Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Delvis udskydelse af anlægsprojekt ”Dræning af fodboldbaner på Damhusengen”, Vanløse

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, at dræning af østligt baneareal udskydes, så der på nuværende tidspunkt etableres dræn på én ud af to banearealer på Damhusengen. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at dræningen af det østlige baneareal udskydes, så der på nuværende tidspunkt etableres dræning på det vestlige baneareal på Damhusengen, jf. bilag 2A. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Med Budget 2019 (A, B, C, F, I, O og V) (BR 4. oktober 2018) blev der afsat 6 mio. kr. til at dræne to af tre banearealer på Damhusengen. De to banearealer, det østlige og vestlige, fremgår af bilag 2. Det tredje baneareal har allerede dræn. Teknik- og Miljøudvalget besluttede 7. januar 2019 at sætte projektet i bero og 10. maj 2021 at igangsætte projektet.

Projektet er jf. Løsning underfinansieret på grund af projektændringer og stigende materialepriser. Herudover planlægger HOFOR at etablere et underjordisk bassin under det østlige baneareal. Såfremt der også bliver drænet her, vil drænene blive gravet op igen inden for få år.

Borgerrepræsentationen (BR) skal tage stilling til, at dræningen af det østlige baneareal udskydes, indtil HOFOR’s projekt er færdiggjort, og der er modtaget tillægsbevilling til dræningen af dette baneareal. Herved etableres der på nuværende tidspunkt dræning på det vestlige baneareal på Damhusengen, jf. bilag 2.

Løsning

Banearealerne på Damhusengen indeholder hver flere fodboldbaner. Banearealerne er i dag meget våde i ydersæsonerne, især i foråret. Det betyder, at banerne ikke kan bruges i lige så mange måneder som andre fodboldbaner. I vinterhalvåret står der ofte små søer på banerne. Det betyder, foruden den sene ibrugtagning i foråret, at de oversvømmede græsflader skal have ekstra pleje om foråret for at få spilbart græs på dem.

Banerne bruges i dag af områdets fodboldklubber, skoler, institutioner og borgere, herunder Vanløse IF og FC Damsø. Brugerne vil opleve forbedrede forhold, når dræning af fodboldbanen er etableret, men vil skulle deles om færre baner mens dræning og retablering af græsset pågår.

Projektændringer

Dræningsprojektet bygger på en forundersøgelse, der blev udarbejdet til Budget 2019. Forundersøgelsen oplister fire løsningsmuligheder, som alle leder drænvandet til enten Harrestrup Å eller det nærliggende naturbeskyttede engområde.

At udlede drænvandet til det naturbeskyttede engområde eller Harrestrup Å har vist sig ikke at være en mulighed, da drænvandet er for næringsrigt. Derfor pumpes drænvandet i stedet i trykledning til Vanløsegrøften øst for Harrestrup Å, hvorfra det skal nedsive, jf. bilag 2. Forvaltningen vurderer, at en stor del af næringsstofferne vil blive omsat i jorden eller optaget af planter. Som en del af løsningen skal det øverste jordlag i bunden af grøften udskiftes, hvilket sammen med trykledningen udgør en ekstra omkostning for projektet.

Materialepriser

Priserne på drænrør er steget de seneste år ligesom øvrige materialer i byggeriet. Anlægsbevillingen fra Budget 2019 baserer sig på udgifter fra anlægsprojekter, der ligger før 2019.

Retablering med rullegræs

Der er oprindeligt budgetteret ud fra, at banerne retableres ved at så græs. En sådan retablering vil dog betyde, at banerne ikke kan bruges i op mod 1 år, og i løbet af denne periode skal banerne være hegnet ind. Som alternativ retableres med rullegræs, som betyder, at banerne alt efter vejrforholdene er klar til at blive taget i brug efter ca. 4 ugers vækst. Det nærmere ibrugtagningstidspunkt aftales med Kultur- og Fritidsforvaltningen, som står for plejen af selve boldbanerne. Afhængigt af vejrliget i efteråret kan det vise sig nødvendigt at udskyde ibrugtagningen til foråret 2023.

Meromkostningen ved at retablere med rullegræs i stedet for såning er ca. 0,5 mio. kr. for den vestlige bane og 1 mio. kr. ekstra for det østlige baneareal. Meromkostningen kan dog indeholdes i budgettet, såfremt det besluttes kun at lægge dræn i det vestlige baneareal. Uanset om der retableres med rullegræs eller ved såning, kan den østlige bane eller begge baner ikke anlægges med dræn indenfor den afsatte bevilling.

HOFOR og nedbringelse af aflastninger langs Harrestrup Å

Københavns Kommunes spildevandsplan stiller krav til, at vand fra fælleskloakeringssystemet kun må løbe over til Harrestrup Å én gang om året ved skybrud. HOFOR planlægger derfor at etablere ca. 30.000 m3 bassinvolumen langs Harrestrup Å. Ét af de overløbspunkter, hvor der sker flest udledninger til Harrestrup Å, ligger for enden af Vanløse Byvej lige ved fodboldbanerne. HOFOR har derfor i marts 2022 besluttet, at der ønskes etableret et underjordisk bassin under det østlige baneareal. Det betyder, at hvis der lægges dræn i det østlige baneareal, vil det skulle graves op igen om få år og efterfølgende retableres af HOFOR. Der vurderes at være en økonomisk besparelse for Københavns Kommune ved, at etablering af dræn i det østlige baneareal afventer HOFOR’s anlægsarbejder, der forventes at starte omkring 2024/2025. HOFOR’s anlægsarbejde forventes ikke at påvirke det vestlige baneareal, som således kan drænes uafhængigt at HOFOR’s projekt.

Høring

Vanløse Lokaludvalg anbefaler dræning af fodboldbanen, jf. lokaludvalgsmøde den 17. marts 2022 (bilag 3). Forud for mødet havde forvaltningen og lokaludvalget en besigtigelsestur, hvor løsning med dræning af kun den vestlige bane blev fremlagt.

Lokaludvalget efterspurgte desuden information om udgifterne til afløbsafgift til kloak. Forvaltningen oplyser, at der ikke kommer til at være udgifter til afløbsafgift, jf. bilag 3. Lokaludvalget forespurgte herudover informationer om, hvor meget fosfor der udledes til Harrestrup Å fra opstrøms marker og overløb fra Utterslev Mose, hvilket dog ligger udenfor nærværende projekt.

Forvaltningen har drøftet løsningen med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Kultur- og Fritidsforvaltningen bakker op om den indstillede løsning og vil jf. videre proces arbejde for, at det østlige baneareal forbedres efter HOFOR’s projekt. Kultur- og Fritidsforvaltningen lægger vægt på, at brugerne skal berøres mindst muligt af anlægsarbejdet, og at der retableres med rullegræs for hurtigere at kunne få banerne i brug igen. Teknik- og Miljøforvaltningen imødekommer Kultur- og Fritidsforvaltningens input ved, at anlægsarbejdet først starter op i sommerferien, og at banearealet tilstræbes retableret med rullegræs.

Politisk handlerum

Der findes flere muligheder end at anlægge dræn i det vestlige baneareal i efteråret 2022:

Anlæg udskydes til foråret 2023. Anlæg af det vestlige baneareal kan udskydes til foråret 2023 for at afvente, at der afsættes yderligere midler, i størrelsesordenen ca. 4 mio. kr., i kommende budgetforhandlinger. Dermed vil begge banearealer blive drænet og retableret på samme tid. Et samlet udbud af begge banearealer kan medføre stordriftsfordel og dermed lavere entreprenørpriser. En stor del af det østlige baneareal må forventes opgravet igen om få år i forbindelse med HOFOR’s projekt, og HOFOR skal forpligtes til at retablere drænet efterfølgende.

Begge banearealer afventer HOFOR’s projekt. Anlæg af det vestlige baneareal kan udskydes og afvente, at der afsættes yderligere midler i kommende budgetforhandlinger, og at HOFOR’s projekt er anlagt. Således vil begge banearealer blive drænet og retableret på samme tid, hvilket kan medføre en mindre økonomisk besparelse for Københavns Kommune som følge af samlet entreprenørudbud af de to banearealer. Etablering af dræn under det østlige baneareal kan i så fald koordineres med retableringen efter HOFOR’s projekt, hvilket kan reducere udgiften for Københavns Kommune. I så fald bliver dræningen formentlig først udført om 3-5 år og både det vestlige og det østlige baneareal vil være ude af drift i dele af anlægsperioden.

Projektet annulleres. Det er også en mulighed at beslutte at annullere projektet, som en konsekvens af at anlægsudgiften er højere end forventet. I så fald vil banearealerne ikke blive drænet og resterende midler søges tilbageført til kommunekassen.

Økonomi

I Budget 2019 blev der afsat 6,0 mio. kr. (2019 p/l) til ”Dræning af fodboldbaner på Damhusengen”. Hele bevillingen blev stjernemarkeret og dermed frigivet ved budgetvedtagelsen.

Det forventes, at der kan etableres dræn under det vestlige baneareal og retableres med rullegræs for at mindske generne for brugerne indenfor de afsatte midler i bevillingen. Eventuelle resterende midler afventer, at der i kommende budgetforhandlinger afsættes yderligere midler til dræning af det østlige baneareal i forlængelse af HOFOR’s anlægsprojekt. Såfremt der ikke afsættes yderligere midler i kommende budgetforhandlinger, søges resterende midler tilbageført til kommunekassen.

I Budget 2019 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 0,1 mio. kr. i 2019 og 0,3 mio. kr. i 2020 og frem. Midlerne vurderes at være tilstrækkelige, men vilkårene for driften af drænsystemet er ikke endeligt fastlagt, og størrelsen af den afledt drift er derfor ikke kendt i detaljer. Når projektet er endeligt konkretiseret og vilkårene for driften afklaret, estimeres den afledte drift. Hvis behovet er lavere end bevillingen, søges overskydende midler tilbageført til kommunekassen.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen færdiggøre udbudsprocessen og skrive kontrakt med en entreprenør om at etablere dræn på det vestlige baneareal.

Anlægsarbejdet igangsættes i sommeren 2022 med forventet ibrugtagning i efteråret 2022 afhængigt af anlægsarbejdets varighed og vejrforhold.

 

Søren Wille                                     /Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at dræningen af det østlige baneareal udskydes, så der på nuværende tidspunkt etableres dræning på det vestlige baneareal på Damhusengen, jf. bilag 2A.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Damhusengen spiller en stor rekreativ rolle for hele den nordvestlige del af København, derfor er det vigtigt at det også fortsat kan bruges til det formål. Enhedslisten ønsker projektet med at dræne området gennemført hurtigt muligt og uden for mange gener, derfor er det en god løsning at HOFOR-arbejdet udføres på en sådan måde, at flest mulige faciliteter kan benyttes, mens arbejdet står på.”
Til top