Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Dobbeltrettet cykelsti og gangsti ved Raffinaderivej, Amager Øst

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler til en dobbeltrettet cykelsti og gangsti ved Raffinaderivej, der etableres for at øge tryghed, trafiksikkerhed og fremkommelighed for cyklister og gående på strækningen.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 10,9 mio. kr. til forbedring af trygheden og fremkommeligheden på Raffinaderivej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

I Budget 2021 (Borgerrepræsentationen (BR) 1. oktober 2020) (A, B, C, F, O, V og løsgænger Kåre Traberg Smidt) blev der afsat 12,5 mio. kr. til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti og gangsti ved Raffinaderivej, hvoraf 1,8 mio. kr. var stjernemarkeret, og dermed frigivet med budgetvedtagelsen.

Teknik- og Miljøudvalget (TMU) skal tage stilling til projektforslaget for anlæg af dobbeltrettet cykelsti og gangsti ved Raffinaderivej. Borgerrepræsentationen (BR) skal tage stilling til frigivelse af anlægsmidler.

Løsning

Raffinaderivej udgør en af de mest utrygge strækninger på den Grønne Cykelrute, Refshaleruten, og er derfor et højt prioriteret projekt i ”Cykelstiprioriteringsplan 2017-2025”, samt i Amager Øst Lokaludvalgs ”Bydelsplan for Amager Øst 2017-2020”. Utrygheden er forårsaget af, at vejen er forholdsvis smal, samt at der på strækningen er en jævn strøm af tung trafik til og fra virksomheder i området. Dette skaber utrygge situationer, hvor lastbilerne ikke kan overhale cyklister uden at komme over i modsatte vejbane.

Forvaltningen har udarbejdet et projektforslag i samarbejde med en lokal følgegruppe, hvori bl.a. Amager Øst Lokaludvalg har været repræsenteret. Forslaget tager udgangspunkt i en eksisterende og velfungerende dobbeltrettet cykelsti og gangsti, der går fra krydset ved Prags Boulevard til indkørslen ved Sundby Boldklub, jf. bilag 3. Med projektforslaget forlænges denne dobbeltrettede cykelsti og gangsti, så den løber langs hele Raffinaderivej til krydset ved Kløvermarksvej, jf. bilag 4. Strækningen på ca. 580 m. er et missing link på den grønne cykelrute, Refshaleruten, der skal forbinde Refshaleøen, Indre By og Amager Øst. Strækningen fungerer også som adgangsvej til Sundby Boldklub for børn og unge fra Refshaleøen, holmene og Amager.

I projektet etableres følgende tiltag, der skal øge trafiksikkerheden og trygheden på strækningen:

Tabel 1. Oversigt over tiltag og effekt

Tiltag

Effekt

Dobbeltrettet cykelsti, gangsti og belysning

Der etableres en 3,5 m bred dobbeltrettet cykelsti (KK-standard 2,5 m) i et slynget forløb fra Sundby Boldklub til Kløvermarksvej. Bredden er valgt ud fra at øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for cyklister yderligere.

Der etableres en 1,5 m bred gangsti til fodgængere (KK-standard) i et slynget forløb med minimum 1 m skillerabat til den dobbeltrettede cykelsti, jf. bilag 4.

Langs cykelstien etableres pullertbelysning, som opfylder vejlovens krav for dobbeltrettede cykelstier. Forvaltningen har valgt en lav pullertbelysning af hensyn til fredningsbestemmelsen for udsigten over Kløvermarken, jf. afsnit om fredning. Belysningen medfører øgede driftsomkostninger, jf. økonomiafsnittet.

 

Tiltagene forbedrer forholdene og øger trygheden for bløde trafikanter. Det slyngede forløb på cykel- og gangsti skaber et rekreativt udtryk.

 

 

 

 

Pullertbelysning forbedrer sigtbarhed og reducerer risiko for sammenstød på cykelstien. Belysningen overholder Vejlovens krav.

Sikre overgange og vejtræer

Der etableres fremførte stier ud til vejkanten fra gang- og cykelsti ved udvalgte placeringer, jf. bilag 4. Ved Sundby Boldklub anlægges grønne heller mellem vinkelparkerings-pladserne, som vil fungere som krydsningspunkter.

Ni nye vejtræer af sorterne eg og elm plantes i overensstemmelse med fredningsbestemmelsen for udsigten på Kløvermarken, jf. afsnit om fredning.

 

Tiltagene øger trafiksikkerheden for krydsende cyklister og fodgængere.

Trafiksikkerhed ved Sundby Boldklub

Der etableres 40 km/t zone og pudebump langs Sundby Boldklubs foreningslokaler og den nærliggende eksisterende vinkelparkering, jf. bilag 4. Båsene til vinkelparkeringspladserne langs vejen udvides.

 

Tiltagene øger trafiksikkerheden for krydsende cyklister og fodgængere, og sænker risikoen for utrygge situationer med udbakkende biler fra p-pladser langs vejen.

Signalreguleret kryds ved Kløvermarksvej/Raffinaderivej

Der etableres et nyt signalanlæg, der kan regulere krydset og fungere som en trafiksikker kobling til og fra den dobbeltrettede cykelsti. Signalmaster og belægning placeres og udformes med henblik på tilgængelighed og trafiksikkerhed.

 

Tiltagene forbedrer trafiksikkerheden for cyklister og fodgængere, særligt muligheden for at føre den dobbeltrettede cykelsti sikkert gennem krydset.

KK = Københavns Kommune 

Træer og parkering

Projektet har ikke konsekvenser for eksisterende træer, og der planes ni nye træer af sorterne eg og elm, jf. bilag 4. Valg af træsorter samt placering er sket ud fra hensyn til biodiversitet og fredningsbestemmelse om udsigt på Kløvermarken, jf. afsnit om fredning.

Projektet har ingen konsekvenser for parkering. En del af længdeparkeringen langs Kløvermarken omdisponeres til vinkelparkeringspladser tættere på Sundby Boldklubs lokaler for at få plads til fremførte stier ved krydsningspunkter.

Fredning

Kløvermarken er fredet med det formål at bevare udsigten fra Prags Boulevard øst for Strandlodsvej og Raffinaderivej mod Københavns tårne og spir, jf. bilag 5 Dispensationsvurdering af fredningstilsyn. Fredningen indebærer, at anlæg på området ikke må forringe udsigten mellem Christians Kirke og Frederiks Kirke på den nævnte strækning.

Teknik- og Miljøforvaltningen har af Københavns Kommunes fredningstilsyn den 31. januar 2022 modtaget en dispensationsvurdering af projektet, hvor det fremgår at etableringen af projektets tiltag ikke strider imod fredningens formål, jf. bilag 5, og at der dermed ikke skal søges dispensation. Vurderingen begrundes med, at belysning og placering af træer er valgt ud fra et fredningsmæssigt perspektiv, samt at projektet ikke har konsekvenser for eksisterende træer.

Høring

Projektet er udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af medlemmer fra Amager Øst Lokaludvalg og beboere fra lokalområdet. Projektforslaget har været i høring hos København Politi og Movia og hos Amager Øst Lokaludvalg og lokale interessenter fra den 6. januar 2022 til den 7. februar 2022.

Høringssvar fra Lokaludvalg: Amager Øst Lokaludvalg giver udtryk for, at de er meget tilfredse med projektforslaget og inddragelsesprocessen, jf. bilag 6. Lokaludvalget ser gerne, at gangstien får et kuperet udtryk og ønsker flere planter og varieret grønt, der kan understøtte biodiversiteten, øge den rekreative værdi af gangstien og fungere skærmende for vind. Dertil ønsker lokaludvalget, at der etableres græsarmeringsunderlag på parkeringspladserne, for at få et mere grønt udtryk, når der ikke holder biler parkeret.

Forvaltningens bemærkninger: Forvaltningen inddrager lokaludvalgets bemærkninger i den videre projektering.

Høringssvar fra Movia:  Movia har været inddraget i projektplanlægningen og har ikke nogen yderligere bemærkninger til flytningen af busstoppestederne på Raffinaderivej samt Kløvermarksvej. Busstoppestederne bliver flyttet mellem 5-20 meter ift. deres nuværende placering (jf. bilag 6).

Høringssvar fra Politi: Der er givet samtykke til projektet fra Københavns Politi (jf. bilag 6).

Politisk handlerum

Projektet er udarbejdet inden for de rammer, som fredningen af området fastsætter, og er derved fastlåst i forhold til yderligere løsningsforslag.

Økonomi

I Budget 2021 blev der afsat 12,5 mio. kr. (2021 p/l) til anlæg af en dobbeltrettet cykelsti og gangsti ved Raffinaderivej, hvoraf 1,8 mio. kr. (2021 p/l) var stjernemarkeret og dermed frigivet med budgetvedtagelsen. Med denne indstilling skal de resterende 10,8 mio. kr. (2021 p/l) frigives. Det svarer til 10,9 mio. kr. i 2022 p/l, jf. tabel 2.

Tabel 2 Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2022

2023

I alt

TMU

Refshaleruten, cykelsti på Raffinaderivej

2000 – Ordinær anlæg

2.28.23.3

5.934

4.967

10.901

I alt

 

 

 

5.934

4.967

10.901

Bevillingen Ordinær anlæg er omfattet af Teknik- og Miljøforvaltningens anlægsmåltal. I Budget 2021 er der prioriteret anlægsmåltal til projektet til igangsættelse i 2021. Igangsatte anlægsprojekter færdiggøres uanset projektets varighed og tildeles dermed automatisk anlægsmåltal i de kommende år (TMU 17. maj 2021).

I Budget 2021 blev der afsat afledte driftsmidler for projektet på 0,1 mio. kr. i 2022 og på 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 og frem. Midlerne er placeret under Økonomiudvalget og vil i forbindelse med ibrugtagningen blive overført til Teknik- og Miljøudvalget.

Etablering af pullertbelysning samt et signalanlæg medfører en ekstra udgift til øget drift på 0,1 mio. kr. om året. Årsagen til merudgiften er, at lysberegninger i projekteringen har vist, at der skal tilføjes belysning på den dobbeltrettede cykelsti for at overholde Vejlovens krav. Udgifterne til anlæg af belysning og signalanlæg afholdes inden for anlægsrammen, men driftsomkostninger hertil vil blive dækket af Teknik- og Miljøforvaltningens eget driftsbudget.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen færdigprojektering og anlæg af projektet. Forventet fysisk anlægsstart er 3. kvartal 2022 med ibrugtagning 3. kvartal 2023.

 

Søren Wille                                   / Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at projektforslag for anlæg af dobbeltrettet cykelsti og gangsti ved Raffinaderivej danner grundlag for færdigprojektering og anlæg, jf. bilag 4.

     
    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,
     

  2. at der frigives en anlægsbevilling på 10,9 mio. kr. til forbedring af trygheden og fremkommeligheden på Raffinaderivej på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Ordinær anlæg, jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top