Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Organisering af "Murergården" - efter høring

Se alle bilag

Der skal tages stilling til forslag om, at Murergården iværksætter proces for overgang til selvejende drift på baggrund af høring. Høringen blev iværksat af Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 24. november 2021.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at relevante aktører omkring Murergården høres om fremtidig organisering som selvejende institution for 0-5 år og 10-13-årige eller muligheden for at indgå i den eksisterende klyngestruktur,
  2. at resultatet af høringen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig stillingtagen”.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

(Standsningssag)

Problemstilling

Murergården er den eneste kommunale institution, som har både dagtilbud og fritidstilbud, og dermed ikke umiddelbart passer ind i den kommende organisering af hhv. dagtilbud og fritid, der følger med implementering af nye principper og pejlemærker for organisering og ledelse på dagtilbudsområdet.

Samarbejdet med og omkring Murergården har gennem længere tid været udfordrende for de øvrige dag- og fritidstilbud i området. Og udfordringer med rammerne omkring Murergården er flere gange blevet bragt ind i det politiske rum.

På Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 13. oktober 2021 blev det derfor besluttet, at forvaltningen, efter dialog med de berørte parter, skulle udarbejde et forslag til fremtidig organisering af Murergården. Processen førte til anbefaling om, at Murergården organiseres som selvejende institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år, med en overgangsordning som selvstændig kommunal institution, så længe institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere udgør en forhindring for realisering af selveje.  

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 24. november 2021 at sende et forslag om Murergårdens fremtidige organisering i høring. Høringen er gennemført i perioden 25. november til 11. februar 2022.

En nærmere undersøgelse af mulighederne for etablering af Murergården som selvejende institution på trods af institutionens tjenestemandsansatte medarbejdere har efter høringens afslutning vist, at der kan indgås frivillige udlånsaftaler mellem Københavns Kommune, tjenestemændene og en selvejende institution. Der er dermed ikke længere forhindring for at Murergården indleder proces for overgang til selvejende drift, jf. bilag 2.

Murergården er orienteret om den nye situation og har fremsendt bemærkninger, jf. bilag 4. En evt. udlånsaftale for tjenestemænd, der kan komme på tale i forbindelse med overgang til selvejende drift, vil være udgiftsneutral for Murergården, idet pensionsforpligtelsen opretholdes i den centrale forvaltning. 

Processen for Murergårdens forberedelse af overgang til selvejende drift følger vejledning for proces om overgang til selvejende drift, godkendt på udvalgsmødet den 24. november 2021, jf. bilag 3.

Løsning

Der er modtaget tre høringssvar fra hhv. forældrerådet i Murergården, ledelsen fra fritidscenteret Nørrebro/Bispebjerg og fra ledelsesteamet Nørrebro Bispebjerg Klynge A. Alle høringssvar støtter den anbefalede løsning om at der arbejdes på at Murergården overgår til selvejende drift. Den oprindelig forudset overgangsordning, hvor Murergården i en periode kunne organiseres som selvstændig kommunal institution, er ikke længere relevant – jf. bilag 2 om vilkår for tjenestemænd.

I høringssvarene lægges vægt på, at den foreslåede løsning skaber ro i Murergården, der med løsningen ikke presses ind i et uønsket samarbejde.

I høringssvarene lægges også vægt på, at den permanente forsøgsordning på fritidsområdet på Indre Nørrebro ophæves med beslutning om fremtidig organisering af Murergården. Forsøgsordningen på Indre Nørrebro blev besluttet i 2016 i forbindelse med organisering af fritidstilbud i fritidscentre, og betød at fritidstilbuddene i området ikke skulle organiseres som fritidscenter, men i stedet indgå i et forpligtende samarbejde. Efter evaluering i foråret 2018 blev ordningen gjort permanent. Med ophævelse af forsøgsordningen vil de øvrige fritidstilbud på Indre Nørrebro få mulighed for at etablere sig som et samlet fritidscenter som i resten af byen, og som de har ønsket længe.

Løsningen for fremtidig organisering af Murergården er i tråd med Murergårdens eget ønske om at forblive sammen som et samlet tilbud for 0-5 år og 10-13 år. Murergården har i dag 68 pladser på 0-5 årsområdet og 70 pladser på 10-13-årsområdet. De øvrige kommunale fritidstilbud og klubber i området (Klub Guldberg og Kvisten Capella) har til sammen i alt ca. 270 fritidsklubpladser (10-13 år) og 275 ungdomsklubpladser (14-18 år).

Løsningen betyder, at Murergården umiddelbart efter udvalgets godkendelse iværksætter proces for overgang til selvejende drift – jf. bilag 3.

Hvis det i processen viser sig at Murergården ikke kan etableres som selvejende institution, overgår institutionen til almindelig kommunal institution i en klynge. 

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.  

Videre proces

Murergården iværksætter proces for afklaring af overgang til selvejende drift.

Børne- og Ungdomsudvalget forelægges det samlede grundlag for overgang til selvejende forventeligt i august 2022, med henblik på politisk godkendelse af, at der kan indgås driftsoverenskomst med Murergården.

 

 

Tobias Børner Stax                                         Nina Hemmersam

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

  1. at Murergården opfordres til at iværksætte proces til afklaring af fremtidig organisering som selvejende institution for 0-5 år og 10-13-årige på baggrund af indkomne høringssvar, jf. bilag 1,
  2. at udvalget tager til efterretning at såfremt Murergården ikke ønsker fremtidig organisering som selvejende institutioner, så organiseres Murergården indenfor rammerne af den kommunale klyngestruktur.

 

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 4. maj 2022

 

Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag – ÆF1-3 - til erstatning af indstillingens to at-punkter:

 

ÆF1: ”at Murergården organiseres som en selvstændig kommunal institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år, som foreslået i udvalgets vedtagelse den 24.11.2021 om at sende sagen i høring.

 

ÆF2: ”at Murergården senere kan omdannes til en selvejende institution, såfremt det måtte blive et ønske fra forældre og medarbejdere i Murergården, jf. vejledning om proces om overgang til selvejende drift godkendt på udvalgsmødet den 24.11.2021”.

 

ÆF3: ”at den permanente forsøgsordning fortsætter på Indre Nørrebro indtil det øjeblik, hvor udvalget efter en længere selvstændig drøftelse, måtte ønske at beslutte at ophæve denne”.

 

ÆF1 og 2 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 5 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

ÆF3 blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 5 medlemmer: F og Ø.

Imod stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.

 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre stillede følgende ændringsforslag – ÆF4 og 5 - til erstatning for indstillingens to at-punkter:

 

ÆF4: ”at relevante aktører omkring Murergården høres om fremtidig organisering som selvejende institution for 0-5 år og 10-13-årige eller muligheden for at indgå i den eksisterende klyngestruktur".

 

ÆF5: ”at resultatet af høringen forelægges Børne- og Ungdomsudvalget med henblik på endelig stillingtagen”.

 

ÆF4 og 5 blev godkendt efter afstemning med følgende resultat, hvorefter forvaltningens indstilling bortfaldt:

For stemte 6 medlemmer: A, B, C og V.

Ingen medlemmer stemte imod.

5 medlemmer undlod at stemme: F og Ø.

 

Knud Holt Nielsen (Ø) ønskede at anvende standsningsretten efter § 23 i lov om kommunernes styrelse, hvorfor sagen indbringes for Borgerrepræsentationen.

 

Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen:

 

”Vi anerkender, at den indledende høringsproces kunne være bedre. Vi ønsker derfor at understøtte en ny høringsproces, hvor Murergårdens involverede parter kan forholde sig til muligheden for at blive enten selvejende eller indgå i den eksisterende kommunale klyngestruktur. Vi forholder os endvidere åbent overfor muligheden for at lade Murergården oprette en ungdomsklub”.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Enhedslisten genfremsatte følgende ændringsforslag fra udvalgsbehandlingen til erstatning af indstillingens to at-punkter (ÆF1):

 

”1. at Murergården organiseres som en selvstændig kommunal institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år, som foreslået i udvalgets vedtagelse den 24.11.2021 om at sende sagen i høring.

2. at Murergården senere kan omdannes til en selvejende institution, såfremt det måtte blive et ønske fra forældre og medarbejdere i Murergården, jf. vejledning om proces om overgang til selvejende drift godkendt på udvalgsmødet den 24.11.2021.

3. at den permanente forsøgsordning fortsætter på Indre Nørrebro indtil det øjeblik, hvor udvalget efter en længere selvstændig drøftelse, måtte ønske at beslutte at ophæve denne.”

 

Det af Enhedslisten genfremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 39 stemmer imod 13. 2 medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø

Imod stemte:  A, C, B, F, V, I, D og O

Undlod at stemme: Å

 

Indstillingen blev herefter godkendt uden afstemning.

 

Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Vi anerkender, at den indledende høringsproces kunne være bedre. Vi ønsker derfor at understøtte en ny høringsproces, hvor Murergårdens involverede parter kan forholde sig til muligheden for at blive enten selvejende eller indgå i den eksisterende kommunale klyngestruktur. Vi forholder os endvidere åbent overfor muligheden for at lade Murergården oprette en ungdomsklub.”

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet og SF afgav følgende protokolbemærkning:

”Der har længe været et ønske fra Murergården om at få etableret en ungdomsklub i forlængelse af fritidsklubben, og der mangler flere tilbud og faciliteter til unge på Indre Nørrebro. Partierne er derfor enige om, at såfremt Murergården måtte vælge at blive omdannet til en selvejende institution, så vil de arbejde for, at institutionen i driftsoverenskomsten med Københavns Kommune får mulighed for at få tilført ungdomsklubpladser, såfremt det fortsat er institutionens ønske.”
Til top