Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Frigivelse af midler til nærgenbrugsstation i Ørestad Syd

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til frigivelse af anlægsbevillingen i P-hus Asger Jorn i Ørestad Syd. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at der frigives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2023 og 4,4 mio. kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Ifølge Ressource- og Affaldsplan 2024 - Cirkulær København (Borgerrepræsentationen den 13. december 2018) skal der inden udgangen af 2024 etableres seks nye nærgenbrugsstationer (tre permanente og tre midlertidige/alternative) for at øge kildesorteringen af affald og direkte genbrug.

Med denne indstilling søger Teknik- og Miljøforvaltningen om frigivelse af midler til etablering af en nærgenbrugsstation i Ørestad Syd (bilag 2), som er et nyt byområde med mange boliger, men uden en nærgenbrugsstation.

Nærgenbrugsstationen bliver den sidste af de tre permanente nærgenbrugsstationer. Midlerne søges frigivet allerede nu, hvor P-huset bygges og forberedes til nærgenbrugsstationens installationer og krav.

Etableringen af nærgenbrugsstationen er betinget af, at Borgerrepræsentationen godkender lejeaftalen.

Løsning

I arbejdet med etablering af de seks ny nærgenbrugsstationer har Teknik- og Miljøforvaltningen kortlagt mulige placeringer på tværs af kommunen. Placeringen af en nærgenbrugsstation i Ørestad Syd er oplagt, da områdets mange beboere ikke i forvejen har nem adgang til en nærgenbrugsstation.

Det har været ønsket af borgere i området at få øget adgang til genbrug og bytte, samt et supplement til beboernes storskraldsordning. Kommunen har stillet en midlertidig byttestation op på Asger Jorns Allé, der bliver flittigt brugt. Teknik- og Miljøforvaltningen vurderer at placeringen i P-huset er den eneste mulighed for en nærgenbrugsstation i bydelen, da alle arealerne allerede er afsat til forskellige formål, fx beboelse, erhverv og rekreative områder.

De nærmeste genbrugsstationer er Kirstinehøj Genbrugsstation, der ligger 4,5 km væk i Tårnby Kommune, og Sydhavn Genbrugscenter, der ligger ca. 6 km væk. Den nærmeste nærgenbrugsstation er Hørgården Nærgenbrugsstation, der ligger ca. 5 km væk. Bilag 3 viser genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer i Københavns Kommune.

Nærgenbrugsstation Ørestad Syd

Nærgenbrugsstationen i Ørestad Syd bliver etableret på et areal på ca. 530 m2 i parkeringshus Asger Jorn på Robert Jacobsens Vej 55. Se idéforslag i bilag 4. Den vil være bemandet tre dage om ugen med adgang til fx bytterum og aflevering af minimum 13 forskellige affaldsfraktioner. Den indrettes, så nogle af faciliteterne er tilgængelige hele døgnet, fx aflevering af pap, papir, plast, metal og batterier. Nærgenbrugsstationen i Ørestad Syd bygger på de gode erfaringer, som Teknik- og Miljøforvaltningen har med Nordhavn Nærgenbrugsstation.

Byggeriet af nærgenbrugsstationen skal leve op til krav i Miljø i Byggeri og Anlæg 2021. Derudover fremgår det af Cirkulær København, at nærgenbrugsstationen så vidt muligt skal bygges af genbrugte/genanvendte byggematerialer for at vise, at Københavns Kommune naturligvis tager del i arbejdet med at øge genbrug og genanvendelse.

De to øvrige permanente nærgenbrugsstationer, der planlægges, er Holmbladsgade Nærgenbrugsstation, der skal ligge ved Kofoeds Skole (Borgerrepræsentationen den 4. november 2021), og en nærgenbrugsstation på Helga Larsens Plads i Vanløse. Sidstnævnte er endnu ikke behandlet politisk, da en større omdannelse af pladsen indgik i forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022. Resultatet af Overførselssagen er, at nærgenbrugsstationen skal sammentænkes med omdannelsen af hele Helga Larsens Plads. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at forlægge en indstilling om etablering af nærgenbrugsstation på Helga Larsens Plads for Teknik- og Miljøudvalget i efteråret 2022.

Nærgenbrugsstationer i København

Nærgenbrugsstationerne spiller en vigtig rolle i det københavnske affaldssystem, som det fremgår af Cirkulær København. De er kendetegnet ved at være lokalt forankrede og tilbyde øgede sorteringsmuligheder. Samtidig har nærgenbrugsstationerne bytterum, hvor effekter, der er for gode til at smide ud, kan byttes mellem lokale borgere, hvilket er populært blandt nærgenbrugsstationernes brugere.

Nærgenbrugsstationerne fungerer derudover som et udstillingsvindue for kommunens affaldsløsninger og er et sted, hvor borgerne kan få hjælp, viden og vejledning om affald og ressourcer. Nærgenbrugsstationerne er typisk bemandede tre til fire dage om ugen, herunder to hverdage, hvor der er åbent fra 10–18, og én til to dage i weekenden, hvor der er åbent fra kl. 10-16. På en almindelig åbningsdag er der gennemsnitligt ca. 250 besøgende på hver nærgenbrugsstation. Nærgenbrugsstationer kan bruges af alle borgere, men anvendes primært af borgere inden for en radius af 500 meter omkring nærgenbrugsstationen. Der er ikke adgang for biler – kun gående og cyklister.

Politisk råderum
Det er ikke muligt at afvise etableringen af nærgenbrugsstationer i forbindelse med denne indstilling. Såfremt dette er et ønske, skal det indgå i den igangværende høring af Cirkulær København.

Det vil være muligt at bruge midlerne til nærgenbrugsstationen på en anden geografisk placering end den, der er foreslået i denne indstilling.

Økonomi

Med den endelige vedtagelse af Cirkulær København blev der afsat 15,0 mio. kr. til tre permanente nærgenbrugsstationer finansieret af affaldsgebyrerne. Midlerne er afsat inden for rammen af Cirkulær København. Med denne indstilling frigives 5,0 mio. kr. på Teknik- og Miljøudvalgets (TMU) bevilling Takstfinansieret anlæg, funktion 1.38.65.3, til etablering af en nærgenbrugsstation i Ørestad Syd, jf. tabel 1:

Tabel 1. Anlægsbevilling – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling (nr. og navn)

Funktion

Beløb i 1.000 kr.

2023

2024

I alt

TMU

RAP24, initiativ 3.2, tre nye nærgenbrugsstationer (Nærgenbrugsstation i Ørestad Syd)

2020 - Takstfinansieret anlæg

1.38.65.3

600

4.400

5.000

I alt

-

-

-

600

4.400

5.000

De 5,0 mio. kr. forventes fordelt på 3,0 mio. kr. til entrepriseudgifter, 1 mio. kr. til rådgivere samt 1 mio. kr. til inventar, belysning, skilte og andre løsdele.

Leje- og driftsudgifterne er indeholdt i de afledte driftsudgifter som følge af Cirkulær København på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Affaldsområdet i 2024 og frem, og dermed omfattet af affaldsgebyrerne, jf. Budgetforslaget.

De årlige driftsudgifter forventes at være 660.000 kr. pr. år (ekskl. lejeudgifter).

Der forgår på nuværende tidspunkt forhandlinger mellem KEID og By & Havn om lejeniveauet. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at lejeniveauet bliver sammenligneligt med lejeniveauet for nærgenbrugs-stationen i Nordhavn, som koster 1.017,81 kr. pr. m2.

Leje
Nærgenbrugsstationen etableres i et parkeringshus ejet af By & Havn. Det er Økonomiforvaltningen der indgår lejekontrakten med By & Havn. Teknik- og Miljøforvaltningen er således lejere gennem Økonomiforvaltningen, som sideløbende med forvaltningens arbejde er i færd med at indgå en hensigtserklæring med By & Havn om lejemålet.

Lejen skal svare til markedslejen for lejemål med sammenligneligt formål.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, vil forvaltningen gå i gang med at detailprojektere nærgenbrugsstationen.

Lejeaftalen forhandles af KEID med By & Havn i løbet af 2022. Den vil blive forelagt Økonomiudvalget/Borgerrepræsentationen til godkendelse.

Nærgenbrugsstationen i Ørestad Syd forventes at blive taget i brug ultimo 2024.  

 

Søren Wille                                   /Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender,

  1. at der etableres en nærgenbrugsstation i P-hus Asger Jorn i Ørestad Syd.

    Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  2. at der frigives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2023 og 4,4 mio. kr. i 2024 på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling, takstfinansieret anlæg. De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022

 

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt uden afstemning.

 

Indstillingens 2. at-punkt blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Det Konservative Folkeparti støtter op omkring det overordnede mål om genanvendelse af byens affald. Men er stærkt bekymret for tendens til blot at skrue op for taksterne og derved at forøge omkostningerne for byens borgere – specielt set i lyset af at der er tale om en degressiv opkrævning, der vender den tunge ende ned af og lader dem med de laveste indkomster betale relativ mest for ydelsen, altså lader de smalleste skulder bære den tungeste byrde”.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2022:

 

”Det Konservative Folkeparti støtter op omkring det overordnede mål om genanvendelse af byens affald. Men er stærkt bekymret for tendens til blot at skrue op for taksterne og derved at forøge omkostningerne for byens borgere – specielt set i lyset af at der er tale om en degressiv opkrævning, der vender den tunge ende ned af og lader dem med de laveste indkomster betale relativ mest for ydelsen, altså lader de smalleste skulder bære den tungeste byrde”.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Det Konservative Folkeparti støtter det overordnede mål om genanvendelse af byens affald. Men er stærkt bekymret for tendens til blot at skrue op for taksterne og derved at forøge omkostningerne for byens borgere – specielt set i lyset af at der er tale om en degressiv opkrævning, der vender den tunge ende ned af og lader dem med de laveste indkomster betale relativ mest for ydelsen, altså lader de smalleste skulder bære den tungeste byrde.”
Til top