Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indtægtsbevilling til forlængelse af Nordic Innovation projekt

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage tilskud fra Nordic Innovation, som hører under Nordisk Råd, til deltagelse i et samarbejdsprojekt mellem 19 nordiske byer om at udvikle Smart City-løsninger med fokus på data. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Nordic Innovation på 3,1 mio. kr. for deltagelse i projektet. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. afsnittet Økonomi.  

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn om tilskud fra Nordic Innovation til at indgå i projektet, der ligger i forlængelse af tidligere projekt, der understøtter København som en ansvarlig og levende by, jf. Fællesskab København. Der er 2,3 mio. kr. til at forlænge projektet i 2022 og 2023 og 0,8 mio. kr. til at dække kursudsving mellem den danske og norske krone samt øgede udgifter i forbindelse med corona-epidemien. Samlet et beløb på 3,1 mio. kr.

Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under afsnittet Løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Nordic Innovation kan modtages og anvendes til projektet.

Løsning

Nordic Innovation projektet er et samarbejde mellem 19 nordiske byer og kommuner (Stockholm, Helsingborg, Oslo, Kristianssand, Bergen, Bærum, Stavanger, Trondheim, Tromsö, Helsinki, Tampere, Espoo, Vantaa, Turku, Reykjavik, Aarhus, Syddjurs, Vejle og København), hvor København varetager den overordnede projektledelse.

Formålet er at skabe urbane miljøer, der understøtter bæredygtighed og livskvalitet gennem innovative partnerskaber med private firmaer. Sammen vil de 19 byer skabe og teste nye konkrete Smart City-løsninger, der tackler byens problemer indenfor bæredygtigheds- og livskvalitetsområdet. Teknik- og Miljøforvaltningen har administreret netværket i 2018-2021. Konkret leveres fem projekter inden for:

  1. Måling af luftkvalitet.
  2. Brug af crowdsensing til at samle data om brug af byen.
  3. Test af et digitalt værktøj for byplanlæggere og borgere til at visualisere og planlægge fremtidens grønne områder.
  4. Test af søvnmonitoreringsværktøj, der kan hjælpe med at give demente bedre livskvalitet.
  5. Måling af aktivitetsniveau hos skolebørn på legepladser.

Økonomi

København Kommune modtager i alt 3,1 mio. kr. fra Nordic Innovation til projekter og samarbejde med 19 nordiske byer.

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet, da det er en offentlig organisation, som midlerne modtages fra. De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 3,1 mio. kr. fra Nordic Innovation fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2020 p/l)

Varig?
ja/nej

2022

2023

2024

1.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.48.66.1

I

-950

-2.150

-0

Nej

1.

TMU

1000 – Ordinær drift

6.48.66.1

U

950

2.150

0

Nej

I alt

-

-

-

-

0

0

0

-

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Den samlede projektsum er på 6,1 mio.kr., hvor de 19 byers medfinansiering på 3,1 mio. kr. lægges i form af timer og delvis egenfinansiering af rejser. Københavns Kommunes bidrag består af medarbejdertimer fra Copenhagen Solutions Lab, svarende til et beløb på 120.000 kr. København modtager som projektleder og kontraktholder midlerne fra Nordic Innovation, hvor 0,7 mio. kr. tilføres Københavns Kommune til projektadministration, -ledelse og kommunikation. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Nordic Innovation om, at tilskud modtages og orienterer de øvrige parter i projektet.

 

Søren Wille                                   /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Nordic Innovation på 3,1 mio. kr. for deltagelse i projektet. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 3,1 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. afsnittet Økonomi.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022


Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top