Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Aflæggelse af anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. afsluttet i 2021

Se alle bilag

For hvert anlægsprojekt over 2 mio. kr. skal der udarbejdes et selvstændigt anlægsregnskab i henhold til Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Et anlægsprojekt skal være afsluttet og regnskabsaflagt senest med udgangen af regnskabsåret efter det år, anlægget er ibrugtaget. Kultur- og Fritidsudvalget får regnskaber for seks anlægsprojekter til orientering, inden de oversendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision.

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at anlægsregnskaber for projekter med et samlet budget på over 2 mio. kr. godkendes. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

(Kultur- og Fritidsudvalget )

Problemstilling

For hvert anlægsprojekt over 2 mio. kr. skal der udarbejdes et selvstændigt anlægsregnskab, jf. Københavns Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Et anlægsprojekt skal være afsluttet og regnskabsaflagt senest med udgangen af regnskabsåret efter det år, anlægget er ibrugtaget, dog efter en eventuel 1-årsgennemgang er gennemført.

Der aflægges særskilte anlægsregnskaber for anlægsprojekter med bruttoudgifter eller bruttoindtægter på eller over 2,0 mio. kr. Anlægsregnskaber for projekter under 2,0 mio. kr. vedlægges årsregnskabet.

Løsning

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet anlægsregnskaber for seks afsluttede projekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Resultatet fremgår af tabel 1. Anlægsregnskaberne med forklaring på afvigelserne er samlet i bilag 1.

De aflagte regnskaber viser et samlet mindreforbrug på 7,5 mio. kr. netto i 2021 p/l, der tilbageføres til kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Mindreforbruget på tilskud til renovering af DGI-Byen på 7,4 mio. kr. skyldes, at det afsatte budget var for højt, da der ikke var taget højde for momskompensation i forbindelse med udbetaling af anlægstilskud.

Tabel 1 - Resultat af anlægsregnskaber 2021

Projekt

(1.000 kr., løbende priser, netto)

Rådigheds­-
beløb

Forbrug

Afvigelse

Afvigelse i procent

Automatiseret græsklipning og baneopstregning

5.641

5.640

1

0,0 pct.

DGI Byen tilskud

39.752

32.345

7.407

18,6 pct.

Udskiftning af Valbyhallens gulve

6.450

6.427

23

0,4 pct.

Ny mobil-tribune i Valbyhallen

2.200

2.134

66

3,0 pct.

Smartbetaling

10.349

10.309

40

0,4 pct.

Bedre formidling og håndtering af materialer på biblioteker

7.908

7.903

4

0,1 pct.

I alt

72.300

64.758

7.541

10,4 pct.

*Anlægsregnskaber opgøres i prisniveauet for det år, hvor regnskabet aflægges.

Økonomi

Mindreforbruget på 7,5 mio. kr. tilbageføres til kassen i forbindelse med årsregnskabet.

Videre proces

Anlægsregnskaberne fremsendes til Økonomiforvaltningen og Intern Revision og forelægges derefter Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

 

Lars Laustrup                                        / Annegrete Vallgårda

Oversigt over politisk behandling

Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 

  1. at anlægsregnskaber for projekter med et samlet budget på over 2 mio. kr. godkendes.

 

Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning i mødet den 31. marts 2022

 

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte indstillingen.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende bemærkning:

 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.   
Til top