Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Anlægsoversigt 2022, andet kvartal

Se alle bilag
Forventningerne til anlægsudgifterne i 2022 er nedjusteret med 0,3 mia. kr. i forhold til anlægsoversigten for første kvartal. Der forventes nu udgifter på i alt 4,2 mia. kr. i 2022. I 2023 forventer forvaltningerne udgifter for i alt 4,8 mia. kr., hvilket er 125 mio. kr. lavere end det foreløbige måltal, som blev fastsat i Indkaldelsescirkulæret for budget 2023. Indstillingen giver herudover en status på fremdriften i kommunens vigtigste forsinkede anlægsprojekter. Der frigives midler til en række projekter under Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med at en gennemgang har vist, at der i nogle tilfælde mangler frigivelse af de afsatte budgetmidler. Som følge af Økonomiudvalgets bemærkninger til anlægsoversigten for første kvartal er indstillingen desuden forenklet.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2022-2032, jf. bilag 4, godkendes, 
  2. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 331,6 mio. kr. under Økonomiudvalget og 2,2 mio. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. bilag 5.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

De fire årlige anlægsoversigter giver en status på fremdriften i kommunens anlægsprojekter, jf. bilag 1. Anlægsoversigterne bruges desuden til at sikre, at budgetterne for de enkelte projekter er placeret i de år, hvor de forventes anvendt, under hensyntagen til at de tildelte anlægsmåltal overholdes. Økonomiforvaltningen følger med sagerne om anlægsoversigten samt i de tre kvartalsvise regnskabsprognoser op på periodiserede budgetter og forventet forbrug på bruttoanlæg.

Bruttoanlægsudgifterne i vedtaget Budget 2022 er 3.932 mio. kr., men for at sikre størst mulig eksekvering blev der i budgetaftalen fastsat et måltal på 4.682 mio. kr. Måltallet nedjusteres løbende i takt med, at forvaltningerne tilpasser deres forventninger til eksekveringen. Måltallet blev i anlægsoversigten for første kvartal 2022 (Borgerrepræsentationen (BR) 24. marts 2022) fastsat til 4.588 mio. kr.

Måltallet for 2023 blev i Indkaldelsescirkulæret for Budget 2023 foreløbigt fastsat til 4.973 mio. kr. Frem mod anlægsoversigten for andet kvartal har forvaltningerne gennemgået deres portefølje og forventningerne til eksekveringen i 2023 og frem.

Løsning

Forenkling af indstilling om anlægsoversigt

Som følge af Økonomiudvalgets ønske om, at anlægsoversigten forkortes og fokuseret, er en række punkter blevet fjernet fra indstillingen og flere bilag, som ikke har direkte relevans for anlægsstyringen, er udgået. En oversigt over ændringerne fremgår af bilag 3.

Udvalgenes forventede eksekvering og tilpasning af måltal i 2022

Siden anlægsoversigten for 2022 er der indarbejdet budgetkorrektioner som følge af Overførselssagen 2021-2022, øvrige sager besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 5. maj 2022 samt sager vedrørende omflytninger mellem udvalgene, som forventes besluttet 2. juni 2022. Samlet set er måltallet øget med 19 mio. kr., som vedrører sager om indkvartering af fordrevne fra Ukraine. Inden anlægsoversigten for tredje kvartal forventes det afklaret, om disse udgifter vil kunne afholdes uden for anlægsrammen.

Som følge af forvaltningernes vurdering af eksekveringsevnen har Økonomiforvaltningen nedjusteret det forventede forbrug i 2022 med 288 mio. kr., og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har nedjusteret forventningen med 3 mio. kr. Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med disse ændringer, så det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje herefter udgør 4.286 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Børne- og Ungdomsudvalgets budget er 71 mio. kr. lavere end måltallet. Det skyldes, at Børne- og Ungdomsudvalget har reserveret måltal på 54 mio. kr. som følge af en igangværende oprydning i Børne- og Ungdomsforvaltningens anlægsbudgetter. Økonomiforvaltningen er i dialog med Børne- og Ungdomsforvaltningen herom. Problemstillingen vil blive forelagt Børne- og Ungdomsudvalget på mødet den 25. maj. Herudover er der reserveret måltal på 17 mio. kr. til et internt lån, som behandles af Borgerrepræsentationen den 2. juni.

Tabel 1. Udvalgenes måltal og udgifter i 2022, mio. kr., 2022-pl

Udvalg

Måltal i 1. anlægsoversigt

Ændringer i

BR-sager

Ændringer, som besluttes med 2. anlægs-

oversigt 2022

Korrigeret måltal i 2. anlægs-

oversigt 2022

Budget i 2. anlægs-

oversigt 2022

Økonomiudvalget

3.025

97

-288

2.834

2.834

Kultur- og Fritidsudvalget

91

21

0

112

112

Børne- og Ungdomsudvalget

194

23

0

217

146

Sundheds- og Omsorgsudvalget

44

0

0

44

44

Socialudvalget

73

2

0

75

75

Teknik- og Miljøudvalget

970

15

0

985

985

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

17

4

-3

18

18

I alt

4.414

162

-291

4.286

4.215

Central anlægspulje*

143

-143

0

0

0

I alt

4.558

19

-291

4.286

4.215

* Måltallet i den centrale anlægspulje er dels anvendt i Overførselssagen 2021-2022, dels udmøntet til pavillonboliger til indkvartering af fordrevne ukrainere (puljen til uforudsete udgifter).

 

En teknisk fremskrivning på baggrund af forbrugsandelen i de forudgående år tilsiger, at forbruget i regnskab vil ende på mellem 3,5 og 4,1 mia. kr. På denne baggrund forventes det, at der i forbindelse med budgetopfølgningerne i efteråret vil ske en fortsat nedjustering af budget og måltal.

Anlægsudgifter og måltal i 2023

Anlægsudgifterne i 2023 fremgår af tabel 2 nedenfor. Der er indarbejdet korrektioner som følge af Overførselssagen 2021-2022, øvrige sager besluttet af Borgerrepræsentationen til og med 5. maj 2022 samt sager vedrørende omflytninger mellem udvalgene, som forventes besluttet 2. juni 2022.

Forvaltningerne har overfor Økonomiforvaltningen redegjort for den forventede eksekvering i 2023 og på den baggrund reperiodiseret midler fra 2023 til senere år. De samlede ændringer afspejler, at budgettet er øget med i alt 189 mio. kr. som følge af nye initiativer i Overførselssagen 2021-2022, mens der omvendt er sket en nedjustering af den forventede eksekvering med 315 mio. kr. Økonomiforvaltningen har nedjusteret budgettet med 96 mio. kr., og vil kvalificere prognosen for 2023 yderligere frem mod anlægsoversigten for tredje kvartal. Herudover har Børne- og Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen har nedjusteret budgettet med henholdsvis 118 og 35 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har nedjusteret med 77 mio. kr., hvoraf 21 mio. kr. vedrører midler, der tilbageføres til råderummet i juniindstillingen til budget 2023. Kultur- og Fritidsforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har opjusteret forventningerne med henholdsvis 9 og 3 mio. kr. som følge af forventet udskydelse af forbrug fra 2022 til 2023. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at eksekvere svarende til måltallet.

Det indstilles, at udvalgenes måltal tilpasses med de ovennævnte ændringer, så det samlede måltal inklusive den centrale anlægspulje herefter udgør 4.847 mio. kr., jf. tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Udvalgenes måltal og udgifter i 2023, mio. kr., 2023-pl

Udvalg

Måltal i IC 2023

Ændringer i

BR-sager

Ændringer, som besluttes med 2. anlægs-

oversigt 2022

Korrigeret måltal i 2. anlægs-

oversigt 2022

Budget i 2. anlægs-

oversigt 2022

Økonomiudvalget (ØU)

3.160

250

-96

3.314

3.314

Kultur- og Fritidsudvalget (KFU)

42

6

9

57

57

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU)

348

10

-118

239

223

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU)

112

0

-77

35

35

Socialudvalget (SUD)

229

-141

-35

53

53

Teknik- og Miljøudvalget (TMU)

940

64

0

1.003

999

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU)

0

0

3

4

4

I alt

4.830

189

-314

4.705

4.685

Central anlægspulje**

143

0

0

142

142

I alt

4.973

189

-314

4.847

4.827

* Børne- og Ungdomsudvalgets budget er 16 mio. kr. lavere end måltallet. Det skyldes, at der er reserveret måltal til et internt lån, som behandles af BR 2. juni.

**Den centrale anlægspulje indeholder måltal på 27 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter, efter at der er anvendt 0,9 mio. kr. i Overførselssagen 2021-2022, 65 mio. kr. til investeringspuljen og 50 mio. kr. til Overførselssagen 2022/2023.

 

Budgettet på 4,8 mia. kr. er højere end hvad der forventes at kunne eksekveres, på baggrund af tidligere år. Der tages stilling til Københavns Kommunes anlægsstyring og anlægsmåltal i 2023 i august forud for budgetforhandlingerne, når indholdet af økonomiaftalen for 2023 kendes.

Samlede anlægsbudgetter

Københavns Kommune har i perioden 2022-2033 et samlet bruttoanlægsbudget på 25,4 mia. kr. Forøgelsen af det samlede anlægsbudget siden anlægsoversigten for første kvartal skyldes udmøntning af midler til nye projekter i Overførselssagen 2021-2022.

Tabel 3. Bruttoanlægsbudget inkl. central anlægspulje 2022-2033

Mio. kr.

2022-pl

2023-pl

2022-/ 2023-pl

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2033

I alt

1. anlægsoversigt (februar 2022)

4.505

5.018

3.317

2.654

1.769

7.388

24.651

2. anlægsoversigt (maj 2022)

4.215

4.827

3.903

2.763

1.886

7.820

25.414

Ændringer

-290

-192

586

109

117

432

763

I nedenstående tabel 4 fremgår fordelingen af bruttoanlægsbudgettet på de enkelte udvalg. 

Tabel 4. Bruttoanlægsbudget fordelt på udvalg 2022-2033

 

2022-pl

2023-pl

2022-/ 2023-pl

Mio. kr.

2022

2023

2024

2025

2026

2027-2033

I alt

ØU

2.834

3.314

2.738

1.874

1.082

3.330

15.171

KFU

112

57

21

22

6

44

262

BUU

146

223

220

236

120

202

1.146

SOU

44

35

53

147

20

57

355

SUD

75

53

76

4

3

0

212

TMU

985

999

703

388

311

4.009

7.395

BIU

18

4

0

0

0

0

23

Central pulje

0

142

93

92

344

179

849

I alt

4.215

4.827

3.903

2.763

1.886

7.820

25.414

Styr på eksekveringen

I bilag 1 ’Styr på eksekvering’ gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter i forhold til den gældende politisk vedtagne tidsplan. Fokus er på projekter med udgifter over 20 mio. kr. og andre projekter, som skønnes at være forbundet med høj risiko. Bilag 1 viser, at 38 procent af projekterne er forsinket med mere end seks måneder i forhold til den gældende tidsplan, i alt 219 ud af 582 projekter. Ved den seneste opfølgning var 29 procent af projekterne forsinket mere end 6 måneder.

Frigivelse af anlægsmidler

Som følge af en revisionsbemærkning vedr. kommunens anlægsstyring, er der udarbejdet en ny løsning til indlæsning af frigivne anlægsbevillinger i økonomisystemet. I den forbindelse har forvaltningerne gennemgået deres anlægsbevillinger, og det er blevet konstateret, at der i nogle tilfælde ikke foreligger en beslutning fra Borgerrepræsentationen om frigivelse af de afsatte rådighedsbeløb.

Der frigives derfor i alt 333,7 mio. kr. til 24 anlægsprojekter under Økonomiudvalget og 2 projekter under Sundheds- og Omsorgsudvalget. Det drejer sig primært om bevillinger, der kun delvist er blevet frigivet (stjernemarkeret) i forbindelse med tidligere budgetaftaler, og hvor der ved en fejl ikke er sket frigivelse af det resterende beløb. Derudover er der som følge af misforståelser mellem forvaltningerne en række projekter, som ikke er blevet frigivet i forbindelse med overførsel af projektmidler fra fagudvalgene til Byggeri København. Denne type fejl forventes ikke at opstå fremadrettet, da det nu er praksis, at der først afsættes anlægsbevillinger, når projektplanlægningen er færdiggjort, således at midlerne kan frigives med det samme. Endelig er administrationsbidraget til grundkøbspuljen ikke blevet frigivet, hvilket fremadrettet vil ske i forbindelse med budgetvedtagelsen. Listen over frigivne bevillinger med forklaringer på, hvorfor fejlene er opstået, fremgår af bilag 5.

Økonomi

De bevillingsmæssige ændringer som følge af sagen fremgår af bilag 4.

Videre proces

Anlægsoversigt 2022, tredje kvartal forelægges for Økonomiudvalget den 24. august 2022 og for Borgerrepræsentationen den 22. september 2022.

 

Søren Hartmann Hede                         /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at den ændrede periodisering af udvalgenes budgetter og de deraf følgende bevillingsmæssige ændringer i 2022-2032, jf. bilag 4, godkendes, 
  2. at der frigives anlægsbevillinger på i alt 331,6 mio. kr. under Økonomiudvalget og 2,2 mio. kr. under Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. bilag 5.

Økonomiforvaltningen indstiller over for Økonomiudvalget,

3. at det godkendes, at en række opfølgningspunkter udgår af anlægsoversigten, jf. bilag 3,

4. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal for 2022 fastsættes til 4.286 mio. kr., jf. tabel 1,

5. at det godkendes, at det samlede anlægsmåltal for 2023 foreløbigt fastsættes til 4.847 mio.             kr., jf. tabel 2.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Indstillingens 1.-2.at-punkt blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Indstillingens 3.-5.at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top