Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om enhed for byggesagsbehandling af husbåde

Medlemsforslag

Det foreslås,  

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en sag til politisk behandling inden forhandlingerne om budgettet for 2023 om oprettelse af en enhed for byggesagsbehandling af husbåde samt et budgetnotat på tilførsel af nye ressourcer til området.

(Stillet af Venstre)  

Motivering

Der er kommet sværere vilkår for husbådeejere i Københavns Havn over årene med en manglende imødekommelse af efterspørgslen efter husbådepladser og en vanskelig og langvarende byggesagsbehandling.

Ejerne af en husbåd skal søge om byggetilladelse ved nybyggeri som f.eks. nyetablering af husbåd til bolig, anvendelsesændring som f.eks. nyindretning af bolig i tidligere skib og flytning til ny placering i mere end ca. seks uger. Derudover skal husbåden og placeringen lovliggøres, hvis der ikke allerede foreligger en byggetilladelse.

Teknik- og Miljøforvaltningen har siden sommeren 2019 arbejdet på at gennemføre en lovliggørende proces ift. byggeloven af de husbåde, der ikke har en byggetilladelse. Desværre har mange husbådeejere oplevet en årelang byggesagsbehandling, hvor sagerne undervejs er flyttet til andre afdelinger og - afhængig af sagsbehandler - gribes meget forskelligt an. De oplever desuden, at det er meget vanskeligt at komme i kontakt med og have en åben dialog med forvaltningen.

Forslagsstiller ønsker, at der allokeres eksisterende ressourcer specifikt til byggesagsbehandlingen af husbåde i en form af oprettelse af en enhed for byggesagsbehandling af husbåde. Med indstillingen til Teknik- og Miljøudvalget skal det desuden belyses, hvorvidt der er behov for tilførsel af nye ressourcer såvel til den nye enhed som til erstatning for de ressourcer, der allokeres til den nye enhed. I givet fald skal behovet for tilførsel af nye ressourcer beskrives i et budgetnotat til forhandlingerne om budgettet for 2023. 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Socialdemokratiet og SF fremsatte forslag om udvalgshenvisning til Teknik- og Miljøudvalget.

 

Forslag om udvalgshenvisning til Teknik- og Miljøudvalget blev godkendt med 53 stemmer imod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, C, B, F, V, Å, D og O

Imod stemte: I

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti mener ikke, at vi politisk skal blande os i indretningen af Teknik- og Miljøforvaltningen, men ser gerne at der generelt tilføres penge til byggesagsbehandling i teknik og Miljøforvaltning.”
Til top