Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Overførsel af midler til genopretningspakke 2021 i Teknik- og Miljøforvaltningen

Se alle bilag

Rammen for genopretning af infrastrukturen i København er programmet ’Et løft til vejene’ blev igangsat i 2013 for at indhente det eksisterende efterslæb på vedligehold og sikre rettidig renovering, så infrastrukturen får længst mulig levetid. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til omprioritering af midler til helhedsgenopretning af en række konkrete vejstrækninger i genopretningspakke 2021.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der overføres 19,2 mio. kr. fra genopretningsrammen til projekterne i genopretningspakke 2021, så strækningerne kan gennemføres som planlagt, jf. bilag 2,
  2. at der frigives anlægsbevillinger på 19,2 mio. kr. til genopretningsprojekterne i genopretningspakke 2021, jf. bilag 2.

Det forudsættes, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2021 (BR 1. oktober 2020 (A, B, F, V, C, O, Fremad)) blev der afsat en pulje på 167,3 mio. kr. til helhedsgenopretning af 21 konkrete strækninger i 2021 (Genopretningspakke 2021). Genopretning af størstedelen af strækningerne er igangsat i 2022, mens enkelte projekter af forskellige grunde først kan gennemføres i 2023 eller senere jf. bilag 3.

Under projekteringen af strækningerne har forvaltningen konstateret, at de samlede arbejder forventes at beløbe sig til 178,2 mio. kr., og derved overstige den afsatte ramme med 22,5 mio. kr. ekskl. risikotillæg. For af sikre fremdrift for genopretningsprojekterne og undgå fordyrelser samt sikre udnyttelse af anlægsmåltallene, skal Borgerrepræsentationen tage stilling til overførsel af midler fra Genopretningsrammen.

Løsning

Den forventede manglende finansiering på strækningerne i genopretningspakke 2021 tilskrives den almindelige usikkerhed på mængder og renoveringsbehov.

Genopretningspakke 2021
For at sikre fremdrift i arbejdet med at indhente vedligeholdelsesefterslæbet anbefaler forvaltningen, at der tilføres yderligere midler fra Genopretningsrammen, således at de resterende projekter kan igangsættes som planlagt.

Genopretningsrammen er udisponerede anlægsmidler til genopretningsprojekter. Genopretningsrammen opsamler ligeledes mer- og mindre forbrug for regnskabsafsluttede genopretningsprojekter.

Tabel 1: Genopretningsramme 2021 – oversigt over strækninger

Genopretningspakke 2021

Status

Hyrdevangen (Hareskovvej-Engsvinget)

Anlægsarbejder afsluttet oktober 2022

Hyrdevangen (Hyrdeleddet-Engsvinget)

Anlægsarbejder afsluttet oktober 2022

Toftegårds Allé (Valby Langgade-Lyshøjgårdsvej)

Anlægsarbejder afsluttet december 2022

Amager Boulevard (Amagerfælledvej-Amagerbrogade)

Anlægsarbejder afsluttet oktober 2022

Rosbækvej

Anlægsarbejder afsluttet december 2022

Vester Farimagsgade (ved Vesterport-HCAB)

Anlægsarbejder afsluttet december 2022

Grønnemose Allé (Moseskellet-kommunegrænsen)

Anlægsarbejder afsluttet december 2022

Middelfartgade

Anlægsarbejder påbegyndt august 2022

Holsteingade

Anlægsarbejder påbegyndt august 2022

Birkegade

Anlægsarbejder påbegyndt december 2022

Egegade

Anlægsarbejder påbegyndt september 2022

Vesterled

Anlægsarbejder påbegyndt december 2022

Tomsgårdsvej

Anlægsarbejder påbegyndt i februar 2023

Store Mølle Vej

Planlægges udført i 2023

Brobergsgade

Planlægges udført i 2023

Andreas Bjørns Gade

Planlægges udført i 2023

Burmeistergade

Planlægges udført i 2023

Brydes Allé

Planlægges udført i 2023 sammen med cykelstiprojekt

Bavnehøj Allé

Planlægges udført i 2024-2025 sammen med byrumsprojekt

Hallandsgade

Planlægges udført i 2025 efter afslutning af HOFOR ledningsprojekt

Stevnsgade

En delstrækning vil ikke kunne genoprettes inden for eksisterende mandat om genopretning 1:1. Teknik- og Miljøudvalget forelægges på et kommende udvalgsmøde særskilt indstilling om genopretningen af Stevnsgade. 

 

Politisk handlerum

  • Det kan besluttes ikke at tilføre yderligere midler til genopretningspakke 2021. I så fald vil forvaltningen af hensyn til de kontraktlige forpligtelser på de igangsatte projekter lade Brobergsgade, Andreas Bjørns Gade, Burmeistergade og Hallandsgade udgå af genopretningspakken. Strækningerne vil i givet fald blive indstillet til annullering og indgå i forvaltningens forslag til prioritering af kommende genopretningsstrækninger i forbindelse med udmøntning af Indkaldelsescirkulære-midlerne på budget 2024.

Økonomi

Med den forventede fordyrelse er der en manglende finansiering på i alt netto 22,5 mio. kr. (2023 p/l) i forhold til bevillingen ekskl. risikotillægget for puljen.

På Tomsgårdsvej skyldes den manglende finansiering på 3,3 mio. kr. hovedsagelig stigende priser, som puljen til stigende priser på anlægsprojekter forudsættes at dække i forbindelse med godkendelsen af 1. anlægsoversigt 2023.

Hermed resterer der en manglende finansiering på 19,2 mio. kr. (2023 p/l), der søges udmøntet med denne indstilling, jf. bilag 2.

Status på mer- og mindreforbrug på genopretningsrammen fremgår af 1. anlægsoversigt 2023 som behandles på samme TMU-møde den 13. marts 2023.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen igangsætte genopretningen af de resterende strækninger i genopretningspakke 2021.

 

 Søren Wille / Peter Højer

 

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at der overføres 19,2 mio. kr. fra genopretningsrammen til projekterne i genopretningspakke 2021, så strækningerne kan gennemføres som planlagt, jf. bilag 2.
  2. at der frigives anlægsbevillinger på 19,2 mio. kr. til genopretningsprojekterne i genopretningspakke 2021, jf. bilag 2.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at anlægsudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal i 2023.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Borgerrepræsentationen afgav følgende nye protokolbemærkning:

"Partierne forventer, at teknik- og Miljøforvaltningen i alle projekter sikrer tilgængeligheden for handicappede og personer med lav førlighed, jf principperne i Universal Design."
Til top