Søg
Mødedato: 02.09.2021, kl. 16:00
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udgifter relateret til COVID-19

Se alle bilag

COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Forvaltningerne har i forbindelse med regnskabsprognosen pr. 30. juni 2021 opgjort de faktiske og forventede merudgifter til COVID-19 i 2021.

Forvaltningernes opgørelser tager udgangspunkt i sundhedsmyndighedernes retningslinjer og regler med henblik på opretholdelse af driften. Forventningerne er forbundet med betydelig usikkerhed og afhænger f.eks. af hvordan smitten og anbefalingerne til smittebegrænsende tiltag udvikler sig.

På service, anlæg og overførsler mv. forventes der samlet set merudgifter for 623,5 mio. kr., hvoraf 411,2 mio. kr. er faktiske udgifter i 1. halvår 2021, mens 212,3 mio. kr. er forventet forbrug i 2. halvår 2021. Med denne sag udmøntes der 411,2 mio. kr. til dækning af udgifter afholdt i 1. halvår 2021.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det godkendes, at kommunens afholdte udgifter på service, anlæg og overførsler mv. i pr. 30. juni 2021 på 411,2 mio. kr. relateret til COVID-19, dækkes af henholdsvis kompensation fra staten på 97,1 mio. kr., reduktion i modregning af parkeringsindtægter i 2022 (betalingsparkering) på 44,4 mio. kr., reservation fra overførselssagen 2020-2021 på 183,7 mio. kr., kompensation for ændret pris- og lønniveau på 28,8 mio. kr. samt puljen til uforudsete udgifter (service) på 57,1 mio. kr., jf. tabel 5.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

COVID-19 medfører en række merudgifter for Københavns Kommune. Merudgifterne er direkte relateret til nye kommunale opgaver som følge af nedlukningen og den igangværende genåbning af samfundet. Udgifterne er en konsekvens af sundhedsmyndighedernes anbefalinger og opretholdelse af driften.

Løsning

Udgifter som følge af COVID-19 frem til 30. juni 2021 håndteres bevillingsmæssigt i nærværende indstilling. Desuden fastlægges retningslinjerne for den fortsatte opfølgning på COVID-19 relaterede udgifter i resten af 2021.

Tabel 1. Nettomerudgifter relateret til COVID-19 (mio. kr.)

Styringsområde

Faktisk forbrug 1. halvår

Forventet forbrug 2. halvår

I alt

Service

406,8

210,6

617,5

Anlæg

4,2

1,5

5,7

Overførsler

0,1

0,2

0,3

I alt

411,2

212,3

623,5

Forvaltningernes faktiske udgifter relateret til COVID-19 i 1. halvår 2021 medfører et finansieringsbehov på 411,2 mio. kr. I 2. halvår forventes der yderligere udgifter for 212,3 mio. kr. Det bemærkes, at de opgjorte udgifter for 2. halvår er forbundet med stor usikkerhed.

Service
Regeringen og KL har indgået aftale om, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 relaterede tiltag ikke fortrænger øvrige udgifter til borgernær velfærd. Sigtepunktet for kommunens serviceramme for regnskabssanktion er således ekskl. merudgifter som følge af COVID-19.

Københavns Kommune har pr. 30. juni 2020 merudgifter på service for i alt 471,7 mio. kr., som delvist modsvares af mindreudgifter på 64,9 mio. kr., hvormed der er et finansieringsbehov på 406,8 mio. kr. En stor del af merudgifterne vedrører behov for ekstra rengøring, merarbejde, vikarer mv., samt tabte indtægter vedr. lokaleudlejning, jf. tabel 2. Udgifterne er uddybet i bilag 1.

Tabel 2. Udgifter på service relateret til COVID-19 fordelt på områder og bruttoficeret (mio. kr.)

Område

Faktisk forbrug

1. halvår

Forventet forbrug

2. halvår

I alt

Merudgifter

Boliger, lokaler mv.

14,1

7,9

21,9

Hovedstadens Beredskab

0,0

9,2

9,2

Isolationsboliger

16,9

5,9

22,8

Kompensation af private og selvejende tilbud og leverandører

9,6

0,2

9,7

Lokaleudlejning mv. (tabte indtægter)

67,7

15,5

83,2

Merarbejde, vikarer mv.

86,9

55,8

142,6

Parkeringsområdet (tabte indtægter)*

53,8

-1,9

51,9

Rengøring

93,4

102,9

196,3

Smitteopsporing

0,8

0,9

1,7

Stigende ledighed (aktivering mv.)

4,7

4,7

9,4

Test

64,6

26,0

90,6

Vaccinationer

3,7

0,2

3,9

Værnemidler

11,3

0,1

11,5

Øvrige merudgifter, herunder mindreindtægter for rykkergebyrer, statsrefusion og salg af pladser samt merudgifter til aflastende foranstaltninger

44,4

31,5

75,9

Merudgifter i alt

471,7

258,9

730,7

Mindreudgifter

 

 

 

Personale og løn

-13,1

-5,6

-18,7

Refusioner - decentralt

-6,9

-13,7

-20,6

Øvrige mindreudgifter, herunder arrangementer, færdigbehandlede patienter samt transport ifm. aktivitetstilbud

-44,9

-29,0

-73,9

Mindreudgifter i alt

-64,9

-48,3

-113,2

Service i alt

406,8

210,6

617,5

*Heraf udgør 44,4 mio. kr. mindreindtægter for betalingsparkering, som medfører en tilsvarende lavere modregning i 2022.

For hele 2021 forventes der udgifter relateret til COVID-19 for 617,5 mio. kr. Dermed er der, udover de faktisk afholdte udgifter, forventede udgifter for 2. halvår på 210,6 mio. kr. Det er særligt Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), Socialudvalget (SUD) samt Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) der har merudgifter, primært på områderne vedrørende merarbejde, vikarer mv., rengøring samt test.

Tabel 3. Udgifter på service relateret til COVID-19 for hele 2021 fordelt på udvalg og bruttoficeret (mio. kr.)

Udvalg

Merudgifter

Mindreudgifter

I alt

BIU

16,5

-2,6

13,9

BUU

251,3

-40,5

210,8

KFU

95,1

-38,4

56,7

SUD

95,5

-1,3

94,2

SOU

130,2

-15,8

114,4

TMU

71,5

-5,7

65,9

ØU

70,5

-8,3

62,2

REV

 

-0,6

-0,6

I alt

730,7

-113,2

617,5

Note: BIU = Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, KFU = Kultur- og Fritidsudvalget, TMU = Teknik- og Miljøudvalget, ØU = Økonomiudvalget, REV = Revisionsudvalget.

Af bilag 1 fremgår en samlet opgørelse af de faktiske og forventede mer- og mindreudgifter som følge af COVID-19.

Anlæg
Der er opgjort faktiske udgifter på anlæg for 4,2 mio. kr. vedrørende lønudgifter til hjemsendte medarbejdere samt fagsystem til håndtering af medicin, jf. tabel 4. Derudover forventes der udgifter i 2. halvår for 1,5 mio. kr.

Tabel 4. Udgifter på anlæg relateret til COVID-19 fordelt på områder og bruttoficeret (mio. kr.)

Område

Faktisk forbrug

1. halvår

Forventet forbrug

2. halvår

I alt

Merudgifter

Merarbejde, vikarer mv.

2,5

0,8

3,3

Øvrige merudgifter

1,6

0,8

2,4

Anlæg i alt

4,2

1,5

5,7

 

Overførsler mv.
Der forventes merudgifter for 0,3 mio. kr. på overførsler mv. for hele året, hvoraf 0,1 mio. kr. er realiseret i 1. halvår. Udgifterne vedrører tabt arbejdsfortjeneste under Socialudvalget.

Håndtering af udgifter på service, anlæg og overførsler mv.
Der et finansieringsbehov for 1. halvår på 411,2 mio. kr. Dette foreslås finansieret af følgende, jf. tabel 5:

  • I Aftalen om kommunernes økonomi for 2022 er der afsat midler til kompensation for kommunernes udgifter i relation til COVID-19 i 2021. Københavns Kommunes andel af kompensationen udgør 97,1 mio. kr.
  • I overførselssagen 2020-2021 blev den eksisterende reservation i kassen på 403,6 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet og merudgifter som følge af COVID-19 fastholdt. Heraf anvendes 219,9 mio. kr. til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet, hvorefter der resterer 183,7 mio. kr. til at dække forvaltningernes merudgifter relateret til COVID-19.
  • Reduktion i modregning af parkeringsindtægter i 2022 (betalingsparkering) på 44,4 mio. kr. Den lavere statslige modregning i parkeringsindtægter i 2022 skyldes de realiserede mindreindtægter i 1. halvår 2021 på betalingsparkering på ligeledes 44,4 mio. kr.
  • Der modtages en kompensation for ændret pris- og lønniveau i 2021 på 0,1 pct. svarende til 28,8 mio. kr., der anvendes til finansiering af merudgifterne relateret til COVID-19.
  • Puljerne til uforudsete udgifter på hhv. service og anlæg udgør samlet set 102,7 mio. kr., heraf udmøntes med denne sag 57,1 mio. kr.

 

Tabel 5. Håndtering af udgifter frem til 30. juni 2021

Finansiering

Mio. kr.

Kompensation fra kommuneaftale

97,1

Lavere modregning af parkeringsindtægter i 2022 (betalingsparkering)

44,4

Reservation fra overførselssagen 2020-2021

183,7

Kompensation for ændret pris- og lønniveau

28,8

Udmøntning af midler fra puljen til uforudsete udgifter

57,1

Finansiering i alt

411,2

 

En uddybning af de afholdte og forventede udgifter for service, anlæg og overførsler mv. fremgår af bilag 1.

Økonomi

Jf. løsningsafsnittet udmøntes der 411,3 mio. kr. i 2021.

Efter udmøntningen i denne indstilling resterer der 45,6 mio. kr. i puljerne til uforudsete udgifter på service og anlæg.

De bevillingsmæssige ændringer i sagen fremgår af bilag 2.

Videre proces

Forvaltningerne følger op på det faktiske forbrug relateret til COVID-19 pr. 30. september 2021 og Økonomiudvalget vil blive forelagt fornyet status på det forventede forbrug for hele året i forbindelse med oktoberprognosen.

Reel kasse forventes pr. oktober at udgøre 901,5 mio. kr. De overskydende midler i reel kasse på 201,5 mio. kr. kan anvendes til finansiering af COVID-19-udgifterne i 2. halvår. Herudover bemærkes, at der resterer 45,6 mio. kr. i puljen til uforudsete udgifter, heraf 17,7 mio. kr. på service og 27,9 mio. kr. på anlæg.

KL og Regeringen vil i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretage en samlet efterregulering af kommunernes nettomerudgifter til håndtering af COVID-19 i 2020 og 2021.

 

Søren Hartmann Hede              /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at kommunens afholdte udgifter på service, anlæg og overførsler mv. i pr. 30. juni 2021 på 411,2 mio. kr. relateret til COVID-19, dækkes af henholdsvis kompensation fra staten på 97,1 mio. kr., reduktion i modregning af parkeringsindtægter i 2022 (betalingsparkering) på 44,4 mio. kr., reservation fra overførselssagen 2020-2021 på 183,7 mio. kr., kompensation for ændret pris- og lønniveau på 28,8 mio. kr. samt puljen til uforudsete udgifter (service) på 57,1 mio. kr., jf. tabel 5.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 25. august 2021

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. september 2021

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top