Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Hovedstadens Beredskab - godkendelse af repo-forretninger og kassekredit

Det følger af vedtægterne for Hovedstadens Beredskab I/S, at Borgerrepræsentationen og de øvrige ejerkommuners kommunalbestyrelser dels skal godkende selskabets brug af repo-forretninger for perioden 2. halvår 2022 til 1. halvår 2026, dels skal godkende selskabets oprettelse af en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab I/S kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026, 
  2. at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab I/S kan oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

(Økonomiudvalget) 

Problemstilling

Borgerrepræsentationen godkendte på mødet den 21. juni 2018 som dagordenspunkt 9, at Hovedstadens Beredskab I/S som led i selskabets finansielle styringspolitik kan foretage repo-forretninger indtil udgangen af 1. halvår 2022. 

Selskabets bestyrelse har på sit møde den 20. april 2022 dels godkendt at forlænge Hovedstadens Beredskabs mulighed for at foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026, dels godkendt Hovedstadens beredskabs oprettelse af en kassekredit på op til 20 mio. kr.

Da både repo-forretninger og kassekredit anses som kortfristede lån, skal bestyrelsens beslutninger om brug af repo-forretninger  og oprettelse af kassekredit i medfør af § 8, stk. 1, i selskabets vedtægter godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, herunder Borgerrepræsentationen.

Løsning

Repo-forretninger

Repo-forretninger er et finansielt styringsinstrument, som også anvendes i Københavns Kommune.

En repo-forretning er et spotsalg af et værdipapir (f.eks. en obligation) og et samtidigt tilbagekøb af samme værdipapir på en fremtidig terminsdato. En repo-forretning er således et kortfristet lån, hvor der i samarbejde med et pengeinstitut tilvejebringes likviditet på bedst mulige vilkår via et værdipapir.

Repo-forretningen kan således anvendes af Hovedstadens Beredskab med henblik på at optimere selskabets likviditetsstyring under de nuværende finansielle forhold med negativ rente, men også ved positivt renteniveau i løbet af den kommende 4 års periode.

Oprettelse af kassekredit

Hovedstadens Beredskab er i en helt særlig økonomisk situation i 2022 grundet de økonomiske konsekvenser af COVID-19 og tabet af kontrakt med Region Hovedstaden på fremtidig drift af ambulancetjeneste.

Hovedstadens Beredskab har derfor grundet manglende likviditet været nødsaget til at sætte en lang række både planlagte og igangværende projekter på pause, herunder også en række særligt kritiske projekter.

Som alternativ til en merbevilling til Hovedstadens Beredskab i 2022 til disse særligt kritiske projekter har Hovedstadens Beredskabs bestyrelse besluttet at oprette en kassekredit med henblik på en midlertidig finansiering af disse merudgifter i 2022. Merudgifterne forventes indarbejdet som en forøgelse af ejerkommunernes driftsbidrag i budget 2023, som skal godkendes på bestyrelsesmøde den 29. juni 2022. Københavns Kommunes andel heraf, svarende til 9,3 mio. kr., forventes indarbejdet i forslag til budget for 2023.

Hovedstadens Beredskab har indhentet et tilbud fra Nordea, hvorefter  etableringsgebyr for en kassekredit udgør 0,5 % med en aktuel variabel rente på 0,4 % p.a.

Ifølge Hovedstadens Beredskab er det aftalt med Nordea, at det er muligt at starte med en kassekredit på 10 mio. kr. med mulighed for løbende opjustering til 20 mio. kr., hvis der skulle opstå behov herfor.

Økonomi

Indstillingen har afledte bevillingsmæssige konsekvenser for Københavns Kommune, idet kommunens andel på 9,3 mio. kr. af merudgifter til særligt kritiske projekter, forventes indarbejdet i forslag til Københavns Kommunes budget for 2023.

I henhold til den kommunale lånebekendtgørelse belastes kommunale lånerammer i ejerkommunerne hverken af Hovedstadens Beredskabs brug af repo-forretninger eller oprettelse af kassekredit, såfremt omfanget heraf ikke overstiger 125 kr. pr. indbygger. Dette er ikke tilfældet, da nævnte maksimum - ud fra et befolkningstal  i de 8 ejerkommuner på godt 900.000 indbyggere - svarer til ca. 120 mio. kr.

Videre proces

Hovedstadens Beredskab vil kunne gøre brug af repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026 og kunne oprette kassekredit, når godkendelse heraf er sket i samtlige ejerkommuners kommunalbestyrelser.

Borgerrepræsentationen vil inden udgangen af 1. halvår 2026 blive forelagt indstilling om godkendelse af selskabets brug af repo-forretninger for den følgende 4 års periode. 

 

Søren Hartmann Hede /Mads Grønvall

 

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab I/S kan foretage repo-forretninger fra 2. halvår 2022 til og med udgangen af 1. halvår 2026, 
  2. at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab I/S kan oprette en kassekredit på op til 20 mio. kr.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top