Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indtægtsbevilling til hovedindgang i Naturpark Amager, Amager Vest

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til modtagelse af en donation fra Nordea-fonden som bidrag til at etablere hovedindgang i Naturpark Amager og til frigivelse af anlægsbevillingen. Etablering af hovedindgangen forudsætter, at projektet tilføres yderligere finansiering i forbindelse med Budget 2023.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Københavns Kommune modtager en donation på 2,3 mio. kr. fra Nordea-fonden som bidrag til anlæg af naturparkens nye hovedindgang ved DR-Byen Metrostation, jf. bilag 2, 3 og 4. Der skal betales fondsmoms af bidraget fra Nordea-fonden. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet,
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. som bidrag til anlæg af naturparkens hovedindgang ved DR-Byen Metrostation på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn i juni 2021 om en supplerende donation fra Nordea-fonden til medfinansiering af nye tiltag, der skal udvikle Naturpark Amager. Denne indstilling er en standardindstilling i forhold til at overholde bevillingsreglerne for Københavns Kommune. Under løsning beskrives kort det projekt, som indtægtsbevillingen bidrager til at finansiere.

Borgerrepræsentationen (BR) skal tage stilling til, om den tildelte finansiering fra Nordea-fonden kan modtages og anvendes til hovedindgangen ved DR-Byen.

Løsning

Baggrund

I Budget 2017 (BR 6. oktober 2016) (A, B, C, F, I, O, V, Ø og Kasper Heumann Kristensen) indgik 24,5 mio. kr. til medfinansiering af nye tiltag, der skal udvikle Naturpark Amager. Projektet gennemføres i et partnerskab mellem Københavns, Tårnby og Dragør kommuner, Naturstyrelsen samt By og Havn. Nordea-fonden, Lokale og Anlægsfonden og Friluftsrådet bidrager med donationer på henholdsvis 55, 6 og 5 mio. kr.

Den 35 km2 store naturpark udvikles som et naturområde, der understøtter biodiversiteten, med afsæt i partnerskabets udviklingsstrategi, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 17. juni 2013.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte 16. september 2019 og 27. april 2020 dispositionsforslag og projektforslag for nye faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv fire steder på Københavns Kommunes areal i Naturpark Amager, herunder en ny hovedindgang til Naturpark Amager ved DR-Byen Metrostation, jf. bilag 2, 3 og 4. Tre af de nye faciliteterne er placeret langs naturparkens kyst og forventes ibrugtaget i sommeren 2022. Anlæg af hovedindgangen ved DR-Byen Metrostation afventer Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelser om Amager Fælled fredningen og udarbejdelse af en ny lokalplan. Hovedindgangen forventes anlagt, når alle myndighedstilladelser foreligger, forventet i 2023.

Donation fra Nordea-fonden

Prisstigninger på entreprenørarbejder og materialer har medført, at projektet er underfinansieret. Teknik- og Miljøforvaltningens udbud af anlægsarbejdet i foråret 2021 resulterede i tilbud, der var dyrere end forventet. Efterfølgende er der i dialog med partnerskabet og de medvirkende fonde fastlagt en løsning, hvor projektets ambitioner og brugerrettede kvaliteter vurderes at kunne opretholdes. Løsningen forudsætter at modtage donation på 2,3 mio. kr. (2022 p/l), hvilket Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret om den 15. juni 2021.

Prisstigninger på materialer

Entreprenørkontrakt blev indgået den 30. juni 2021 og anlæg af de tre faciliteter langs naturparkens kyst er i gang. Efterfølgende er der konstateret yderligere prisstigninger på materialer, herunder træ, hvilket anlægsentreprenøren er kontraktligt berettiget til at blive kompenseret for. Prisstigningerne på materialer vurderes at påføre projektet en merudgift på ca. 3,0 mio. kr., som ikke er finansieret, men det endelige beløb vil afhænge af prisudviklingen på materialer frem til 2023. Anlæg af faciliteterne langs kysten kan færdiggøres indenfor de tidligere besluttede bevillinger, hvorfor underfinansieringen alene vedrører anlæg af hovedindgangen. Underfinansieringen af hovedindgangen vurderes dermed samlet at udgøre ca. 4,9 mio. kr.

Nordea-fonden og Lokale og Anlægsfonden har oplyst Teknik- og Miljøforvaltningen om, at en besparelse på op mod 3,0 mio. kr. ikke anses at være forenelig med projektets ambitioner og brugerrettede kvaliteter, som har været en forudsætning for udbetaling af fondenes donationer til hovedindgangen. Anlæg af hovedindgangen i 2023 forudsætter således, at projektet tilføres yderligere finansiering.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler på denne baggrund, at donation fra Nordea-fonden modtages, og at der ved forhandlingerne om Budget 2023 tages stilling til at tilføre projektet den resterende finansiering, så hovedindgangen kan etableres som forudsat.

Konsekvenser for parkering og træer
Indstillingen har ikke konsekvenser for bilparkering, cykelparkering eller træer.

Høring
Amager Vest Lokaludvalg har tidligere afgivet et høringssvar, jf. Teknik- og Miljøudvalget den 16. september 2019. Lokaludvalgets ønsker om, at der ved DR-Byen Metrostation tages højde for, at dyr kan komme op på land fra kanalen, og at der fortsat skal være plads til at afholde større arrangementer, er indarbejdet i projektet. Desuden har lokaludvalget udpeget fire følgegruppemedlemmer, som følger projektering, anlæg og ibrugtagning. Hovedindgangen er udviklet i en proces med deltagelse af naturparkens brugere, herunder skoler, foreninger med aktiviteter i naturparken, spejdere, naturvejledere, følgegruppemedlemmer for Amager Vest Lokaludvalg og Folkeoplysningsudvalget, samt Lokale- og Anlægsfonden, DGI Outdoor og Kultur- og Fritidsforvaltningen, som har modtaget faciliteten positivt.

Politisk handlerum

Såfremt donationen fra Nordea-fonden ikke modtages, og projektet ikke tilføres yderligere finansiering i forhandlingerne om Budget 2023 kan hovedindgangen ikke anlægges i 2023 i den udformning, der ligger til grund for fondenes tilsagn om donationer, og det må forventes, at hovedindgangen i så fald ikke kan etableres. Såfremt der ikke tilvejebringes finansiering, kan hovedindgangen ikke etableres, hvorpå Borgerrepræsentationen vil blive forelagt en indstilling om annullering af denne del af projektet.

Økonomi

I Budget 2017 blev der afsat 24,5 mio. kr. (2017 p/l) til Københavns Kommunes medfinansiering af de nye tiltag i Naturpark Amager. Borgerrepræsentation gav efterfølgende den 8. oktober 2019 en indtægtsbevilling på 12,0 mio. kr. (2020 p/l) samt en udgiftsbevilling på 10,1 mio. kr. (2020 p/l) til modtagelse af donationer som bidrag fra Nordea-fonden og Friluftsrådet. Borgerrepræsentation gav desuden den 14. maj 2020 en indtægts- og udgiftsbevilling på 5,8 mio. kr. i 2020 p/l til modtagelse af donation som bidrag fra Lokale og Anlægsfonden. Alle bevillinger er frigivet.

Donationen fra Nordea-fonden forventes udbetalt i 2023. Der skal betales fondsmoms (17,5 %) af donationen. Donationen indeksreguleres ikke. Omregnet til 2022 p/l svarer de 2,325 mio. kr. i 2023 p/l til, at donationerne udgør 2,293 mio. kr., og der skal betales 0,4 mio. kr. i fondsmoms (2022 p/l).

De bevillingsmæssige konsekvenser af sagen fremgår af tabel 1, men frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I)

/ Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*
(2022 p/l)

2023

1.

TMU

2000 - Ordinær anlæg

0.28.20.3

I

-2.293

1.

TMU

2000 - Ordinær anlæg

0.28.20.3

U

1.892

1.

ØU

Finansposter

7.65.57.7

U

401

I alt

-

-

-

-

0

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er indikeret uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

 

Tabel 2. Frigivelse af anlægsmider

Udvalg

Aktivitet/ projekt

Bevilling

Funktion

Beløb i 1.000 kr.*

(nr. og navn)

(2022 p/l)

 

2023

I alt

TMU

Medfinansiering af tiltag

i Naturpark Amager

2000 - Ordinær

anlæg

0.28.20.3

1.892

1.892

I alt

-

-

-

1.892

1.892

* Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn

 

Bevillingen er placeret på hovedbevillingen Ordinær anlæg, som er omfattet af forvaltningens anlægsmåltal. Teknik- og Miljøudvalget har 29. april 2019 prioriteret anlægsmåltal til projektet. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed, og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

I Budget 2017 er der afsat midler til afledt drift af blandt andet faciliteten ved DR-Byen Metrostation. Modtagelsen af donationen har ikke konsekvenser for driftsmidler. 

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, og såfremt projektet tilføres yderligere midler i Budget 2023, forventes anlæg af hovedindgangen igangsat i 2023 og hovedindgangen ibrugtaget i efteråret 2023. De tre nye faciliteter langs naturparkens kyst forventes ibrugtaget i sommeren 2022.

 

Søren Wille                               / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Københavns Kommune modtager en donation på 2,3 mio. kr. fra Nordea-fonden som bidrag til anlæg af naturparkens nye hovedindgang ved DR-Byen Metrostation, jf. bilag 2, 3 og 4. Der skal betales fondsmoms af bidraget fra Nordea-fonden. Der skal på den baggrund gives en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. og en udgiftsbevilling på 1,9 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget og en udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. til Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet.
  2. at der frigives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. som bidrag til anlæg af naturparkens hovedindgang ved DR-Byen Metrostation på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top