Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indtægtsbevilling til partnerskab om energieffektive bygninger

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse af tilskud fra Grundejernes Investeringsfond til partnerskabet Energispring med projektet ”Energispring 3.0”, som har fokus på at reducere energiforbruget i bygningsmassen i København. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 995.000 kr. for at projektet Energispring 3.0 kan gennemføres. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 995.000 kr. fordelt med 770.000 kr. i 2023 og 225.000 kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 10. december 2020, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 29. marts 2022 om tilskud fra Grundejernes Investeringsfond til partnerskabet Energispring med projekt Energispring 3.0, der understøtter KBH2025 Klimaplanen ved at styrke og fremme energispareindsatsen hos nogle af de største bygningsejere i København, som er partnere i Energispring. Borgerrepræsentationen skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Grundejernes Investeringsfond kan modtages og anvendes til at gennemføre projektet Energispring 3.0. Grundejernes Investeringsfond er orienteret om, at kommunen modtager tilskuddet under forbehold for Borgerrepræsentationens godkendelse. 

Løsning

Energispring er et partnerskab med 43 partnere, fordelt mellem Københavns Kommune, HOFOR og store bygningsejere, ejendomsadministratorer og interesseorganisationer indenfor ejendomsbranchen. Formålet er at reducere energiforbruget i bygninger. Projektet Energispring 3.0 skal være med til at løfte nye aktiviteter og videreudvikle eksisterende aktiviteter i partnerskabet Energispring for fortsat at reducere energiforbruget i bygningsmassen i Københavns Kommune. Energisprings erfaringer gennem de sidste fem år viser, at der er stor interesse i at blive bedre til at reducere el- og varmeforbruget i bygninger gennem videndeling. Erfaringerne viser dog også, at gode resultater kræver en vedholdende indsats med stadig udvikling. Derfor skal der i dette projekt udvikles nye tiltag, for at endnu flere bygningsejere, ejendomsadministratorer, driftsmedarbejdere, boligforeninger og beboere kommer i gang med at reducere energiforbruget i deres bygninger. Fra 2022 sætter Energispring partnerskabet mere fokus på reduktion af elforbrug, og projektet skal bidrage til at fremme dette. Samtidig skal projektet sikre en endnu stærkere forankring af viden og værktøjer, der allerede er udviklet i partnerskabet.

Projektet omfatter blandt andet:

  • Etablering af et kommunikationsnetværk blandt partnerne i Energispring for at skabe en stærkere forankring af Energisprings budskaber og værktøjer, så de rammer flere målgrupper.
  • Udvikling af nyt koncept ”Fang energityven” for at minimere energispild i etage- og kontorejendomme, herunder opstille businesscases som motivation for at reducere energiforbrug.
  • Udarbejdelse af en casesamling om, hvordan aktører i ejendomsbranchen kan arbejde strategisk med data i energimærkerapporter for at fremme energirenoveringer i ejendomsporteføljer.

Projektet løber i to år og forventes afsluttet august 2024.

Politisk handlerum

Såfremt Teknik- og Miljøforvaltningen ikke modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond, vil det ikke være muligt at gennemføre projektet Energispring 3.0 og dermed videreudvikle partnerskabet Energispring. Dermed vil det også forhindre opfyldelse af Energisprings bidrag til målet om CO2-neutralitet i 2025.

Økonomi

Københavns Kommune modtager 995.000 kr. i støtte og kommunen og partnerne i Energispring bidrager med et tilsvarende beløb i form af medarbejdertimer anvendt på opgaverne.

Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 995.000 kr. fra Grundejernes Investeringsfond fremgår af tabellen nedenfor:

 

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2022 p/l)

Varig?
ja/nej

 

2023

2024

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.51.1

I

-770

-225

Nej

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.51.1

U

770

225

Nej

 

I alt

-

-

-

-

0

0

-

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Grundejernes Investeringsfond om, at tilskud modtages og igangsætter projektet Energispring 3.0.

 

Søren Wille                                     /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra Grundejernes Investeringsfond på 995.000 kr. for at projektet Energispring 3.0 kan gennemføres.

Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 995.000 kr. fordelt med 770.000 kr. i 2023 og 225.000 kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022


Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top