Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Endelig vedtagelse af temalokalplan for Rosenvængets Kvarter, Østerbro

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til endelig vedtagelse af temalokalplan Rosenvængets Kvarter. Forslaget har til formål at beskytte og udpege eksisterende bevaringsværdige træer i Rosenvængets Kvarter på Østerbro. 

Indstilling

Indstilling om, 

  1. at godkende temalokalplan for Rosenvængets Kvarter (bilag 2). 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 1. marts 2021, at Teknik- og Miljøforvaltningen skulle sende varsling om § 14 forbud mod beskæring og fældning af alle træer i Rosenvænget Kvarteret i høring, og efter endt høring udstede forbud efter planlovens § 14. Det skete på baggrund af indsigelser fra borgere i forbindelse med en forespørgsel om fældning af træer i Rosenvængets Kvarter. Samtidig besluttede udvalget, at forvaltningen skulle udarbejde en temalokalplan for bevaringsværdige træer i Rosenvængets Kvarter på Østerbro indenfor § 14 forbuddets varighed.

Rosenvængets Kvarter er omfattet af Byplan nr. 7 Rosenvængets Allé, tinglyst den 26. august 1942. Byplan nr. 7 har en bestemmelse for bevaring af træer i området, men bestemmelsen er for upræcis til, at forvaltningen kan håndhæve den, da der ikke fremgår tegninger med udpegning af træer eller nærmere præcisering af hvilke træer, der i området er omfattet af bestemmelsen.

Forslag til temalokalplan Rosenvængets Kvarter har været i høring fra den 2. november 2021 til den 3. januar 2022. Forvaltningen har modtaget 14 henvendelser (bilag 3). Høringen har ikke givet anledning til ændringer.

Teknik- og Miljøudvalget delegerede den 24. februar 2020 kompetencen til at sende forslag til enkle lokalplaner (kategori 1) og ukomplekse lokalplaner (kategori 2) i offentlig høring til Teknik- og Miljøforvaltningen. Forslaget til lokalplan har derfor ikke tidligere været politisk behandlet.

Løsning

Lokalplanområdet ligger på Østerbro mellem Nordre Frihavnsgade, Strandboulevarden, Næstvedgade og Rosenvænget Sideallé. Lokalplanområdet dækker et ældre villakvarter kendetegnet ved mange store ældre villaer i flere etager. Der er inden for lokalplanområdet 34 matrikler med overvejende én villa på hver. Mange af grundene har oprindeligt været større, og flere steder er det tydeligt, at grunde er udstykket til nyere bebyggelse. Flere af husene er sammen med haverne blevet moderniseret, hvilket har udfordret eksisterende beplantning. De enkelte matrikler er adskilt med traditionel hækplantning, og haverne er beplantet med store træer og anden beplantning, så området fremstår grønt og frodigt. Omkring villakvarteret er overvejende mere traditionel karrébebyggelse i ca. 5 etager. Endelig ligger en skole på Strandboulevarden.

Teknik- og Miljøforvaltningen nedlagde den 29. april 2021, i henhold til planlovens § 14, forbud mod beskæring og fældning af alle træer med en stammediameter på over 13 cm på 34 ejendomme i Rosenvængets Kvarter og påbegyndte herefter udarbejdelsen af en temalokalplan for bevaringsværdige træer i området.

I henhold til planlovens § 14 kan kommunen nedlægge forbud mod, at der etableres forhold, som kan hindres ved en lokalplan, uanset at forholdet måtte være i overensstemmelse med en gældende lokalplan. Nedlæggelse af § 14-forbud er et alvorligt planlægningsmæssigt greb, der skal være planlægningsmæssigt begrundet og overholde en bestemt procedure. Årsagen til dette er blandt andet, at forbuddet er en indgribende beslutning mod en bygherre, som har indrettet sig efter gældende regler. Forbuddet indebærer en beslutning om at udarbejde et forslag til lokalplan og udsende det i offentlig høring inden for en tidsfrist der ikke kan være længere end 1 år.

Formålet med temalokalplanen er at sikre, at områdets store og værdifulde træer bevares. Træerne vil med temalokalplanen blive beskyttet mod unødig beskæring og fældning. Forvaltningen har udpeget træerne i henhold til administrationsgrundlag ”Bevaring af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i lokalplaner” (Borgerrepræsentationen (BR) 15. december 2005), hvor et træ kan udpeges som bevaringsværdigt, hvis det er mere end 20 år gammelt, hvilket svarer til stammediameter på minimum 13 cm afhængig af art, samt har en restlevetid på mere end 25 år. Sundhedstilstanden vurderes ud fra en lang række faktorer som fx højde og bredde i forhold til art og stammeomkreds, samt de skader og påvirkninger træet har været udsat for både over og under jorden. Samlet set bruges vurderingen til at anslå sundhedstilstanden og dermed også restlevetiden. Derudover kan der opstå situationer, som forvaltningen ikke har mulighed for at regulere, fx hvis et træ er sygt, dødt eller faldet i en storm, da der i disse situationer er tale om et hændeligt uheld.

Forvaltningen har fastlagt afgrænsningen for temalokalplanen ud fra en vurdering af afgrænsningen for Byplan nr. 7 Rosenvængets Allé og selve Villakvarteret Rosenvængets Kvarter. Alle matrikler med træer, der lever op til kriterierne for at være bevaringsværdige i villakvarteret, er således taget med i lokalplanen. Ved afgrænsningen er der også taget stilling til matrikler uden nævneværdig beplantning og nyligt ombyggede matrikler som fx skolen, som ikke har nogen store træer, og derfor ikke er taget med. Tilstødende veje med store træer, der allerede er beskyttet, er heller ikke taget med.

Forvaltningen har besigtiget og vurderet hvert enkelt træ indenfor lokalplanområdet. 125 træer af forskellig art, størrelse og alder, der alle lever op til kriterierne, udpeges som bevaringsværdige. Heriblandt er der flere store gamle træer som ahorn, eg, platan, fyr og hestekastanje, og en række mindre træer som fx taks, magnolie, æble og kristtjørn. I området står et af Danmarks største pagodetræ, der også bliver udpeget. Træerne står forholdsvis jævnt placeret i området. Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget også vurderet, at der er træer som ikke kan udpeges, da de ikke lever op til kriterierne for bevaringsværdige træer. For eksempel træer, der er for unge, har skader eller ikke er sundhedsmæssigt i god stand, og dermed har en mindre restlevetid end 25 år.

Bynatur

Der er i Københavns Kommunes Træpolitik (BR 1. november 2018) sat retningslinjer for bynatur og byens grønne træk. Byen rummer natur i mange sammenhænge, og de grønne strukturer er vigtige for dens identitet. Træer i byen skal generelt fremmes, og ved lokalplanlægning skal der tages stilling til bevaring af eksisterende værdifulde træer.

Høring

Hovedsynspunkter fremkommet i høringsperioden
De 14 modtagne henvendelser i høringsperioden vedlægges som bilag 3. I bilag 4 er henvendelserne refereret med forvaltningens bemærkninger. Borgernes hovedsynspunkter i høringen er anført nedenfor.

Østerbro Lokaludvalg har følgende synspunkt (bilag 3, henvendelse nr. 1)

Østerbro Lokaludvalg bakker op om forslaget til temalokalplanen for Rosenvængets Kvarter og støtter princippet om bevaring af bydelens gamle træer.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen tager henvendelsen til efterretning.

Hovedsynspunkter i borgernes henvendelser (bilag 3)

  1. 13 henvendelser er positivt indstillet overfor lokalplanforslaget, og udtrykker glæde over, at der er taget initiativ til at udarbejde et lokalplanforslag, som skal sikre områdets gamle træer.
  2. To henvendelser ønsker at lokalplanafgrænsningen udvides, så den omfatter en række yderligere specifikke ejendomme indenfor Rosenvængets Kvarter.
  3. En henvendelse modsætter sig forslaget og mener, at træerne på egen grund er til stor gene for beboerne i foreningen grundet træerne størrelse og de skyggegener, det medfører.

Forvaltningens bemærkninger

  1. Forvaltningen tager bemærkningerne til efterretning.
  2. Alle de ejendomme, der er nævnt i høringssvarene, har været medtaget i forvaltningens træregistrering. Forvaltningen vurderer ikke, at den ønskede udvidelse af afgræsningen af lokalplanen, vil sikre flere bevaringsværdige træer. Enkelte af de nævnte ejendomme i høringssvarene har jf. Københavns Kommunes Træpolitik, ikke indeholdt værdifulde træer, og andre har omfattet træer på kommunale vejarealer, der således allerede er beskyttet af den politisk vedtagne træpolitik.
  3. Forvaltningen anerkender, at nogen træer kan give skyggegener for beboere i området. Der vil dog også være gevinster ved at have store træer. For eksempel at skyggen afkøler og at træet bidrager med biologisk mangfoldighed til området. Ydermere tilbageholdes store mængder regn og bladene opfanger støv og partikler. Forvaltningen har samlet set vurderet, at det er hensigtsmæssigt at bevare alle træer, der lever op til kriterierne i Københavns Kommunes Træpolitik, selvom de i nogen tilfælde giver skyggegener.

Politisk handlerum

  • Det kan besluttes at ændre lokalplanens afgrænsning, herunder hvorvidt lokalplanforslaget skal omfatte et større eller mindre område end det, forvaltningen har vurderet. En udvidelse af lokalplanens afgrænsning vil forudsætte en ny otte ugers offentlig høring og en ny forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget. I den mellemliggende periode vil de træer, som er omfattet af det offentliggjorte lokalplanforslag, være beskyttet af de midlertidige retsvirkninger jf. planlovens § 17 indtil 2. november 2022.
  • Det kan også besluttes at udpege flere eller færre træer end dem, forvaltningen har udpeget i lokalplanen. Forvaltningen har udpeget alle træer indenfor lokalplanområdet, der lever op til kriterierne i administrationsgrundlaget ”Bevaring af værdifulde træer og karaktergivende beplantning i lokalplaner” (BR 15. december 2005). Hvis der udpeges flere træer, vil det være i uoverensstemmelse med administrationsgrundlaget.

Økonomi

Denne indstilling har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har vedtaget lokalplanen, bekendtgør Teknik- og Miljøforvaltningen denne i henhold til reglerne i planloven.

 

Søren Wille                                       / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende temalokalplan for Rosenvængets Kvarter (bilag 2).

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det Konservative Folkeparti ønsker og støtter en for-grønning af byen, men vi er ikke tilhænger af den begrænsning af den private ejendomsret der ligger i indstillingen”.

 

Det Konservative Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”Det bør noteres at træer er levende organismer og derved lever deres eget liv. Det vil efter vores opfattelse give mere mening at frede det enkelte træ, fremfor en generel lokalplan”.

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget har ingen bemærkninger til det planmæssige aspekt af sagen, eller at nærværende sag søges gennemført i den foreliggende form. Det forudsættes endvidere, at eventuelle merudgifter som følge af sagen afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

 

Det Konservative Folkeparti videreførte deres protokolbemærkninger fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2022:

 

”Det Konservative Folkeparti ønsker og støtter en for-grønning af byen, men vi er ikke tilhænger af den begrænsning af den private ejendomsret der ligger i indstillingen”.

 

”Det bør noteres at træer er levende organismer og derved lever deres eget liv. Det vil efter vores opfattelse give mere mening at frede det enkelte træ, fremfor en generel lokalplan”.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Det Konservative Folkeparti videreførte følgende protokolbemærkninger fra udvalgsbehandlingen:

”Det Konservative Folkeparti ønsker og støtter en for-grønning af byen, men vi er ikke tilhænger af den begrænsning af den private ejendomsret der ligger i indstillingen”.

”Det bør noteres at træer er levende organismer og derved lever deres eget liv. Det vil efter vores opfattelse give mere mening at frede det enkelte træ, frem for en generel lokalplan.”
Til top