Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. august 2021

Se alle bilag

Med denne sag kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer i 2021 og frem, for ukomplicerede sager af teknisk karakter. Desuden kan der gives anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang.

Midtvejsreguleringen af de budgetgaranterede overførsler medfører en nedjustering i 2021 som følge af lavere ledighed end forventet. Modsat er der afsat midler til kompensation for udgifter relateret til COVID-19 samt foretaget regulering af bloktilskuddet som følge af blandt andet Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Konsekvenserne af Økonomiaftalen i 2021 er indarbejdet i denne sag.

Der foretages omplaceringer inden for og mellem udvalgene på brutto 452,9 mio. kr. i 2021. Dertil kommer en kasseopbygning i 2021 på 219,4 mio. kr. Den reelle kasseeffekt af ændringerne er et træk på 124,2 mio. kr. og kan primært henføres til konsekvenserne af midtvejsreguleringen af beskæftigelsesområdet i Økonomiaftalen for 2022.

Med de ovennævnte bevillingsmæssige ændringer og øvrige reservationer i forbindelse med augustprognosen udgør reel kasse 474,3 mio. kr., men forventes at udgøre 901,5 mio. kr. pr. oktober, når der er sket bevillingsmæssig tilpasning af overførselsområdet. Udvalgenes servicemåltal opjusteres pba. nærværende indstilling med 60,6 mio. kr.

Økonomiudvalget tildeles anlægsbevillinger til to projekter på samlet 1,0 mio. kr.

Forretningscirkulære for ydelse af tilskud opdateres med retningslinjer for ydelse af tilskud til kommunens egne enheder.

Indstilling

Indstilling om,

 1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, som ikke har likviditetseffekt, på 452,9 mio. kr. i 2021 godkendes, jf. bilag 1-3,
 2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 219,4 mio. kr. (kasseopbygning) i 2021, hvoraf 124,2 mio. kr. isoleret set påvirker reel kasse (kassetræk), godkendes, jf. bilag 4,
 3. at det tages til efterretning, at Københavns Kommunes serviceramme er opjusteret med 110,3 mio. kr. samlet siden vedtagelsen af budget 2021, som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger for 2021, Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) og øvrige reguleringer,
 4. at det godkendes, at der udmøntes DUT-midler m.v. i 2021 til udvalgene på netto 34,1 mio. kr., jf. bilag 5. Udmøntningen af DUT inkl. andre reguleringer har samlet en reel kasseeffekt på 117,4 mio. kr.,
 5. at det godkendes, at der på anlæg frigives udgiftsbevillinger til to projekter på samlet 1,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, jf. tabel 3.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter.

I denne sag indgår de budgetmæssige ændringer, der ikke kan besluttes af udvalget alene, og som derfor kræver en beslutning af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Der er bevillingsmæssige omplaceringer inden for og mellem kommunens udvalg, jf. bilag 1-3.

Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg i bilag 1-3 er afstemt mellem de implicerede udvalg og har ikke likviditetseffekt. Af bilag 4 fremgår omplaceringer med likviditetseffekt.

Af bilag 5 fremgår omplaceringer vedrørende Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Omplaceringerne har likviditetseffekt.

En oversigt over omplaceringerne findes i tabel 1.

Tabel 1. Tekniske bruttoomplaceringer i 2021 (1.000 kr.)

Udvalg

Omplaceringer uden likviditets-effekt, brutto

Likviditets-effekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver

DUT, udmøntning med modpost på likvide aktiver

Påvirkning af
udvalgenes servicemåltal

(Bilag 1-3)

(Bilag 4)

(Bilag 5)

(Bilag 1-5)

Økonomiudvalget

104.828

-498.105

-1.780

-43.305

Sundheds- og Omsorgsudvalget

9.065

171.988

-221

-11.178

Børne- og Ungdomsudvalget

5.121

134

-2.897

-6.188

Teknik- og Miljøudvalget

71.968

534.576

105

-19.247

Kultur- og Fritidsudvalget

814

10.776

-916

8.715

Socialudvalget

30.693

0

-3.434

6.454

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

23.000

0

-24.910

4.983

Borgerrådgiveren

0

0

0

0

Revisionsudvalget

27

0

0

-785

Servicebufferpuljen

 

 

 

117.380

Omplaceringer mellem udvalg

207.333

 

 

 

I alt

452.850

219.369

-34.053

41.724

Omplaceringer inden for udvalg uden likviditetseffekt
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer inden for det enkelte udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

 • Økonomiudvalget omplacerer 58,1 mio. kr. i forbindelse med at opgaven vedrørende arbejdsskade flytter fra Koncernservice til Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). I samme ombæring ændrer KEID’s bevilling KEID Fæl. Forsikring navn til KEID Fællesordninger, da bevillingen herefter ikke kun vedrører forsikringsordningen.
 • Teknik- og Miljøudvalget omplacerer 57,2 mio. kr. på byfornyelsesområdet som følge af oprydning i anlægsregnskaber fra 2015 vedr. råde-over-ejendomme.
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget omplacerer 23,0 mio. kr. på indsatsrammen fra beskæftigelsestilbud til integration og danskuddannelse.
 • Socialudvalget omplacerer 20,6 mio. kr. fra administration og døgntilbud til hjemme- og sygepleje.
 • Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget øger i 2021 deres indtægtsbudgetter med 10,3 mio. kr. og deres udgiftsbudgetter med 9,2 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, herunder Virtuelt mestringskursus for pårørende og Udvikling tværsektorielle forløb. Forskellen mellem indtægter og udgifter skyldes forskydninger mellem årene på et projekt, der dermed påvirker serviceudgifterne i hhv. 2021 og 2022.

Omplaceringer mellem udvalg uden likviditetseffekt
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer på tværs af udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

 • Omplaceringer på 156,2 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og de øvrige forvaltninger vedrørende huslejekorrektioner.
 • Tilbageførsel af budget på 13,8 mio. kr. fra Socialudvalget til Økonomiudvalget vedrørende indefrosne feriepenge fra selvejende institutioner, da afregningen sker under Økonomiudvalget.
 • Omplaceringer på 12,4 mio. kr. fra Børne- og Ungdomsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget til Kultur- og Fritidsudvalget til projektet Samdrift Amager.
 • Omplaceringer på 9,1 mio. kr. mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget samt Økonomiudvalget vedrørende interne lån til etablering og drift af fælles kontaktcenterløsning og Fremtidens web.

Omplaceringer med modpost på kassen
Udvalgene har mulighed for at søge om tillægsbevilling med modpost på kassen, uden det har betydning for opgørelsen af den reelle kasse. Når det ikke har betydning for opgørelsen af den reelle kasse, skyldes det enten, at tillægsbevillingen tidligere er indregnet i den reelle kasse, eller at der er tale om en tillægsbevilling med midlertidig effekt, dvs. en reperiodisering eller en ændring på hvile-i-sig-selv-områderne.

Omplaceringer i denne sag tilfører kassen 343,6 mio. kr., der har midlertidig effekt på kassebeholdningen, herunder:

 • Teknik- og Miljøudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører kassen 678,1 mio. kr. vedrørende reperiodisering af indskud i landsbyggefonden fra 2021 til 2021-2027. Overførslerne medfører alene en midlertidig kasseopbygning i 2021, da de modsvares af kassetræk i 2022-2027.
 • Økonomiudvalget fratrækker kassen 219,9 mio. kr. som følge af efterreguleringen af beskæftigelsestilskud for 2020. Midlerne var reserveret og medfører dermed ikke et træk på reel kasse.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 97,1 mio. kr. som følge af kompensation for lokalt afholdte udgifter ifm. COVID-19 samt 28,8 mio. kr. som følge af kompensation for ændret pris- og lønniveau i 2021. Midlerne indstilles udmøntet i særskilt indstilling om håndtering af udgifter relateret til COVID-19.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 29,6 mio. kr. vedrørende merindtægter fra salg af ejendomme. Midlerne er reserveret til finansiering af salgsreservationsleje samt genopretning af ejendomme. Derudover tilføres kassen 10,0 mio. kr. fra salgsreservationslejepuljen, som følge af reduceret behov for træk på puljen.
 • Økonomiudvalget fratrækker kassen 20,1 mio. kr. på områderne fælles forsikringer og barselsfonden. Set over en ti-årig periode skal områderne balancere, hvormed mer- og mindreudgifterne alene er midlertidige.
 • Teknik- og Miljøudvalget tilfører kassen 17,5 mio. kr. som følge af tilpasning af internt lån. Lånet blev optaget til finansiering af overført merforbrug fra Regnskab 2020, men behovet er reduceret som følge af mindreforbrug i den ordinære drift. Det reducerede lånebehov modsvares af reducerede afdrag i 2022-2027.
 • Økonomiudvalget reducerer indtægts- og udgiftsbudgettet på anlægsområdet med brutto 8,4 mio. kr. blandt andet som følge af dobbelt bevilling til Kildevæld Kulturcenter, forlig og erstatning fra forsikringen.
 • I overensstemmelse med beslutning i budgetvedtagelsen for 2021 genopbygges puljen til uforudsete udgifter på service og anlæg med henholdsvis 31,4 mio. kr. og 12,3 mio. kr. Genopbygningen er reserveret i reel kasse og har dermed ikke reel kasse effekt.
 • Kultur- og Fritidsudvalget tilfører kassen 8,6 mio. kr.  som følge af mindreforbrug i enheder med overførselsadgang. Midlerne reserveres med henblik på tilbageførsel i 2022.
 • Øvrige mindre korrektioner der samlet tilfører kassen 2,4 mio. kr.

Omplaceringer med reel kassevirkning
Udvalgene har i begrænset omfang mulighed for at søge tillægsbevilling med modpost på kassen, som påvirker opgørelsen af den reelle kasse. Det vil som oftest være, når forudsætningerne for forbruget på de efterspørgselsstyrede overførsler samt finansposterne ændrer sig. Dertil kommer, at det er tilladt at tilføre mindreforbrug til kassen.

Kassen fratrækkes i denne sag 124,2 mio. kr. i 2021, som har reel kasseeffekt, hvis sagen betragtes isoleret. Omplaceringerne vedrører følgende:

 • Som følge af Økonomiaftalen fratrækker Økonomiudvalget reel kasse 273,8 mio. kr. Dette dækker over
  • Midtvejsregulering af de budgetgaranterede overførsler medfører et reduceret statstilskud på 381,4 mio. kr.
  • Modregning af indtægter fra betalingsparkering i 2020 på 271,7 mio. kr. Der var reserveret 274,5 mio. kr. i reel kasse, hvormed effekten i denne sag er en kasseopbygning på 3,8 mio. kr.
  • Lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) medfører øgede indtægter for 141,6 mio. kr., hvoraf 111,9 mio. kr. ikke udmøntes og dermed tilfalder reel kasse.
  • Finansiering af tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden trækker 15,2 mio. kr. fra reel kasse.
  • Øgede indtægter på 7,1 mio. kr. til systemunderstøttelse af pensionsområdet. I budgetaftalen for 2021 blev der afsat midler til dette, hvormed reguleringen tilfalder reel kasse.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 77,0 mio. kr. som følge af reduceret behov for risikobuffer til fælles tjenestemandspensioner, færre tjenestemænd uden refusion samt færre tjenestemænd på pension end forventet.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 50,0 mio. kr. som følge af færre udgifter til tilbagebetaling af ejendomsskat.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget tilfører kassen 10,4 mio. kr., da AUB (arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) har uddelt en bonus til virksomheder der i 2021 har oprettet praktikpladser.
 • Øvrige mindre korrektioner der samlet tilfører kassen 12,2 mio. kr.

Ved aprilprognosen udgjorde reel kasse 746,5 mio. kr. På baggrund af ovenstående og øvrige ændringer samt reservationer i forbindelse med augustprognosen udgør den reelle kasse 474,3 mio. kr. Reel kasse forventes pr. oktober at udgøre 901,5 mio. kr., når der sker budgettilpasninger af det forventede mindreforbrug på overførselsområdet, der i augustprognosen er opgjort til 427,1 mio. kr. De overskydende midler i reel kasse på 201,5 mio. kr. kan anvendes til finansiering af COVID-19-udgifterne i 2. halvår.

Konvertering mellem service, anlæg, overførsler mv. og finansposter
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer mellem styringsområder i de tilfælde, hvor aktiviteterne, midlerne er afsat til, korrekt bør placeres på et andet styringsområde.

Teknik- og Miljøudvalget annullerer 20,1 mio. kr. i anlægsindtægter og tilsvarende 20,1 mio. kr. i udgifter til indskud i Landsbyggefonden i 2026. Dette er en teknisk korrektion vedr. tilbageværende budgetposter vedr. tilskudsdeklarationsmidler til byfornyelse, hvor indtægter og udgifter allerede er afholdt, og hvorefter budgettet balancerer med de faktiske indtægter og udgifter.

Økonomiudvalget konverterer 2,9 mio. kr. fra service til overførsler mv. Grundbudgettet til vedligehold af ejendomme fordeles dermed til korrekt styringsområde på baggrund af forbruget i 2020.

Teknik- og Miljøudvalget konverterer 0,3 mio. kr. i 2021 og 2022 fra overførsler mv. til service da midlerne til det eksternt finansierede projekt URGE ved en fejl blev placeret på overførsler mv. (Borgerrepræsentationens møde den 12. december 2019).

Teknik- og Miljøudvalget konverterer 0,1 mio. kr. fra anlæg til service. I overførselssagen 2020-2021 blev midlerne afsat på anlæg til etablering af 1-2 nye badezoner i 2021 (Borgerrepræsentationens møde den 22. april 2021). Midlerne blev ved en fejl placeret på anlæg, og flyttes derfor til service.

Der konverteres 0,3 mio. kr. fra service til finansposter i 2020-2025 i forbindelse med omplacering af budget fra Kultur- og Fritidsudvalget samt Socialudvalget til Økonomiudvalgets finansposter vedrørende afregning af fondsmoms.

DUT
I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2021 reguleres kommunens bloktilskud med 151,5 mio. kr. i 2021 vedrørende ny og ændret lovgivning i 2021 (DUT) og andre reguleringer.

I forbindelse med Københavns Kommunes DUT-proces har forvaltningerne i august 2021 indmeldt de økonomiske konsekvenser af de enkelte lovændringer. Reguleringerne udgør samlet set 34,1 mio. kr., jf. tabel 2. Samlet set udmøntes der 15,1 mio. kr. på service.  og 18,9 mio. kr. på overførsler, jf. bilag 5. Dette giver en afvigelse på ca. 117,4 mio. kr. i 2021, som tilføres reel kasse, som primært skyldes kompensation for merudgifter på overførsler.

Som hovedregel er DUT-kompensation og øvrige lovændringer på overførsler mv. indarbejdet i forvaltningernes skøn for udgifterne i forbindelse med forvaltningernes indmelding af budgetbidrag i foråret, jf. Indkaldelsescirkulære 2022. Dog reguleres sager under Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets efterspørgselsstyrede indsats under overførsler mv. i forbindelse med indarbejdelse af DUT-kompensation på overførsler, da dette område er rammestyret.

Tabel 2. Udmøntning af DUT og andre reguleringer i 2021 (1.000 kr., 2021-pl)

Styringsområde

Modtaget DUT-kompensation

Udmelding af DUT til udvalgene

Difference

Service

26.560

15.104

11.456

Overførsler mv.

126.558

18.949

107.610

Øvrige

-1.640

0

-1.640

I alt til udmøntning

151.479

34.053

117.426

Anlægsbevillinger til to projekter
Udvalgene kan i denne sag anmode om anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang. Anlægsbevillingerne fremgår af tabel 3.

Økonomiudvalget anmoder om anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. vedrørende køb af nøglefærdig daginstitution på Richard Mortensens Vej 50 samt 0,1 mio. kr. vedrørende køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen. Ekstraudgifterne skyldes opgradering af CTS-anlægget i bygningerne, som kontrollerer og overvåger lys, varme og ventilation mv.  Udgifterne finansieres af puljen til nøglefærdige institutioner under Økonomiudvalget.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler (1.000 kr.)

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Hovedprodukt

2021
(2021 P/L)

Økonomiudvalget

Køb af nøglefærdig daginstitution på Richard Mortensens Vej 50

3175 – KEID Køb Ejd./Grund.

Ejd.handler/ rettigheder

900

Økonomiudvalget

Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen

3175 – KEID Køb Ejd./Grund.

Ejd.handler/ rettigheder

85

I alt

 

 

 

985

Servicemåltal
Som følge af lov- og cirkulæreprogrammet, herunder DUT og øvrige reguleringer samt ændring af pris- og lønfremskrivning opjusteres servicerammen med 41,7 mio. kr. Efter tilpasning af udvalgenes budgetter udgør servicebufferpuljen 115,0 mio. kr.

Udvalgenes servicemåltal reduceres i 2021 med 60,6 mio. kr. som følge af omplaceringerne i bilag 1-5, som angivet i tabel 1 i henhold til principper for tildeling af servicemåltal. Principperne tilsiger, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal.

De væsentligste bevillingsmæssige ændringer for udvalgenes samlede servicemåltal i denne sag er flg.:

 • Økonomiudvalgets måltal reduceres med 69,5 mio. kr. som følge af mindreforbrug til fælles tjenestemandspensioner, jf. ovenstående.
 • Som følge af udmøntning af DUT øges udvalgenes samlede servicemåltal med 15,1 mio. kr., jf. tabel 2.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget måltal reduceres med 10,4 mio. kr. som følge af bonus fra AUB, jf. ovenstående.

Opdateret forretningscirkulære for ydelse af tilskud
I henhold til retningslinjerne for opdatering af forretningscirkulærer under kasse- og regnskabsregulativet, skal Økonomiudvalget godkende ændringer inden ikrafttræden.

I denne sag forelægges Forretningscirkulære for ydelse af tilskud til godkendelse. Forretningscirkulæret indeholder rammer og retningslinjer for ydelse af tilskud fra Københavns Kommune.

Forretningscirkulæret er opdateret, således at der ikke længere stilles krav om dobbeltrevision af tilskud kommunen yder til egne enheder. Baggrunden for opdateringen er, at kommunens regler hidtil har krævet, at der foretages særskilt revision af alle tilskud kommunen yder, hvormed tilskud kommunen yder til egne enheder, både underlægges særskilt revision af det enkelte tilskud samt indgår i revisionen af hele kommunens regnskab. Da kommunens generelle revision allerede er tilrettelagt med henblik på at revidere hele kommunen inkl. samtlige tilskud på en hensigtsmæssig måde, og der dermed ikke er behov for en yderligere revision af tilskud bevilget og modtaget indenfor kommunen, bortfalder kravet om dobbeltrevision af tilskud kommunen yder til egne enheder. Herefter vil udgifter afholdt af tilskud finansieret af andre enheders bevillinger og udgifter afholdt af egne bevillinger revideres på samme måde.

Forretningscirkulæret har forinden været i høring i Økonomikredsen, som ingen bemærkninger havde til det opdaterede.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af løsningsafsnittet samt bilag 1-5.

Videre proces

Ved Økonomiudvalgets godkendelse træder det opdaterede forretningscirkulære for ydelse af tilskud i kraft.

Indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 2. september 2021.

 

Søren Hartmann Hede              /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, som ikke har likviditetseffekt, på 452,9 mio. kr. i 2021 godkendes, jf. bilag 1-3,
 2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 219,4 mio. kr. (kasseopbygning) i 2021, hvoraf 124,2 mio. kr. isoleret set påvirker reel kasse (kassetræk), godkendes, jf. bilag 4,
 3. at det tages til efterretning, at Københavns Kommunes serviceramme er opjusteret med 110,3 mio. kr. samlet siden vedtagelsen af budget 2021, som følge af ændrede pris- og lønforudsætninger for 2021, Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) og øvrige reguleringer,
 4. at det godkendes, at der udmøntes DUT-midler m.v. i 2021 til udvalgene på netto 34,1 mio. kr., jf. bilag 5. Udmøntningen af DUT inkl. andre reguleringer har samlet en reel kasseeffekt på 117,4 mio. kr.,
 5. at det godkendes, at der på anlæg frigives udgiftsbevillinger til to projekter på samlet 1,0 mio. kr. under Økonomiudvalget, jf. tabel 3.

  Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,
 6. at forretningscirkulære for ydelse af tilskud, jf. bilag 6, godkendes.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2021

 

Indstillingens 1.-5. at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 6. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top