Mødedato: 02.06.2022, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. april 2022

Se alle bilag

Med denne sag kan udvalgene søge om bevillingsmæssige ændringer i 2022 og frem, for ukomplicerede sager af teknisk karakter. Desuden kan der gives anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang.

Der foretages omplaceringer inden for og mellem udvalgene på brutto 432,2 mio. kr. i 2022. Dertil kommer en kasseopbygning i 2022 på 163,4 mio. kr. Den reelle kasseeffekt af ændringerne er en opbygning på 8,6 mio. kr. og kan primært henføres til færre forventede udgifter til afregning af huslejemoms samt mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter.

Med de ovennævnte bevillingsmæssige ændringer og øvrige reservationer i forbindelse med aprilprognosen udgør reel kasse 714,3 mio. kr., og udvalgenes servicemåltal opjusteres med 4,6 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget tildeles anlægsbevillinger til to projekter på samlet 2,2 mio. kr. 

Indstilling

Indstilling om,

 1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, som ikke har likviditetseffekt, på 432,2 mio. kr. i 2022 godkendes, jf. bilag 1-3,
 2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 163,4 mio. kr. (kasseopbygning) i 2022, hvoraf 8,6 mio. kr. isoleret set påvirker reel kasse (kasseopbygning), godkendes, jf. bilag 4,
 3. at det godkendes, at der på anlæg frigives anlægsbevillinger til to projekter på samlet 2,2 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget, jf. tabel 2.

(Økonomiudvalget)

Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer inden for og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug. Der er tale om bevillingsmæssige ændringer primært af teknisk karakter.

I denne sag indgår de budgetmæssige ændringer, der ikke kan besluttes af udvalget alene, og som derfor kræver en beslutning af Borgerrepræsentationen.

Løsning

Der er bevillingsmæssige omplaceringer inden for og mellem kommunens udvalg, jf. bilag 1-3.

Bevillingsmæssige omplaceringer mellem udvalg i bilag 1-3 er afstemt mellem de implicerede udvalg og har ikke likviditetseffekt. Af bilag 4 fremgår omplaceringer med likviditetseffekt.

En oversigt over omplaceringerne findes i tabel 1.

Tabel 1. Tekniske bruttoomplaceringer i 2022 (1.000 kr.)

Udvalg

Omplaceringer uden likviditets-effekt, brutto

Likviditets-effekt af omplaceringer med modpost på likvide aktiver

Påvirkning af
udvalgenes servicemåltal

(Bilag 1-3)

(Bilag 4)

(Bilag 1-4)

Økonomiudvalget

88.483

109.393

70.202

Sundheds- og Omsorgsudvalget

29.158

-35.500

-20.045

Børne- og Ungdomsudvalget

38.181

112

-6.249

Teknik- og Miljøudvalget

55.068

84.955

-1.668

Kultur- og Fritidsudvalget

8.404

961

-438

Socialudvalget

18.041

0

-27.658

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

831

3.510

-9.339

Borgerrådgiveren

0

0

-120

Revisionsudvalget

0

0

-78

Servicebufferpuljen

 

 

-4.607

Omplaceringer mellem udvalg

194.008

 

 

I alt

432.174

163.431

0

Omplaceringer inden for udvalg uden likviditetseffekt
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer inden for det enkelte udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

 • Økonomiudvalget omplacerer 41,7 mio. kr. vedrørende MgO-puljen, hvormed der kan aflægges anlægsregnskab for puljen og det resterende projekt i Ørestaden (Arne Jacobsens Alle 21) overføres til nyt projekt.
 • Teknik- og Miljøudvalget omplacerer 43,8 mio. kr. fordelt på en række projekter på anlæg, således at budgettet afspejler beslutningen om styring af løn i bygherreorganisationen.
 • Økonomiudvalget omplacerer 16,1 mio. kr. som følge af justering af pris- og afregningsmodellen i Koncern IT, hvormed en række it-ydelser bevillingsgøres.
 • Sundheds- og Omsorgsudvalget omplacerer 15,0 mio. kr. vedrørende forskellige indsatser, herunder social tandpleje og understøttelse af ledelsesstøtte, fra plejehjems- og myndighedsområdet til øvrige områder.
 • Børne- og Ungdomsudvalget foretager en række omplaceringer på samlet 13,4 mio. kr., hvormed der rettes op på fejlplacerede budgetter.
 • Socialudvalget omplacerer 8,4 mio. kr. vedrørende 16 aflastningspladser under Arbejder Adlers Hus fra Hjemmeplejen til Udsatte Voksne, hvor betalingen foretages.
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget øger i 2022 deres indtægtsbudgetter med 17,9 mio. kr. og deres udgiftsbudgetter med 18,3 mio. kr. vedrørende eksternt finansierede projekter, herunder Bedre trivsel - mindre medicin, Udvikling af professionelle læringsfællesskaber på Dyvekeskolen og Motivation gennem teknologiforståelse. Forskellen mellem indtægter og udgifter skyldes forskydninger mellem årene på et projekt, der dermed påvirker serviceudgifterne i hhv. 2022 og 2023.

Omplaceringer mellem udvalg uden likviditetseffekt
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer på tværs af udvalg med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug inden for de allerede vedtagne rammer.

Omplaceringerne omhandler blandt andet følgende:

 • Omplaceringer på 93,5 mio. kr. til Økonomiudvalget fra de øvrige forvaltninger som følge af justering af pris- og afregningsmodellen i Koncern IT, hvormed en række it-ydelser bevillingsgøres.
 • Omplaceringer på 49,9 mio. kr. mellem Økonomiudvalget og de øvrige forvaltninger vedrørende huslejekorrektioner.
 • Omplacering fra Børne- og Ungdomsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget på 12,8 mio. kr. vedrørende samarbejdsaftale om PAU-elever (pædagogisk assistentuddannelse).
 • Omplaceringer fra Økonomiudvalget til Teknik- og Miljøudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget for samlet 9,8 mio. kr. vedrørende afledte driftsmidler for afsluttede anlægsprojekter, herunder Kampsportens Hus og Kulturcenter Kildevæld.

Omplaceringer med modpost på kassen
Udvalgene har mulighed for at søge om tillægsbevilling med modpost på kassen, uden det har betydning for opgørelsen af den reelle kasse. Når det ikke har betydning for opgørelsen af den reelle kasse, skyldes det enten, at tillægsbevillingen tidligere er indregnet i den reelle kasse, eller at der er tale om en tillægsbevilling med midlertidig effekt, dvs. en reperiodisering eller en ændring på hvile-i-sig-selv-områderne.

Omplaceringer i denne sag tilfører kassen 154,9 mio. kr., der har midlertidig effekt på kassebeholdningen, herunder:

 • Økonomiudvalget tilfører kassen 77,0 mio. kr. i forbindelse med udskydelse af lån til By & Havn til landstrømsanlæg til krydstogtsskibe. Beløbet modsvares af kassetræk i 2023, og kasseopbygningen som følge af tilbagebetaling rykkes indtil 2046.
 • Teknik- og Miljøudvalget tilfører kassen 62,8 mio. kr. vedrørende depotleje for jorddeponi i 2022. Der er indgået ny aftale med By & Havn, hvor Københavns Kommune betaler en lavere takst for mellemdeponering af jord, der senere skal flyttes til Lynetteholmen. Området hører under hvile-i-sig-selv, og beløbet medfører derfor et tilsvarende fald i takstindtægter over de kommende år.
 • Der omplaceres budget mellem Økonomiudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget som følge af ændret konteringspraksis på regulering af kommunal medfinansiering af sundhedsvæsnet vedrørende 2021. Konkret øges indtægterne under Økonomiudvalget med 41,8 mio. kr. og udgifterne under Sundheds- og Omsorgsudvalget med 35,5 mio. kr. De resterende 6,3 mio. kr. reserveres til senere udmøntning under Socialudvalget.
 • Teknik- og Miljøudvalget tilfører kassen 24,0 mio. kr. som følge af mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter. Projekterne vedrører klima, som skal hvile-i-sig-selv, og påvirker dermed ikke reel kasse.
 • Økonomiudvalget tilfører kassen 23,2 mio. kr. vedrørende tilpasning af indtægtsbudget vedr. salg af ejendomme uden selvstændigt indtægtskrav. Midlerne er reserveret til finansiering af salgsreservationsleje samt genopretning af ejendomme. Modsatrettet fratrækkes kassen 36,5 mio. kr. som følge af lavere salgsindtægter på en ejendom med selvstændigt indtægtskrav. Salgsindtægten var reserveret til genopretning af ejendomme, hvormed finansieringen hertil reduceres tilsvarende.
 • Øvrige mindre korrektioner der samlet fratrækker kassen 1,8 mio. kr.

Omplaceringer med reel kassevirkning
Udvalgene har i begrænset omfang mulighed for at søge tillægsbevilling med modpost på kassen, som påvirker opgørelsen af den reelle kasse. Det vil som oftest være, når forudsætningerne for forbruget på de efterspørgselsstyrede overførsler samt finansposterne ændrer sig. Dertil kommer, at det er tilladt at tilføre mindreforbrug til kassen.

Kassen tilføres i denne sag 8,6 mio. kr. i 2022, som har reel kasseeffekt, hvis sagen betragtes isoleret. Omplaceringerne vedrører følgende:

 • Økonomiudvalget tilfører kassen 3,9 mio. kr. som følge af færre forventede momspligtige indtægter fra husleje, og dermed færre udgifter til afregning af huslejemoms.
 • Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilfører kassen 3,5 mio. kr. vedrørende mindreforbrug på afsluttede anlægsprojekter.
 • Øvrige mindre korrektioner der samlet tilfører kassen 1,1 mio. kr.

På baggrund af ovenstående og øvrige reservationer i forbindelse med aprilprognosen udgør den reelle kasse 714,3 mio. kr. mod 700,0 mio. kr. efter Overførselssagen 2021-2022.

Konvertering mellem service, anlæg, overførsler mv. og finansposter
Udvalgene har mulighed for at søge om budgetomplaceringer mellem styringsområder i de tilfælde, hvor aktiviteterne, midlerne er afsat til, korrekt bør placeres på et andet styringsområde.

Teknik- og Miljøudvalget konverterer 6,9 mio. kr. fra anlæg til service i 2022 med henblik på at etablere den faste driftsbevilling til bygherreorganisationen. Justeringen betyder samtidig, at der i 2023-2026 flyttes budget fra service tilbage til anlæg på årligt 2,9-2,2 mio. kr., idet der i Indkaldelsescirkulæret for 2023 skete konvertering for denne periode fra anlæg til service inkl. klima anlæg.

Økonomiudvalget konverterer varigt et indtægtskrav for husleje på 0,9 mio. kr. fra overførsler mv. til service. Grundet en fejlberegning i 2021 reduceres indtægtskravet på overførsler mv., så det igen modsvarer forvaltningernes budgetter.

Teknik- og Miljøudvalget konverterer 0,1 mio. kr. fra service til anlæg i 2022 vedrørende bevilling givet til undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej i Budget 2022, således at bevillingen indgår sammen med midlerne givet til projektering.

Der konverteres 0,8 mio. kr. fra service til finansposter i 2022-2026 i forbindelse med omplacering af budget fra Børne- og Ungdomsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalgets finansposter vedrørende afregning af fondsmoms.

Anlægsbevillinger til to projekter
Udvalgene kan i denne sag anmode om anlægsbevilling til anlægsprojekter, der er tilstrækkeligt belyst og af mindre omfang. Anlægsbevillingerne fremgår af tabel 2.

Økonomiforvaltningen anmoder om anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. til projektet Udvikling af KAS anlæg. Projektet er en videreudvikling af vagtplanssystemet KAS, hvor der udestod en række implementeringstiltag, bl.a. udvikling af en række e-læringsmoduler og etablering af et ”kr./øre modul” til understøttelse af vagtplansopgaven i forvaltningerne. Projektet finansieres af midler afsat til projektet Nyt vagtplanssystem, jf. aflagt anlægsregnskab herom.

Teknik- og Miljøudvalget anmoder om anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende undersøgelse af trafiksikkerheden på Frederikssundsvej, jf. ovennævnte konvertering fra service til anlæg. Midlerne anvendes til det oprindeligt besluttede i budgetaftalen for 2022.

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler (1.000 kr.)

Udvalg

Aktivitet/projekt

Bevilling
(nr. og navn)

Hovedprodukt

2022
(2022 P/L)

Økonomiudvalget

Udvikling af KAS anlæg

3190 – Koncernservice, anlæg

Administrative fællesudgifter

2.108

Teknik- og Miljøudvalget

TMF11112 Frederikssundsvej, trafiksikkerhed, analyse

2000 – Ordinær anlæg

Infrastruktur

100

I alt

 

 

 

2.208

Anlægsmåltallet tilvejebringes inden for udvalgets egen ramme.

Servicemåltal
Udvalgenes servicemåltal øges i 2022 med 4,6 mio. kr. som følge af omplaceringerne i bilag 1-4, som angivet i tabel 1 i henhold til principper for tildeling af servicemåltal. Principperne tilsiger, at udvalgenes budget på serviceområdet udgør udvalgets servicemåltal.

Den væsentligste bevillingsmæssige ændring for udvalgenes samlede servicemåltal i denne sag er, at Teknik- og Miljøudvalgets måltal øges med 6,9 mio. kr. vedrørende bygherreorganisationen, jf. ovenstående. Måltallet hertil blev reserveret i overførselssagen.

Økonomi

De bevillingsmæssige konsekvenser fremgår af løsningsafsnittet samt bilag 1-4.

Videre proces

Indstillingen behandles af Borgerrepræsentationen på mødet den 2. juni 2022. 

 

Søren Hartmann Hede                  /Mads Grønvall

Oversigt over politisk behandling

Økonomiforvaltningen indstiller, at Økonomiudvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

 1. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer og konverteringer mellem styringsområder, inden for og mellem udvalg, af teknisk karakter, som ikke har likviditetseffekt, på 432,2 mio. kr. i 2022 godkendes, jf. bilag 1-3,
 2. at de foreslåede bevillingsmæssige omplaceringer med likviditetseffekt på netto 163,4 mio. kr. (kasseopbygning) i 2022, hvoraf 8,6 mio. kr. isoleret set påvirker reel kasse (kasseopbygning), godkendes, jf. bilag 4,
 3. at det godkendes, at der på anlæg frigives anlægsbevillinger til to projekter på samlet 2,2 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget, jf. tabel 2.

 

Økonomiudvalgets beslutning i mødet den 24. maj 2022

 

Indstillingen blev anbefalet over for Borgerrepræsentationen uden afstemning.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 2. juni 2022

Indstillingen blev godkendt uden afstemning. 
Til top