Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Køb af bygning til håndtering af farligt affald

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til om Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie-Affald (SMOKA) skal købe en ekstra bygning til håndtering af stigende mængder farligt affald.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende, at SMOKA køber en ekstra bygning til håndtering af farligt affald.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

SMOKA er en driftsafdeling, der i fællesskab ejes af Vestforbrænding og Amager Ressourcecenter (ARC). SMOKA indsamler og omlaster farligt affald fra husholdninger og erhverv i de to affaldsselskabers 23 ejerkommuner. Mængderne af farligt affald har været stigende gennem de senere år, og SMOKA har derfor behov for mere plads. Sagen rejses, fordi der er mulighed for at købe en bygning på naboarealet. I henhold til ARCs vedtægter § 11, stk. 5 kræver køb af fast ejendom godkendelse i alle ejerkommuner. I henhold til Vestforbrændings vedtægt skal køb af ejendom godkendes i bestyrelsen, men der er ikke krav om godkendelse i kommunerne. Vestforbrændings bestyrelse har godkendt købet i december 2021.

Løsning

SMOKA, som håndterer farligt affald, oplever en markant vækst i affaldsmængderne, der vurderes at fortsætte i de kommende år. SMOKA har derfor behov for yderligere areal og faciliteter til mandskab og håndtering af farligt affald. SMOKA ligger på Prøvestenen på et areal, der lejes af Copenhagen Malmö Port, som ejer hele Prøvestenen.

På grunden ved siden af SMOKA ligger en bygning på 350 m2, der kan købes for 2,25 mio. kr. Bygningen har ikke en stand eller indretning, der imødekommer SMOKAs behov. Derfor skal den sættes i stand og indrettes for ca. 7 mio. kr. Finansiering af køb og efterfølgende omkostninger til ombygning sker inden for SMOKAs eksisterende budget og forventes ikke i sig selv at medføre stigninger i taksterne.

I praksis indebærer køb af den pågældende ejendom i regi af SMOKA, at ARC erhverver ejendommen i lige sameje med Vestforbrænding. Købet forudsætter, at der indgås en ny lejeaftale med Copenhagen Malmö Port, der sikrer, at SMOKA kan leje arealet frem til 2035.

Der har tidligere været petroleumstapperi på grunden, og det er allerede påvist, at grunden er forurenet. Derfor vil SMOKA sikre, at de ikke kommer til at hæfte for eksisterende jordforurening på arealet, der ikke skyldes SMOKA.

Politisk råderum

Hvis det besluttes ikke at købe bygningen, skal kommunerne og SMOKA finde andre alternativer til at håndtere de stigende affaldsmængder, fx kan håndteringen udbydes. Ved et udbud må det forventes, at transportafstanden øges.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, orienterer Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Ressourcecenter om beslutningen.

 

Søren Wille                    / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende, at SMOKA køber en ekstra bygning til håndtering af farligt affald.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top