlet under samme projektleder. Styringen af projekterne kan imidlertid effektiviseres, hvis de sammenlægges efter geografi, trafikale afhængigheder og -formål.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler derfor, at bevillingerne for de 19 projekter samles under ni projekter, der vil gøre det lettere at styre og give økonomiske og administrative synergieffekter.

Løsning

For at opnå en mere effektiv og overskuelig økonomi- og tidsstyring anbefaler forvaltningen, at bevillingerne til nedenstående 19 projekter samles på følgende måde, jf. tabel 1. Sammenlægningerne giver mulighed for at håndtere de samlede projekter i én koordineret anlægsfase og med én udførende entreprenør for hver af de ni nye projekter. Projekterne vil dermed kunne gennemføres for færre midler, idet der kun skal etableres én byggeplads, afholdes ét udbud og udarbejdes et enklere udbudsmateriale. Det sparer intern sagsbehandling og udgifter til eksterne leverandører. Dertil kommer, at de enkelte arbejder i det sammenlagte projekt, kan udføres koordineret ift. naboer og lokale aktører.

Sammenlægningen er af ren administrativ karakter og har ingen betydning for indholdet af projekterne. Flere af projekterne får rykket deres reelle udførselsdato, for at synergieffekterne fra en samlet projektering og udførsel af de sammenlagte projekter, kan indfries. Den endelige fysiske ibrugtagning for det samlede projekt bliver derfor svarende til det projekt, der har den seneste ibrugtagningsdato. Økonomiforvaltningen har ikke bemærkninger til indstillingens økonomi. De bevillingsmæssige konsekvenser ses under økonomiafsnittet og bilag 2. Den samlede ibrugtagning for de samlede projekter ses i tabel 1.

Tabel 1 Overblik over bevillingssammenlægninger og ny ibrugtagning

Nuværende projekter (og budget)

Oprindelig ibrugtagning

Samles under (projektnavn)

Samlet ny ibrugtagning

Backersvej & Skolen v Sundet etape 1 (Budget 2020)

Juli 2023

Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2

Juli 2024
(etape 1 ibrugtages i overensstemmelse med oprindelig dato)

Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2 (Budget 2021)

Juli 2024

Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds (Overførselssagen 2021-2022)

August 2024

Ålholm Skole, sikker skolevej

Oktober 2024

Ålholm Skole, sikker skolevej (Budget 2022)

Oktober 2024

Nordøstamager Skole, sikre skoleveje (Overførselssagen 2020-2021)

December 2022

Nordøstamager Skole, SSV (B22)

December 2023

Nordøstamager Skole, SSV (B22) (Budget 2022)

December 2023

Refshalevej/Forlandet, krydsning (Overførselssagen 2020-2021)

December 2023

Refshalevej, ombygning

Oktober 2027

Refshalevej, ombygning (Budget 2022)

Oktober 2027

Østbanegade, cykelsti (Budget 2021)

Juni 2023

Cykelsti på Strandboulevarden syd

Juni 2023

Cykelsti på Strandboulevarden syd (Budget 2019)

December 2021

Jyllingevej – Jernbane Alle, kryds (Budget 2023)

Maj 2024

Jyllingevej, trafiksikkerhed

September 2025

Jyllingevej-Ålekistevej, kryds (Budget 2023)

September 2025

Jyllingevej, trafiksikkerhed (Budget 2023)

Oktober 2024

Kalvebod Brygge – Otto Busses Vej, kryds (Budget 2023)

August 2024

Vasbygade-Kortløb, krydsombygning

Juni 2025

Vasbygade-Kortløb, krydsombygning (Budget 2023)

Juni 2025

Frederiksborgvej, begrønning mv. (Budget 2022)

Juli 2025

Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse

Maj 2028

Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse (Budget 2023)

Maj 2028

Bemandet legeplads i Mimersparken (Budget 2014)*

December 2015

Mimersparkens Kvarterhus

December 2024

Mimersparkens Kvarterhus (Overførselssag 2017-2018)*

Juni 2020

 

* Det samlede projekt har været udbudt af tre omgange med forskellige kriterier. Resultatet har været tre tilbud, der alle lå over budget. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at berosætte projektet 30. maj 2022, og projektet fik tildelt tillægsbevilling i 2022 (BR 13. oktober 2022), hvorefter det blev igangsat.

Politisk handlerum
De enkelte sammenlægninger af ovenstående anlægsbevillinger kan fravælges uden konsekvenser for de resterende sammenlægninger. Hvis et projekt ikke sammenlægges, fortsætter de separate projekter med de oprindelige ibrugtagningstidspunkter og den oprindelige økonomi.

Økonomi

Denne indstilling har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser, idet de bevillingsmæssige konsekvenser er af teknisk karakter.

Med denne indstilling skal 19 bevillinger sammenlægges under ni projekter, jf. bilag 2.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt sammenlægning af bevillingerne, vil Teknik- og Miljøudvalget løbende få forelagt projektforslag for de af projekterne, der ikke har fået frigivet alle anlægsmidler, herunder ”Jyllingevej, trafiksikkerhed”, ”Kalvebod Brygge- Otto Busses Vej og Vasbygade-Kortløb, krydsombygninger” og ”Frederiksborgvej, begrønning og fredeliggørelse” i forbindelse med indstillinger omkring frigivelse af anlægsmidler. Resten af projekterne vil blive udført og ibrugtaget i overensstemmelse med de nye ibrugtagningsdatoer.

 

Søren Wille / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at bevillingen “Backersvej & Skolen v Sundet etape 1” sammenlægges med bevillingen ”Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2” under projektet ”Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2” med samlet ibrugtagning juli 2024, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 2. at bevillingen ”Vigerslevvej/Ålholmvej/Valby Langgade, kryds” sammenlægges med bevillingen ”Ålholm Skole, sikker skolevej” under projektet ”Ålholm Skole, sikker skolevej” med samlet ibrugtagning oktober 2024, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 3. at bevillingen ”Nordøstamager Skole, sikre skoleveje” sammenlægges med bevillingen ”Nordøstamager Skole, SSV (B22)” under projektet ”Nordøstamager Skole, SSV (B22)” med samlet ibrugtagning december 2023, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 4. at bevillingen “Refshalevej/Forlandet, krydsning” sammenlægges med bevillingen “Refshalevej, ombygning” under projektet ”Refshalevej, ombygning” med samlet ibrugtagning oktober 2027, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 5. at bevillingen ”Østbanegade, cykelsti” sammenlægges med bevillingen “Cykelsti på Strandboulevarden syd” under projektet ” “Cykelsti på Strandboulevarden syd”” med samlet ibrugtagning juni 2023, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 6. at bevillingerne ”Jyllingevej - Jernbane Alle, kryds” og ”Jyllingevej - Ålekistevej, kryds” sammenlægges med bevillingen “Jyllingevej, trafiksikkerhed” og under projektet ”Jyllingevej, trafiksikkerhed” med samlet ibrugtagning september 2025, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 7. at bevillingen “Kalvebod Brygge - Otto Busses Vej, kryds” sammenlægges med bevillingen ”Vasbygade-Kortløb, krydsombygning” under projektet ”Vasbygade-Kortløb, krydsombygning” med samlet ibrugtagning juni 2025, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 8. at bevillingen ”Frederiksborgvej, begrønning mv.” sammenlægges med bevillingen ”Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse” under projektet ”Frederiksborgvej Nord etape 2, fredeliggørelse” med samlet ibrugtagning maj 2028, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.
 9. at bevillingen ”Bemandet legeplads i Mimersparken” sammenlægges med bevillingen ”Mimersparkens Kvarterhus” under projektet ”Mimersparkens Kvarterhus” med samlet ibrugtagning december 2024, jf. økonomiafsnittet og bilag 2.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 27. marts 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top