Mødedato: 04.05.2023, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forslag til lokalplan Amaliegade Nord og kommuneplantillæg med miljørapport og udbygningsaftale, Indre By

Se alle bilag

En bygherre ønsker at udvide deres hovedkontor på Amaliegade 44 og Esplanaden 50. Nybyggeriets udformning vil tage udgangspunkt i egenarten i Frederiksstaden og blive opført med referencer til bydelens historiske facader og materialer. Mod Inderhavnen skabes bl.a. en ny plads med offentlig adgang og café i en pavillonbygning. Et kommuneplantillæg skal sikre udvidelsesmulighederne og en udbygningsaftale skal forbedre trafiksikkerheden på Amaliegade og krydsningsmulighederne ved Esplanaden.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at godkende forslag til lokalplan Amaliegade Nord (bilag 2) med miljørapport (bilag 5) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger,
 2. at godkende tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med miljørapport (bilag 5) med henblik på udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i otte uger,
 3. at tage til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med grundejeren (bilag 7), og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagenes endelige behandling.

(Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget) 

Problemstilling

En bygherre har anmodet om et nyt plangrundlag for ejendommene Amaliegade 44 og Esplanaden 50, da de ønsker at udvide deres hovedkontor med ca. 26.000 m2, hvorved der skabes plads til yderligere 800 medarbejdere. Med eksisterende bebyggelse vil bebyggelsesprocenten være ca. 183. Det kræver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg at realisere byggeriet, da gældende lokalplan 358 Esplanaden fra 2002 for en del af lokalplanområdet og kommuneplanen kun muliggør en bebyggelsesprocent på 150. En startredegørelse (bilag 8) blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2022 og Økonomiudvalget den 13. december 2022 med to ændringsforslag om, at der arbejdes med muligheden for at etablere en havnetrappe for at sikre adgang til vandet samt at Teknik- og Miljøforvaltningen opfordres til at arbejde for, at der i byrummet bliver mulighed for at opholde sig uden at være gæst på caféen, fx ved at opstille bænke, og at der bliver et åbent kig i gadeniveau mellem Amaliegade og Inderhavnen. En indstilling om at give nedrivnings- og gravetilladelse før planforlagene er bekendtgjort til nedrivning af eksisterende bygninger på Amaliegade 44, blev vedtaget på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. november 2022. Teknik- og Miljøforvaltningen har i december 2022 givet tilladelse til at nedrive bygninger herunder nedtagning af det historiske relief. Bygherre er i dialog med By & Havn om en genplacering af relieffet på Langelinie.  

Løsning

Udvidelsen af hovedkontoret ønskes primært opført på Amaliegade 44 (ca. 21.500 m2). Nybyggeriet ønskes opført som en kompakt bygning, så der skabes plads til et større offentligt byrum, der åbner sig mod Inderhavnen. Ved havnepromenaden placeres en pavillon til publikumsorienteret funktion som fx en café eller restaurant. Yderligere ca. 5.000 m2 ønskes placeret som to gangbroer mellem det nye byggeri og eksisterende byggeri på Esplanaden 50, en forbindelsesbygning, tre mødepavilloner i et internt, privat gårdrum på Esplanaden 50 samt en pavillon til repræsentative forhold i to etager ved Esplanaden 50 ud mod havnen ved Søndre Arkadebygning. Denne pavillon placeres på en hævet plint.
Det foreslåede nybyggeri indpasser sig i kvarteret, men kan med facadens store glasfacader fremstå anderledes i forhold til områdets karakter, ikke mindst om aftenen, hvor facaderne vil oplyse det ellers forholdsvis mørklagte Amaliegadekvarter. Også pavillonen ved Toldboden kan vurderes at have en påvirkning i forhold til de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Planområdet ligger tæt ved Amalienborg og Frederiksstaden, der siden 1993 har stået på Danmarks tentativliste til UNESCOS Verdensarvsliste. Kommunens planlægning skal sikre, at udpegningsgrundlaget for de steder, som Danmark har optaget på tentativlisten ikke forringes, hvorfor en vurdering heraf indgår i miljørapporten, se nedenfor. Ejendommen Amaliegade 44 er beliggende i et større område udpeget i kommuneplanen som et område med bebyggelser med et bevaringsværdigt helhedspræg. Den sydlige del af ejendommen ligger i udkanten af kulturmiljøet ’København som hovedstad-Frederiksstaden’.

Byliv
Mod Inderhavnen skabes en ny plads, hvor der placeres en vandkunst ud for den nye bygning på Amaliegade 44 og Vestindisk Pakhus i Toldbodgade 40. På pladsen anlægges en pavillon med café, restaurant o. lign. Der er i lokalplanforslaget fastlagt et felt for mulig placering af en havnetrappe, der skal sikre adgang til vandet. Bilag 13 viser mulighedsfeltet for placering af havnetrappen og et alternativ, som foreslået i politisk handlerum kun ud for pladsen. For personer, der ikke er gæster til cafeen, vil der være opholdsmuligheder på siddeflader på trappetrin. Der fastlægges desuden to bænke ud for Esplanaden 50 og siddeplinte ved den nye pavillon ved Nordre Toldbod. Fra Amaliegade til Inderhavnen fastlægges en passage med offentlig adgang med en bredde på tre meter, så der bliver et åbent kig mod Inderhavnen. De publikumsorienterede funktioner på pladsen skal medvirke til at skabe byliv i området og åbne området op for byen.

Bynatur
Der er 34 træer i området, der lever op til kriterierne for at kunne blive udpeget som bevaringsværdige. Af disse udpeges 32 træer som bevaringsværdige og to træer, der er placeret i det indre gårdrum, kan fældes. Der plantes mindst 25 nye træer på den nye plads. På forarealet ud for Esplanaden og i det indre gårdrum plantes mindst 20 træer.

Bæredygtighed
Der er i lokalplanprocessen gjort brug af bæredygtighedsværktøjet som dialogværktøj. Bæredygtighedsværktøjet består af 26 konkrete initiativer om bæredygtighed udledt fra Københavns Kommunes planer og strategier, der relaterer sig til lokalplanarbejdet. Bilag 6 indeholder et skema med alle 26 initiativer, hvoraf de fem anvendte initiativer er krydset af, suppleret med en beskrivelse af, hvordan initiativerne er indarbejdet i projektet.

Det er blandt andet indarbejdet i lokalplanforslaget: At ’Attraktive udearealer’ sikres gennem offentlige stiforbindelser fra promenaden til byrum og til hhv. Toldbodgade og Amaliegade. At ’Multifunktionelle byrum’ sikres med krav om en publikumsorienteret anvendelse på pladsen, krav om opholdspladser, åbent kig mellem Amaliegade og havnen, mulighedsfelt for havnetrappe og vandkunst. At ’Bynatur med merværdi’ og ’Mere biodiversitet’ sikres med krav om træer og beplantning både på den offentligt tilgængelige plads og i det private gårdrum. Byggeriet forventes at blive DGNB-certificeret til guld.

Kunst i lokalplaner
På havnepromenaden er placeret en skulptur ”Toldboden” af Søren Georg Jensen. Bygherre oplyser, at skulpturen fortsat vil være placeret på promenaden. Der fastlægges en vandkunst med dyser og belysning integreret i pladsens belægning ud mod havnen foran Amaliegade 44. 

Parkering
I kommuneplanen er der krav om, at der skal fastsættes en parkeringsnorm i lokalplanen for biler på én parkeringsplads pr. 214 m2 etageareal for anvendelse til erhverv og én parkeringsplads pr. 143 m2 for anvendelse til butik. Det svarer til, at der skal etableres 122 parkeringspladser ved erhvervsanvendelse, som skal placeres i konstruktion.

I forhold til krav om parkering til cykler stiller kommuneplanen krav om tre pladser pr. 100 m2 etageareal for anvendelse til erhverv og fire pladser pr. 100 m2 for anvendelse til butik. For anvendelse til erhverv og butik stilles krav om én plads pr. 500 m2 til pladskrævende cykler. Med den foreslåede anvendelse til erhverv svarer det til 780 cykelparkeringspladser. Bygherre ønsker at etablere yderligere ca. 200 pladser for at fremme cyklisme.

For at give plads til en holdeplads til varelevering og renovation omdannes skråparkering til længdeparkering, og der nedlægges syv p-pladser på offentlig vej i Amaliegade. De resterende fem pladser anvendes til varelevering i begrænset tidsrum. Uden for dette tidsrum vil der fortsat være offentlig parkering. I forbindelse med udbygningsaftalen nedlægges der også fem p-pladser vest for krydset Esplanaden/Amaliegade for at forbedre krydsningsmulighederne, ved at etablere en krydsningshelle.

Kommuneplan
I Kommuneplan 2019 er området udlagt til serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 150 og en maksimal bygningshøjde på 24 meter (S2-område). For at gennemføre projektet og udarbejde lokalplanforslaget er det nødvendigt med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplanrammen foreslås ændret til serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 185 med en maksimal bygningshøjde på 24 meter og punktvis op til 30 m (S3-område).

Der foreslås en rammeændring for at skabe optimale rammer for en virksomhed og dens hovedkvarterfunktion, som, Økonomiforvaltningen vurderer, er væsentlig for byen at fastholde. Projektet kan også skabe grundlag for flere tidssvarende og bæredygtige private arbejdspladser, der støtter op om kommuneplanens ambition om at fremme København som en bæredygtig og konkurrencedygtig metropol. 

Borgerinddragelse
Der er foretaget en indledende høring fra den 2. september 2022 til den 16. september 2022. Der har endvidere været foretaget en høring om miljøscoping fra den 2. september 2022 til den 30. september 2022, da forvaltningen har vurderet, at der skal udarbejdes en miljørapport (se nedenfor). 

Der er indkommet høringssvar fra bl.a. Indre By Lokaludvalg, Slots- og Kulturstyrelsen og Københavns Museum, der også har været afholdt møder med, og som vil blive hørt igen, når lokalplanforslaget sendes i offentlig høring. Høringssvar og referater fra møder er vedlagt som bilag 9 og 10. 

Miljøvurdering
Der er i henhold til miljøvurderingsloven udarbejdet en miljørapport, da der muliggøres nybyggeri til erhverv og publikumsorienterede funktioner i op til fem etager med et nyt etageareal på ca. 26.500 m2. Det skyldes bl.a., at planområdet ligger i udkanten af kulturmiljøet ’Frederiksstaden’ og at ’Frederiksstad med Amalienborg’ er på Danmarks tentativliste til UNESCO’s verdensarvsliste. Iflg. Miljørapporten kan der forventes påvirkninger på området pga. byggeriets omfang.

Følgende temaer indgår i miljørapporten (bilag 5): Byarkitektonisk værdi; Bevaringsværdige eller fredede bygninger og anlæg; Kulturmiljøer; Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjen; Nærhed til grønne områder og rekreation; Landskabelig værdi; Dyre- og planteliv, diversitet og træer; Materielle og kulturelle goder; Trafiksikkerhed; Trafikmønstre. Miljørapporten er vedlagt som bilag 5 og vil blive sendt i høring.

Forvaltningen har foretaget en supplerende høring af Slots- og Kulturstyrelsen og Stiftsøvrigheden i forbindelse med udarbejdelse af miljørapporten.

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) har følgende hovedsynspunkter (bilag 11):

SLKS understreger, at der ikke foreligger nogen plan for udarbejdelse og aflevering af en verdensarvsnominering til UNESCO, og at styrelsen ikke har tilstrækkelige forudsætninger for at forudsige, hvorvidt opførelsen af det planlagte byggeri på Amaliegade 44 kan få afgørende betydning for, om ’Frederiksstad med Amalienborg’ – i et fremtidigt scenarie – vil kunne blive optaget på verdensarvslisten. Det er UNESCO’s verdensarvskomite, som træffer denne beslutning, men det er imidlertid styrelsens vurdering, at byggeriet i kraft af sin højde og formgivning griber ind i områdets integritet.

Stiftsøvrigheden har følgende hovedsynspunkter (bilag 12). Stiftsøvrigheden har ikke bemærkninger til det fremsendte og det ses ikke at være konflikt med nærliggende kirkelige interesser.

Miljørapporten konkluderer, at projektet har en ’Positiv og forbedrende virkning’ inden for disse emner: ’Byarkitektonisk værdi’; ’Fortidsminder og fortidsmindebeskyttelseslinjen’; ’Nærhed til grønne områder og rekreation’; ’Landskabelig værdi’; ’Dyre- og planteliv, diversitet og træer’; ’Materielle og kulturelle goder’. At der er en ’Ubetydeligt negativ eller neutral/ingen virkning’ inden for disse emner: ’Trafikmønstre’; ’Trafiksikkerhed’. At der er en ’Mindre negativ påvirkning’ i forhold til disse emner: ’Bevaringsværdige eller fredede bygninger og anlæg’; ’Kulturmiljøer’.  Der er ikke indarbejdet afværgeforanstaltninger i miljøvurderingen, men der er anført mulige afværgeforanstaltninger i afsnittet om politisk handlerum.

Politisk handlerum
Teknik- og Miljøudvalget kan af hensyn til kulturmiljøets integritet og hensynet til bevaringsværdige bygninger jf. miljørapportens konklusioner beslutte,

 • ikke at muliggøre åbne altaner/loggiaer på hjørner.
 • ikke at muliggøre en 5. etage på nybyggeriet.
 • ikke at muliggøre en nordlig pavillon ved Nordre Toldbod.

Teknik- og Miljøudvalget kan (bygherre ønsker ikke dette) ift. placering af havnetrappe beslutte, at

 • mulighedsfeltet for placering af havnetrappe kun skal være ud for den nye plads ved Amaliegade 44.

Økonomi

På grundejers anmodning er udarbejdet et udkast til en frivillig udbygningsaftale i henhold til planlovens § 21 b (bilag 7). Det fremgår af aftalen, at grundejer afholder udgifter til ombygninger på Amaliegade og krydset Esplanaden/Amaliegade især med henblik på at forbedre trygheds- og sikkerhedsforholdene for fodgængere og cyklister. Hvis udbygningsaftalen vedtages, afsættes der 10.000 kr. i afledt drift pr. år til projektet. Beløbet indarbejdes i en kommende budgetindstilling i en pulje under Økonomiudvalget. Midlerne udmøntes, når Teknik- og Miljøforvaltningen overtager driften, efter vejanlægget er gennemført og ibrugtaget.

I forbindelse med udbygningsaftalen skal der nedlægges fem p-pladser på Esplanaden til etablering af en krydsningshelle. Etablering af en læssezone til varelevering og andre ombygninger vil også betyde, at der skal nedlægges syv p-pladser på offentlig vej i Amaliegade. Det vil medføre årlige mindreindtægter på ca. 492.000 kr. Mindreindtægterne indgår i beregningen af indtægtsniveauet for betalingsparkering som bliver fastlagt med førstebehandlingen af budgetforslaget (augustindstillingen). Mindreindtægterne har ingen finansiel betydning for Københavns Kommune, men påvirker servicemåltallet 1:1.

Når projektet er realiseret, vil det give en skønnet kommunal nettoindtægt (i form af ejendomsskatter) på ca. 3,5 mio. kr. årligt og mulighed for op til ca. 800 medarbejdere (ifm. det nye byggeri).

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt planforslagene, sender forvaltningerne planforslagene og miljørapport i høring i otte uger. Der vil blive afholdt et offentligt borgermøde i forbindelse med høringen. På baggrund af resultatet af høringen vil forvaltningerne udarbejde indstilling om endelig vedtagelse af planforslagene. Indstillingen forventes forelagt Borgerrepræsentationen ultimo 2023.

 

                    Søren Hartmann Hede                              Søren Wille

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at godkende forslag til lokalplan Amaliegade Nord (bilag 2) med miljørapport (bilag 5) med henblik på udsendelse i offentlig høring i otte uger.

  Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 2. at godkende tilhørende forslag til tillæg til Kommuneplan 2019 (bilag 2) med miljørapport (bilag 5) med henblik på udsendelse i offentlig høring sammen med lokalplanforslaget i otte uger.
 3. at tage til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med grundejeren (bilag 7), og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved planforslagenes endelige behandling.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 13. marts 2023

 

Socialistisk Folkeparti stillede følgende ændringsforslag som erstatning af 1. og 2. at-punkt:

 

"at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på, at den stejle tagflade kommer til at fremstå som massivt tag med vinduer frem for vinduesvæg."

 

Ændringsforslaget blev forkastet med 2 stemmer mod 5. 3 undlod at stemme.

 

For stemte: F og Å

Imod stemte: A, B, C, B og V

Undlod at stemme: Ø

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2023

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. maj 2023

SF genfremsatte følgende ændringsforslag som erstatning af 1. og 2. at-punkt:

 

"at sagen sendes tilbage til Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på, at den stejle tagflade kommer til at fremstå som massivt tag med vinduer frem for vinduesvæg."

 

Det af SF genfremsatte ændringsforslag blev forkastet med 31 stemmer imod 8. 15 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: F og Å

Imod stemte: A, C, B, V, I og O

Undlod at stemme: Ø

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

Til top