Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet på Rantzausgade, Nørrebro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til forhøjelse af bevilling til skybrudsprojektet Rantzausgade for, at projektet kan færdiggøres. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at rådighedsbeløbet på 16,0 mio.kr. til skybrudsprojektet Rantzausgade (takstmidler) forhøjes med 3,2 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 3,2 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 3,2 mio.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 3,2 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Skybrudsprojektet Rantzausgade indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (Borgerrepræsentationen (BR) 26. november 2015). Projektet indgår i Skybrudsprojektpakke 2016 (BR 30. april 2015).

Det samlede projekt for Rantzausgade består - udover skybrudsprojektet, der er takstfinansieret - af skattefinansierede bevillinger til blandt andet byrum.

Borgerrepræsentationen har 30. marts 2017 godkendt dispositionsforslag for skybruds- og byrumsprojektet i Rantzausgade.

I forbindelse med entrepriseudbud af det samlede projekt for Rantzausgade i januar 2022 har det vist sig, at der er et behov for at forhøje det tidligere budget for skybrudsprojektet med 3,2 mio. kr. Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal.

Løsning

Skybrudsprojektet Rantzausgade er udpeget som forsinkelsesvej ved skybrud. Selve gaden udformes derfor til at forsinke skybrudsvand, og i en flexzone i den nordlige side af gaden etableres blandt andet regnbede, som er grønne bede, hvortil der ledes regnvand. Projektområdets placering kan ses i bilag 2, og projektets sammenhæng med masterplan fremgår af bilag 3.

I forbindelse med overførelsessagen 2021-2022 (A, B, F, I, O, V og Ø) blev der bevilliget en tillægsbevilling til den skattefinansierede del af projektet i Rantzausgade, dvs. til byrumsprojektet. 

Baggrund for forhøjelse af bevilling til skybudsprojekt
Forvaltningen orienterede Teknik- og Miljøudvalget 28. februar 2022 om underfinansieringen af projekterne i Rantzausgade og om, at udgifterne til skybrudsprojektet i Rantzausgade har vist sig højere end forventet. Dette kunne konkluderes på baggrund af de indkomne entreprenørtilbud, som lå højere end det udarbejdede anlægsoverslag. Forvaltningen søger derfor om forhøjelse og frigivelse af bevillingen til skybrudsprojektet.

Der er flere årsager til denne fordyrelse. Det har været nødvendigt at gennemføre flere projektændringer ift. det oprindeligt planlagte, eksempelvis regnbedenes udformning og måden hvorpå vandet ledes væk. Dertil kommer berosættelsen af projektet på grund af manglende anlægsmåltal, der også har afstedkommet en fordyrelse. Endelig er den generelle prisudvikling på materialer og entreprenørarbejdet også en medvirkende årsag.

Den reviderede anlægsøkonomi på 19,2 mio. kr. til skybrudsprojektet er forsat omkostningseffektiv, set i forhold til en traditionel underjordisk løsning, der er vurderet til 25 mio. kr.

Politisk råderum
Det kan besluttes ikke at forhøje rådighedsbeløbet til skybrudsprojektet Rantzausgade, hvorved det samlede skybruds- og byrumsprojekt ikke kan gennemføres i sin nuværende form, hvorfor projektet enten skal annulleres, eller et nyt projekt skal udvikles med dertilhørende omkostninger.

Økonomi

På Borgerrepræsentationens møde 30. april 2015 blev der givet en samlet rådighedsbevilling på 351,8 mio. kr. (2016 p/l), hvoraf der blev frigivet 3,0 mio. kr. (2016 p/l) til projektet Rantzausgade. På Borgerrepræsentationens møde 12. oktober 2017 blev rådighedsbeløbet forhøjet med 7,0 mio. kr. (2017 p/l) og på mødet 4. marts 2021 med yderligere 6 mio. kr. (2021 p/l). Alle midler blev frigivet.

Med denne indstilling skal der tages stilling til forhøjelse og frigivelse af anlægsbevilling på 3,2 mio. kr. (2022 p/l) på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgift. Tilbagebetaling af anlægsudgiften sker over 25 år og starter, når projektet er afsluttet. Fra projektstart til projektafslutning mellemfinansierer Københavns Kommune anlægsudgiften via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får dækket udgiften via spildevandstaksterne.

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af tabel 1 mens frigivelsen fremgår af tabel 2.

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. forhøjelse af bevilling

At-punkt

Udvalg

Bevillingsnavn

Funktion

Indtægt (I) /

Beløb i 1.000 kr.*

Varig?

Udgift (U)

(2022 p/l)

ja/nej

 

2023

 

1

TMU

2030 Klima anlæg

1.35.46.3

U

3.200

Nej

1

ØU

Finansposter (Kassen)

8.22.05.5

I

-3.200

Nej

I alt

-

-

-

-

0

-

*Øgede indtægter er indikeret med negativt fortegn, mens reducerede indtægter er uden fortegn. Øgede udgifter er indikeret uden fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 2. Anlægsbevillinger - frigivelse af anlægsmidler

Udvalg

Klima ID

Projekt

Bevilling (navn)

Beløb i 1.000 kr. (2022 p/l)

2023

I alt

TMU

VEL20

Rantzausgade

2030 Klima Anlæg

3.200

3.200

I alt

 

 

 

3.200

3.200

TMU = Teknik- og Miljøudvalget
ØU = Økonomiudvalget

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, færdigprojekteres projektet. Forventet fysisk anlægsstart er august 2022 og ibrugtagning september 2023.

 

Søren Wille                                        /Peter Højer

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at rådighedsbeløbet på 16,0 mio.kr. til skybrudsprojektet Rantzausgade (takstmidler) forhøjes med 3,2 mio. kr. Der skal på den baggrund gives en udgiftsbevilling på 3,2 mio. kr. samt frigives en anlægsbevilling på 3,2 mio.kr. på Teknik- og Miljøudvalgets bevilling Klima anlæg. Rådighedsbevillingen på 3,2 mio. kr. mellemfinansieres via byggekredit jf. økonomiafsnittet.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022


Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 2. Ingen undlod at stemme.

 

For stemte: A, B, F, V, Ø og Å.

Imod stemte: C.

 

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Det Konservative Folkeparti er imod planen for ombygning af Rantzausgade pga. de trafikale konsekvenser; men støtter intentionerne omkring skybrudssikring – og vil gerne støtte projektet såfremt, de parkeringsmæssige og trafikale forværringen neutraliseres – da dette ikke er tilfældet kan vi ikke støtte projektet”.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme. 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 8 stemmer mod 1. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø, B og V.

Imod stemte: C

Undlod at stemme: Ingen.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2022:

 

”Det Konservative Folkeparti er imod planen for ombygning af Rantzausgade pga. de trafikale konsekvenser; men støtter intentionerne omkring skybrudssikring – og vil gerne støtte projektet såfremt, de parkeringsmæssige og trafikale forværringen neutraliseres – da dette ikke er tilfældet kan vi ikke støtte projektet”.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt med 45 stemmer imod 9. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, B, F, V, Å, I og O

Imod stemte: C og D

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Det Konservative Folkeparti er imod planen for ombygning af Rantzausgade pga. de trafikale konsekvenser; men støtter intentionerne omkring skybrudssikring – og vil gerne støtte projektet såfremt, de parkeringsmæssige og trafikale forværringen neutraliseres – da dette ikke er tilfældet kan vi ikke støtte projektet.”
Til top