Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Udvidelse af låneramme til Amager Ressourcecenter

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til udvidelse af lånerammen til Amager Ressourcecenter (ARC) til etablering af faciliteter til affaldsindsamling, afledning af overfladevand og udvidelse af arealet på Parkstien. 

Indstilling

Indstilling om,

  1. at godkende, at tidligere godkendt låneramme på 160 mio. kr. til ARCs etablering af faciliteter til affaldsindsamling udvides med 25 mio. kr. til i alt 185 mio. kr. 

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede den 21. juni 2018 at kompetenceoverdrage og hjemtage affaldsindsamlingen til Amager Ressourcecenter (ARC). Efterfølgende godkendte Borgerrepræsentationen den 24. juni 2020 en låneramme på 130 mio. kr., så ARC kan etablere faciliteter til affaldsindsamling på Parkstien 12, herunder parkeringsarealer, garageanlæg, personalebygning og ladestandere til elskraldebiler. Lånerammen blev udvidet til 160 mio. kr. på Borgerrepræsentationens møde den 4. marts 2021. ARC skal stå for tømning af affald og oprydning i forbindelse med de 750 sorteringspunkter, som skal etableres de kommende år, jf. kompetenceoverdragelsen af affaldsindsamlingen (Borgerrepræsentationen den 21. juni 2018). Det medfører behov for udvidelse af faciliteter, herunder biler og mandskab til affaldsindsamling og arealet på Parkstien 12. Hertil kommer eventuelt øgede anlægsomkostninger til forsinkelsesbassin til afledning af overfladevand som følge af myndighedskrav.

Løsning

ARC hjemtager affaldsindsamlingen i takt med, at de nuværende kontrakter med private vognmænd ophører i perioden fra 2022-2024. Som følge heraf skal der etableres parkeringsanlæg, garageanlæg og personalefaciliteter til 120 skraldebiler og 350 skraldemænd. Faciliteterne fordeles på to lokaliteter, herunder på Parkstien 12 i Valby, som denne indstilling vedrører.

Øget opgaveløsning

Ressource- og Affaldsplan 2024 – Cirkulær København (Borgerrepræsentationen den 13. december 2018) indebærer, at der skal etableres 750 offentlige sorteringspunkter i København. Sorteringspunkter er et supplement til de eksisterende affaldsordninger, og ARC skal stå for oprydning omkring sorteringspunkterne samt indsamle affaldet herfra. Dette kræver en forøgelse af faciliteter, herunder antallet af biler og mandskab i forhold i forhold til tidligere beslutninger om lånerammen.

For at kunne have plads til det øgede antal biler på anlægget på Parkstien er det ARCs plan at leje og indrette yderligere 1.100 m2 til brug for affaldsindsamlingen, hvilket der er mulighed for.

Myndighedskrav om afledning af overfladevand

I forbindelse med behandlingen af byggetilladelsen til etablering af mandskabs- og parkeringsfaciliteter på Parkstien har det vist sig, at ARC eventuelt skal etablere et forsinkelsesbassin til overfladevandet fra parkeringsarealerne. Dette vil i så fald medføre ekstra anlægsomkostninger, som ikke tidligere er indregnet i projektet, da spørgsmålet først er opstået i forbindelse med myndighedsbehandlingen.

Øgede anlægsomkostninger

Der er behov for at øge lånerammen med i alt 25 mio. kr. på grund af følgende forventede ekstra opgaver:

  • Større parkeringsareal m.v. inkl. investering i ladeinfrastruktur jf. øget opgaveløsning: 14 mio. kr.
  • Etablering af et alternativt areal til containere, der flyttes fra Parkstien af pladshensyn jf. øget opgaveløsning: 8 mio. kr.
  • Afledning af overfladevand som følge af myndighedskrav, fx ved etablering af forsinkelsesbassin: ca. 3 mio. kr.

Politisk råderum
Hvis indstillingen ikke godkendes, skal ARC finde en alternativ måde at servicere de 750 sorteringspunkter.

Økonomi

Låneoptagelse til finansiering af parkering og garageanlæg til renovationsbiler og mandskabsfaciliteter til brug for affaldsindsamling i Københavns Kommune vil ikke belaste Københavns Kommunes låneramme. For god ordens skyld skal det nævnes, at kommunen ikke skal stille lånegarantier, idet ARC er et I/S, hvor der ultimativt hæftes solidarisk overfor Kommunekredit.

Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojekter i forbindelse hermed. Udvidelse af lånerammen med 25 mio. kr. svarer til øget affaldsgebyr på omkring 2,7kr. per husstand årligt i gennemsnit, hvis rammen udnyttes fuldt ud. Udgifterne til affaldsindsamling og efterfølgende behandling af affald fra sorteringspunkterne blev fremlagt og godkendt som en del af økonomien i Ressource- og affaldsplan 2024 – Cirkulær København. Udgifterne er således indregnet i affaldsgebyrerne i perioden 2020-2025, jf. Borgerrepræsentationens beslutning.

Låneoptagelsen i denne indstilling sker udelukkende til faciliteter, der skal benyttes af Københavns Kommune – ikke de øvrige kommuner. Derfor er det alene Københavns Kommune, der skal godkende lånet og hæfter for dette.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, giver Teknik- og Miljøforvaltningen besked til ARC.

 

Søren Wille                                  / Karsten Biering Nielsen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,

  1. at godkende, at tidligere godkendt låneramme på 160 mio. kr. til ARCs etablering af faciliteter til affaldsindsamling udvides med 25 mio. kr. til i alt 185 mio. kr.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 9. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 3. Ingen undlod at stemme.

For stemte: A, B, F, Ø og Å.  

Imod stemte: C og V.

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Partierne er imod, at opgaven med affaldsindsamling kommunaliseres, og derfor kan vi ikke godkende denne lån-optagelse, der gældsætter ARC yderligere.” 

 

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen med 7 stemmer mod 2. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: A, Ø og B.

Imod stemte: C og V.

Undlod at stemme: Ingen.

 

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre videreførte deres protokolbemærkning fra Teknik- og Miljøudvalgets møde den 9. maj 2022:

 

”Partierne er imod, at opgaven med affaldsindsamling kommunaliseres, og derfor kan vi ikke godkende denne lånoptagelse, der gældsætter ARC yderligere.”

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt med 38 stemmer imod 15. Ingen medlemmer undlod at stemme.

 

For stemte: Ø, A, B, F, Å og O

Imod stemte: C, V, I og D

 

Det Konservative Folkeparti og Venstre videreførte følgende protokolbemærkning fra udvalgsbehandlingen:

”Partierne er imod, at opgaven med affaldsindsamling kommunaliseres, og derfor kan vi ikke godkende denne lånoptagelse, der gældsætter ARC yderligere.”
Til top