Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indtægtsbevilling til international erfaringsudveksling om klimatilpasning

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til at modtage tilskud fra C40 til projektet Water Safe Cities – erfaringsudveksling om klimatilpasning og vand.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra C40 på 1,8 millioner kroner fordelt over 4 år. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Af Københavns Kommunes Bevillingsregler, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016, fremgår, at Borgerrepræsentationen skal tage stilling til indtægter til kommunale aktiviteter. Teknik- og Miljøforvaltningen har fået tilsagn den 21. marts 2022 om tilskud fra C40 til at deltage i det treårige projekt Water Safe Cities i samarbejde med C40.

Løsning

Projektet Water Safe Cities er en fortsættelse af første projektfase i Water Safe Cities (med start primo 2020 og afslutning medio 2022). Det overordnede projekt har til formål at ruste C40’s medlemsbyer til at tackle udfordringer med vand som følge af klimaforandringerne. Det handler både om de byer, som kommer til at opleve vandmangel og de byer, som kommer til at have udfordringer med oversvømmelser. C40 har hentet den samlede finansiering til projektet via støtte fra Grundfos-fonden.

Projektet sigter på at bruge københavnske erfaringer til at understøtte andre byer, jf. kommuneplanens mål om at København skal være en verdensby med ansvar.

Økonomi

Københavns Kommunes del af projektet Water Safe Cities med C40 udgør 1,8 mio. kr. af en samlet økonomisk ramme på 11,710 mio. kr. Projektet er 100% finansieret af C40. Københavns Kommune har dermed ingen egenfinansiering. Der skal ikke betales fondsmoms i forbindelse med tilskuddet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer ingen afledte driftsudgifter i forbindelse med projektet.

De bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med modtagelse af de 1,8 mio kr. fra C40 fremgår af tabellen nedenfor:

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt

Udvalg

Bevilling

(nr. og navn)

Funktion

Indtægt (I) /
Udgift (U)

Beløb i 1.000 kr.*

(2022 p/l)

Varig?
ja/nej

 

2022

2023

2024

2025

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.51.1

I

-292.000

-585.000

-585.000

-292.000

Nej

 

1.

TMU

1000 - Ordinær drift

6.45.51.1

U

292.000

585.000

585.000

292.000

Nej

 

I alt

-

-

-

-

0

0

0

0

-

 

TMU = Teknik- og Miljøudvalget

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter ikke er indikeret med et fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen C40 om, at tilskud modtages og igangsætter projektet med de øvrige parter i projektet. Borgerrepræsentationen forelægges yderligere indtægtsbevillinger, såfremt projektet får tilsagn om nye tilskud fremadrettet.

 

Søren Wille                               / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at Teknik- og Miljøforvaltningen modtager tilskud fra C40 på 1,8 millioner kroner fordelt over 4 år. Der skal på den baggrund gives en rådighedsbevilling som en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,8 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær drift, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top