Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Indkomne forslag i 2021 til nye monumenter i det offentlige rum

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen skal tage stilling til tre forslag til nye monumenter i det offentlige rum.

Indstilling

Indstilling om,

  1. at Marianne Jørgensens kunstprojekt Himmel realiseres og etableres i Glenteparken,
  2. at Pontus Kjerrmans skulptur Mødet opstilles ved Sortedam Dossering/Hedemannsgade,
  3. at Hanne Varmings skulptur Nicole med stol opstilles ved Kampmannsgade som oprindeligt foreslået af initiativgruppen. 

Det noteres, at der som følge af sagen indarbejdes 5.000 kr. årligt til afledt drift af monumentet Himmel og 3.000 kr. årligt til afledt drift af hver af de resterende to monumenter (Mødet og Nicole med stol) i en kommende budgetindstilling, som udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget, når kunstværkerne overtages til drift.

Det forudsættes, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

(Teknik- og Miljøudvalget)

Problemstilling

Teknik- og Miljøforvaltningen har i løbet af 2021 modtaget tre forslag til monumenter i byens offentlige rum. Da der er tale om gaver, skal modtagelsen af monumenterne behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Forslagene er vurderet ud fra kriterierne i det administrationsgrundlag, som Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 7. maj 2018. (Bilag 2). Heraf fremgår det, at et monument i det offentlige rum skal have en lokal, national eller international betydning for København som by, hovedstad eller europæisk metropol. Afgørende kriterier er desuden, at monumentet – hvis der er tale om et kunstværk – skal have høj kunstnerisk standard, være udført af gode og holdbare materialer samt være placeret i overensstemmelse med værkets indhold og stedets ånd. Forslagene skal også indgå i en helhedsbetragtning i forhold til den eksisterende monumentbestand. Forvaltningen forelægger hermed sin anbefaling til udvalgets stillingtagen.

Løsning

I forbindelse med behandlingen af forslag til nye monumenter i det offentlige rum høres Rådet for Visuel Kunst (tidligere Billedkunstudvalget) og Lokaludvalget fra den bydel, hvor monumentet ønskes opstillet. Rådet for Visuel Kunst er et rådgivende, kommunalt organ bestående af medlemmer af Borgerrepræsentation og kunstnerisk sagkyndige personer, der udtaler sig om værkets kunstneriske værdi og dets æstetiske udtryk i forhold til omgivelserne, mens lokaludvalgene forholder sig til, hvor i byrummet monumentet med fordel kan placeres. På baggrund af høringerne fortager Teknik- og Miljøforvaltningen en samlet vurdering af det enkelte monument i henhold til det besluttede administrationsgrundlag.

Marianne Jørgensens kunstprojekt Himmel, jf. bilag 3
Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 11. juni 2018 indstillingen om Byrumsforbedringer på Ørnevej, Vibevej og Glentevej, Bispebjerg. På baggrund af det godkendte projektforslag i indstillingen har forvaltningen i regi af Områdefornyelse Fuglekvarteret arbejdet med mulighederne for at knytte et kunstprojekt til byrumsforbedringerne, der tillige indeholder et skybrudssikringsprojekt. Billedkunstner Marianne Jørgensen har i samarbejde med forvaltningens hovedrådgiver Rambøll og landskabsarkitekterne Schønherr på byrumsprojektet udformet kunstværket Himmel. Værket udformes i indfarvet, lyseblå beton med ordet Himmel skrevet med skråskrift. Det er tiltænkt en placering på en af skråningerne i regnvandsbassinet, som skybrudssikringen fordrer i Glenteparken, og samtidig appellerer det til leg, bevægelse og ophold.

Rådet for Visuel Kunst skriver i sit høringssvar af 15. december 2021, at det er et ”fint og relevant projekt udført af en anerkendt billedhugger. Den skulpturelle installation er velovervejet, og der er lagt stor energi i tilpasningen til området med et godt resultat.” Værket er interessant, fordi det ”skaber et samspil mellem kunst i det offentlige rum og klimamæssige udfordringer.” Bispebjerg Lokaludvalg stiller sig i høringssvar af 12. januar 2022 positivt over for, ”at Glenteparken forskønnes med et kunstværk, der understøtter skybrudsprojektet” og værdsætter, at parken derved får et løft. Værket forholder sig specifikt til kvarterets gadenavne, ved at det anbringes på en skråning, så ordet Himmel kan aflæses fra såvel fuglens som menneskets perspektiv. Værket har den fornødne robusthed, og er udformet hensigtsmæssig med henblik på fjernelse af affald og efterårsløv i den fremtidige drift af området. Forvaltningen anbefaler derfor, at værket etableres i Glenteparken. Da værket er udformet til dette specifikke byrumsprojekt, er det ikke muligt at placere værket andre steder.

Pontus Kjerrmans skulptur Mødet, jf. bilag 4
En lokal initiativgruppe ved Sortedam Dossering har indsendt forslag om opstilling af Pontus Kjerrmans bronzeskulptur Mødet, der viser to ’dyremennesker’ i kærlig omfavnelse. Den tænkes indføjet i rækken af både naturalistiske og modernistiske skulpturer, der er placeret langs Sortedam Dosserings Østerbro-side, mere specifikt på hjørnet af Hedemannsgade. Rådet for Visuel Kunst udtaler i sit høringssvar af 15. december 2021, at ”der er tale om et værk af fin kunstnerisk kvalitet, der er udført af en højt respekteret kunstner.” Rådet noterer sig endvidere, at ”kunstneren og beboerne i området ser skulpturen som en del af et fælles tema, menneskelige møder, der kan relatere sig til øvrige skulpturer ved søerne”, men i øvrigt mener Rådet, at det også ville kunne placeres andre steder. Østerbro Lokaludvalg er i sit høringssvar af 13. januar 2022 positivt stemt overfor skulpturen, herunder den foreslåede placering. Monumentet virker velplaceret, idet der dagligt er mange forbipasserende både på cykel og til fods. Det er udført i en menneskelig skala og falder med sin umiddelbare appel naturligt ind i omgivelserne. Forvaltningen anbefaler derfor, at værket etableres ved Sortedam Dossering.

Hanne Varmings skulptur Nicole med stol, jf. bilag 5
En privat initiativgruppe ønsker Hanne Varmings Nicole med stol opsat ved gangstien, hvor Kampmannsgade deler Sankt Jørgens Sø i to. Figuren er udført i bronze i naturlig størrelse. Rådet for Visuel Kunst finder i sit høringssvar af 15. december 2021, at ”der er tale om et kunstværk af fin kunstnerisk kvalitet, der er udført af en højt respekteret kunstner.” Rådet noterer sig samtidig, at det ikke er udført specifikt til området ved søerne, og finder det vigtigt, at placeringen relaterer sig til de øvrige værker i området som del af et fælles tema. Indre By Lokaludvalg har i sit høringssvar af 21. februar 2022, fremført en række punkter i forhold til skulpturen. Lokaludvalget oplyser, at det ”har erfaret, at ’Nicole med Stol’ er en kopi af skulpturen ’Skjernpigen’ fra 1998, som kom til Skjern i anledningen af Skjern Banks 75-års jubilæumskonkurrence”, og at skulpturen er sat til salg. Lokaludvalget giver ligeledes udtryk for, at ”Hvis det er uden omkostninger for Københavns Kommune at modtage og opstille skulpturen, anbefaler lokaludvalget, at ’Nicole med stol’ placeres et andet sted ved Søerne end på den foreslåede placering; gerne et sted, hvor mange kommer forbi.”

På baggrund af Lokaludvalgets høringssvar vurderer forvaltningen, at skulpturen ’Nicole med stole’ ikke kan betragtes som en kopi af ’Skjernpigen’, men et selvstændigt eksemplar af den samme skulptur. Det er normal praksis, at der støbes flere eksemplarer efter samme originalmodel i gips efter kunstnerens godkendelse. Det er derfor ikke ualmindeligt, at der findes flere eksemplarer af samme skulptur i såvel det offentlige rum som på museer. Eksempelvis kan man se Hanne Varmings ’Kone på kasse’ i det offentlige rum i både København og Ballerup. Det er derfor også ganske naturligt, at værket figurerer i kunstnerens salgskatalog. Alle forslag til indkomne monumenter, som kommunen modtager, betragtes som en gave til kommunen. Det vil sige, at alle udgifterne til udarbejdelsen og opsætningen af et monument påhviler initiativtagerne, mens kommunen har den efterfølgende drift af skulpturen, der nu tilhører kommunen.

Lokaludvalget ønsker en anden placering ved Søerne end Kampmannsgade, som initiativgruppen har foreslået. En anden placering langs søerne i umiddelbar nærhed af den foreslåede placering kunne være langs Gyldenløvsgade på Sankt Jørgens Sø-siden eller i området omkring Søpavillonen. Langs Gyldenløvesgade på Sankt Jørgens Sø-siden findes der allerede to skulpturer, og en tredje er på vej. I anlægget omkring Søpavillonen findes der i dag ingen skulpturer eller kunstneriske udsmykninger. Da der er tale om et værk af en anerkendt kunstner, udformet i et robust materiale, og området er fattigt på kunst, anbefaler forvaltningen en placering af skulpturen i anlægget omkring Søpavillonen. Hvis der er et politisk ønske om at imødekomme initiativgruppens forslag om en placering ved Kampmannsgade er det fysisk muligt, og forvaltningen har ingen indvendinger til dette. Kampmannsgade er ligeledes generelt fattig på kunstnerisk udsmykning, og værket relaterer her ikke til anden kunst, idet det fysisk ligger i afstand fra den store koncentration af kunst i den modsatte ende af Søerne, særligt omkring Sortedam Dossering.

Politisk handlerum

  • Generelt kan de indstillede værker afvises, hvis der ikke er et politisk ønske om at modtage værkerne.
  • Ønskes der andre placeringer end de nævnte i indstillingen, gennemfører forvaltningen en ny høring af de respektive lokaleudvalg, hvor monumenter ønskes opstillet, og vender tilbage med en ny indstilling til udvalget, jf. administrationsgrundlaget.
  • Det særskilte politiske handlerum for de indstillede monumenter er beskrevet under de enkelte afsnit.

Økonomi

Etableringen af monumenterne finansieres af eksterne midler, og der sættes en tidsramme på tre år til et projekts realisering, når Borgerpræsentation har godkendt indstillingen. Det påhviler desuden initiativtagerne at sørge for fundament, transport og opsætning af monumenterne. For kunstværket Himmel skal der afsættes 5.000 kr. i årlig afledt drift. For hver af de resterende to værker skal der afsættes en årlig afledt drift på ca. 3.000 kr. I forbindelse med Budget 2018 blev det besluttet, at modtagelse af gaver og afsættelse af afledt drift skulle politisk besluttes i fagudvalg, Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Modtages de tre ovenstående donationer, indarbejdes de afledte driftsudgifter til monumenterne i augustindstillingen (første behandling af budgetforslag 2023) i en pulje under Økonomiudvalget og udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget når monumenterne er opført, ibrugtaget og overtages til drift.

Videre proces

Når Borgerrepræsentationen har godkendt indstillingen, og den nødvendige finansiering og tilladelser er opnået, udføres og opsættes de nævnte værker. Glenteparken vil formentligt kunne stå færdig i 2023, mens opsætningstidspunktet for de resterende to monumenter endnu er ukendt.

 

Søren Wille                                /Nikolaj Hvingtoft Hansen

Oversigt over politisk behandling

Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler,  

  1. at Marianne Jørgensens kunstprojekt Himmel realiseres og etableres i Glenteparken,
  2. at Pontus Kjerrmans skulptur Mødet opstilles ved Sortedam Dossering/Hedemannsgade,
  3. at Hanne Varmings skulptur Nicole med stol opstilles i anlægget ved Søpavillonen.

 

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning i mødet den 25. april 2022

 

Socialdemokratiet ønsker at fremsætte følgende ændringsforslag som tilføjelse til 3. at-punkt (punkt 2 om skulpturer):

 

“at ’Nicole med stol’ opstilles ved Kampmannsgade som oprindeligt foreslået af initiativgruppen.”

 

Ændringsforslaget blev vedtaget med 7 stemmer mod ingen. 3 undlod at stemme.

For stemte: A, F, V og Ø

Undlod at stemme: Å og C

 

Den således ændrede indstilling blev anbefalet over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Borgerrepræsentationen med følgende erklæring:

 

Økonomiudvalget noterer sig, at der som følge af sagen indarbejdes 5.000 kr. årligt til afledt drift af monumentet Himmel og 3.000 kr. årligt til afledt drift af hver af de resterende to monumenter (Mødet og Nicole med stol) i en kommende budgetindstilling, som udmøntes til Teknik- og Miljøudvalget, når kunstværkerne overtages til drift.

 

Økonomiudvalget forudsætter, at eventuelle merudgifter, som følge af sagen, afholdes inden for Teknik- og Miljøudvalgets budgetramme.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Økonomiudvalget besluttede at oversende indstillingen med udvalgets erklæring til behandling i Borgerrepræsentationen uden afstemning.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.
Til top