Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forslag til justering af klyngestrukturen - efter høring

Se alle bilag

Der skal tages stilling til forslag til justering af klyngestrukturen på baggrund af afsluttet høring. Høringen blev iværksat af Børne- og Ungdomsudvalget på udvalgsmødet den 24. november 2021. Indstillingen forelægges til godkendelse. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at forslag til justering af klyngestrukturen - tilrettet efter høring - godkendes, jf. bilag 1. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

(Børne- og Ungdomsudvalget)

Problemstilling

De københavnske dagtilbudsklynger er siden etableringen i 2011 vokset i takt med stigning i børnetallet, og er i dag mange steder blevet for store og ledelsesopgaven for kompleks.  De nuværende dagtilbudsklynger (0-5 år) varierer i størrelse fra ca. 200 til ca. 1.100 0-5 års pladser i en klynge. Der er derfor behov for at justere klyngestrukturen.

På Børne- og Ungdomsudvalgets mødet den 9. juni 2021 vedtog udvalget nye principper og pejlemærker for organisering af ledelse på dagtilbudsområdet 0-5 år (bilag 4), og besluttede, at forvaltningen skulle lave et høringsforslag til en justeret klyngestruktur.

Høringsforslaget blev vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 24. november 2021, og har været i offentlig høring i perioden 25. november 2021 til 11. februar 2022.

Forslaget er baseret på forventet antal pladser i den enkelte klynge i de kommende år. Det forventede antal pladser opgøres på baggrund af nuværende pladstal, nybyggeri og kapacitetsudvidelser. Nybyggeri indgår, hvis der er tildelt anlægsbevilling.

Det er i høringsforslaget sikret, at alle kendte udbygninger kan rummes i klyngerne, hvis de etableres som kommunale institutioner. Med Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning fra 24. november 2021 udbydes alle nybyggerier fremover til selveje, og hvis de bliver selvejende, indgår de ikke fremadrettet i klyngestrukturen.

Løsning

Der er modtaget i alt 39 høringssvar fra 17 af de i alt 39 0-5 års klynger i København. For nogle klynger er der indsendt flere høringssvar. Herudover er der modtaget svar fra to Lokaludvalg (Lokaludvalg Amager Vest og Lokaludvalg Nørrebro), to fra Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS) og et fra Københavns Forældreorganisation (KFO). I bilag 2 indgår alle høringssvar, og i bilag 3 har forvaltninger lavet et overblik med resume af hovedpointer i de enkelte høringssvar.

Høringssvarene viser samlet set, at der er opbakning til høringsforslaget. Der er nogle kommentarer om både den samlede proces forud for forslaget og om behov og hensyn under implementering. Og så er der generelt et ønske om færrest mulige ændringer og mest mulig stabilitet.  

Der er enkelte konkrete ønsker om ændret placering af institutioner i forhold til høringsforslaget. Det er også siden høringsforslaget blev vedtaget truffet politiske beslutning om, at nybyggeri på Amerikavej 21 på Vesterbro etableres som selveje, hvilket også tages med i betragtning i den samlede løsning. 

På baggrund af høringssvarene, og beslutninger om nye institutioner, der etableres som selveje har forvaltningen udarbejdet et justeret forslag til ny klyngestruktur, jf. bilag 1. Forslaget til ny klyngestruktur medfører etablering af fem nye klynger i København i 2023 (to med start 1. januar 2023, og tre med tidlig opstart i eksisterende klynger) så der i alt bliver 44 klynger. 13 institutioner ændrer klyngetilhørsforhold, mens 26 klynger forbliver uændret.

Der er foretaget følgende justeringer i forhold til høringsforslaget:

Område Amager:

  1. Galaxen flyttes fra Klynge G til Klynge E, for at tilgodese lokalt ønske om ændret klyngetilknytning. Flytningen af Galaxen foreslås implementeret med virkning fra 1. august 2022.
  2. Burlunden flyttes samlet fra Klynge H til nye Nordøst Amager klynge. Dermed imødekommes lokalt ønske om at bevare vuggestuen og udflytterbørnehaven som samlet institution.
  3. Kongeriget bliver i Klynge I, der bliver tidlig opstartssted for ny fremtidig Ørestadsklynge, som Kongeriget bliver en del af.

Område Indre by/Østerbro

  1. Kong Gurli flyttes ikke fra Klynge F til Klynge H for at tilgodese lokale ønsker om at bevare kontinuitet og stabilitet. Konsekvensen af den løsning er, at Klynge H vil være en lille klynge (340 pladser).
  2. Nybyggeri på Margretheholmsvej 1 forventes forelagt BUU primo 2023 mhp. eventuel selveje. Der er dermed mulighed for, at den nye institution på Christianshavn ikke vil skulle indgå i klynge A. Klynge A reduceres i så fald med 116 pladser - fra 634 til 518 pladser.

Område Brønshøj/Vanløse

  1. Grøndalslund flyttes ikke fra klynge F til klynge E for at tilgodese lokale ønsker om at bevare kontinuitet og stabilitet. Konsekvensen af den løsning er at klynge E bliver en lille klynge (400 pladser). Forældrebestyrelsen og LokalMED i klynge E har udtrykt bekymring for bæredygtigheden i Klynge E.

Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave

  1. I december 2021 blev det besluttet, at nybyggeri på Amerikavej etableres som selvejende institution. Det betyder, at det fremtidige pladstal i klynge D reduceres med 165 pladser – fra forventede 1062 fremtidige pladser til 887 pladser. Det ændrer ikke ved behovet for tidlig opstart af en ny Vesterbroklynge i klynge D.

Andre bemærkninger i høringssvarene

En del høringssvar har fokus på udmøntning af de ekstra midler til ledelse af dagtilbud, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2022. På aflæggerbordet er der en orientering om, hvordan klyngerne planlægger at anvende de ekstra midler til ledelse i 2022.  

Økonomi

I budgetaftalen for 2022 er der bevilliget varige ekstra midler til ledelse - svarende til otte ekstra klyngeledere. I 2022 finansierer det overgangsordning med fritidsklyngeledelse. Fra 2023 går 5/8 af ekstra ressourcer til finansiering af de kommende nye klynger på dagtilbudsområdet 0-5 år. De resterende midler indgår i finansiering af fremtidig ledelse på fritidsområdet.

Med budgetaftalen for 2022 blev der også givet ekstra midler til pædagogisk ledelse på dagstilbudsområdet (0-5 år) for at øge ledelseskapaciteten tæt på børnene i tråd med de nye pejlemærker om organisering og ledelse af dagtilbud (jf. bilag 4). De ekstra midler til ledelse er fordelt til sektoren med særbevilling i 2022 på i alt 22,9 mio. kr. til kommunale dagtilbud og 12,7 mio. kr. til det selvejende område. På aflæggerbord ligger status for de kommunale klyngers planer for anvendelse af de ekstra midler til ledelse i 2022.

Videre proces

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Den nye klyngestruktur implementeres med virkning pr. 1. januar 2023. Eventuelle fremadrettede justeringer indenfor rammerne af de politiske beslutninger vedr. klyngestrukturen foretages af forvaltningen i dialog med de lokale parter.

Fremadrettede justeringer indenfor rammerne af klyngestrukturen foretages af forvaltningen i dialog med de lokale parter.

 

Tobias Børner Stax                                                         / Nina Hemmersam

Oversigt over politisk behandling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at forslag til justering af klyngestrukturen - tilrettet efter høring - godkendes, jf. bilag 1.

 

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning i mødet den 6. april 2022

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Rasmus Steenberger (F) ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket Det Radikale Venstre og Enhedslisten tilsluttede sig: "Vi noterer os, at der er behov for at sikre økonomien til god ledelse - også i små klynger. Vi vil se på det behov i forbindelse med en kommende revision af økonomimodellen".

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Børne- og Ungdomsudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Enhedslisten videreførte deres protokolbemærkning fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 6. april 2022:

 

"Vi noterer os, at der er behov for at sikre økonomien til god ledelse - også i små klynger. Vi vil se på det behov i forbindelse med en kommende revision af økonomimodellen".

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Radikale Venstre og SF videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

"Vi noterer os, at der er behov for at sikre økonomien til god ledelse - også i små klynger. Vi vil se på det behov i forbindelse med en kommende revision af økonomimodellen".
Til top