Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

3. regnskabsprognose og bevillingsmæssige ændringer pr. oktober

Se alle bilag

Resumé

Med denne sag skal Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkende 3. regnskabsprognose for 2022 samt godkende bevillingsmæssige ændringer. De tre årlige regnskabsprognoser angiver, hvor budgettet forventes overholdt, og hvor der forventes afvigelser mellem budget og forventet forbrug. Der er fortsat usikkerhed omkring skønnet for antal ydelsesmodtagere og udgifter i denne regnskabsprognose særligt pga. krigen i Ukraine.

Overførselsrammen

På overførselsrammen anmodes om en tilbageførsel af 568,1 mio. kr. til kommunekassen på grund af et forventet mindreforbrug, som primært skyldes færre ydelsesmodtagere end forudsat.

Indsatsrammen

På indsatsrammen anmodes om en tilbageførsel af 74,2 mio. kr. til kommunekassen på grund af et forventet mindreforbrug. Mindreforbruget skyldes primært færre ydelsesmodtagere, som betyder færre udgifter end forudsat, og et ekstraordinært stort grundtilskud, som staten yder til kommunen for modtagelse af fordrevne ukrainere.

Servicerammen

På servicerammen forventer forvaltningen merudgifter på 152,9 mio. kr., som primært skyldes ekstraordinære udgifter til indkvartering til personer, der er fordrevet fra Ukraine. På den almindelige drift ventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. grundet vakancer.

Anlægsrammen

På anlægsrammen forventer forvaltningen et forbrug svarende til budgettet efter korrektioner.

De bevillingsmæssige ændringer indebærer, at udvalget afgiver 632,6 mio. kr. primært relateret til forventet mindreforbrug på overførsels- og indsatsrammen.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 

 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender regnskabsprognosen for oktober 2022.
 2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de bevillingsmæssige ændringer i bilag 2.

Problemstilling

Denne indstilling vedrører to forhold:

 1. Regnskabsprognose pr. oktober 2022
 2. Bevillingsmæssige ændringer 

1. Regnskabsprognose

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på forvaltningens økonomi, hvorfor forvaltningen tre gange årligt udarbejder en regnskabsprognose. Den udarbejdes efter 1., 2. og 3. kvartal.

På baggrund af regnskabsprognoserne indberettes forventet regnskab til Økonomiudvalget.

2. Bevillingsmæssige ændringer

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget kan fire gange om året anmode Borgerrepræsentationen om bevillingsmæssige ændringer. Det er alene Borgerrepræsentationen, der har bemyndigelse til at give og ændre bevillinger.

Det betyder, at hvis Beskæftigelses- og Integrationsudvalget fx ønsker at omplacere midler mellem beskæftigelsesindsatsen og administration, skal det godkendes af Borgerrepræsentationen. Det samme gør sig gældende, hvis der skal ske bevillingsmæssige ændringer som følge af omplacering af midler til eller fra en anden forvaltning eller ved tilførsel af eksterne midler, fx statslige puljer.  

Derimod kan Beskæftigelses- og Integrationsudvalget indenfor udvalgets egne bevillinger løbende godkende omplaceringer af midler, fx indenfor beskæftigelsesindsatsen.

Løsning

1. Regnskabsprognose

Af tabel 1 fremgår den forventede afvigelse mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budget for 2022 og det forventede forbrug for 2022.

Tabel 1: Forventet afvigelse mellem budget og forbrug i 2022*

* Der er redegjort nærmere for de bevillingsmæssige ændringer (kolonne C) i afsnit 2 om bevillingsmæssige ændringer. Den forventede afvigelse (kolonne F) er vist med negativt fortegn ved et merforbrug og uden fortegn ved et mindreforbrug.

Nedenfor fremgår en uddybning af regnskabsprognosen, jf. tabel 1. Skønnene for antal ydelsesmodtagere og udgifter i denne regnskabsprognose er behæftet med usikkerhed primært relateret til Ukraine-situationen.

Servicerammen

På servicerammen forventer forvaltningen et merforbrug på 152,9 mio. kr., jf. kolonne F i tabel 1. Merforbruget er sammensat af merforbrug på 159,3 mio. kr. relateret til fordrevne ukrainere og på 0,6 mio. kr. relateret til corona samt et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. på den almindelig drift.

De samlede ekstraordinære udgifter relateret til fordrevne ukrainere skønnes at udgøre 202,4 mio. kr. i 2022, heraf vedrører 191,7 mio. kr. indkvartering og 10,7 mio. kr. samtaler, formidlingsindsats, mv. Skønnet er 15,3 mio. kr. højere end skønnet i 2. prognose primært grundet flere indkvarteringsudgifter end tidligere anslået. I 2. prognose indgik finansiering på 11,1 mio. kr. og siden 2. prognose er der yderligere bevilget 32,0 mio. kr. primært til dækning af afholdte udgifter i 1. halvår. På den baggrund skønner forvaltningen, at merudgifterne vil udgøre 159,3 mio. kr. i 2022.

De samlede ekstraordinære udgifter relateret til corona skønnes at udgøre 3,4 mio. kr. i 2022, hvor størstedelen skyldes sagsbehandling af ekstra ansøgninger om sygedagpenge og ekstra rengøring. Skønnet er uændret i forhold til 2. prognose.  Borgerrepræsentation har bevilget 2,8 mio. kr. til dækning af merudgifterne. På den baggrund skønner forvaltningen, at merudgifterne vil udgøre 0,6 mio. kr. i 2022.

Mindreforbruget på 7,0 mio. kr. på den almindelige drift skyldes primært vakante stillinger i centralforvaltningen og i jobcentrene.

Forvaltningen forudsætter, at Økonomiforvaltningen i forlængelse af 3. prognose vil forelægge Borgerrepræsentationen en indstilling om håndtering af Ukraine-relaterede merudgifter.

Anlægsrammen

På anlægsrammen forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet (inkl. korrektioner), jf. tabel 1 (kolonne F).

Korrektionerne omfatter en reperiodisering af anlægsudgifter, der betyder en udskydelse af udgifter på 4,3 mio. kr. fra 2022 til 2023 og frem, jf. tabel 1 (kolonne C).

Udskydelsen skyldes primært en forsinkelse af implementeringen af Kommunernes Ydelsessystem, hvor arbejdet med en række vigtige funktionaliteter først forventes afsluttet i 2023.

Overførselsrammen

På overførselsrammen forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet (inkl. korrektioner), jf. tabel 1 (kolonne F).

Korrektionerne omfatter en tilbageførsel af 568,1 mio. kr. til kommunekassen for at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende prognose, jf. tabel 1 (kolonne C).

Skønnet er baseret på udviklingen i forbruget til og med 3. kvartal samt Økonomisk Redegørelse fra august 2022. Mindreforbruget skyldes primært færre ydelsesmodtagere end forudsat i budgettet, som er baseret på Økonomisk Redegørelse fra august 2021, hvor forventningerne til ledighedsudviklingen var mere pessimistiske.

Indsatsrammen

På indsatsrammen forventes ingen afvigelse i forhold til budgettet (inkl. korrektioner), jf. tabel 1 (kolonne F).

Korrektionerne omfatter en tilbageførsel af 74,2 mio. kr. til kommunekassen for at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende prognose, jf. tabel 1 (kolonne C). Heraf vedrører 37,5 mio. kr. beskæftigelsestilbud (pkt. a.) og 36,7 mio. kr. øvrige områder, som omfatter danskuddannelse, integration og integrationsindtægter (pkt. b.).

a. Beskæftigelsestilbud

Forvaltningen forventer ingen afvigelse i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner omfatter en tilbageførsel på 37,5 mio. kr. til kommunekassen på grund af et forventet mindreforbrug.

Mindreforbruget skyldes, at Københavns kommune har oplevet et fald i ledigheden og dermed færre dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere. Den lave ledighed har betydet, at der gennemføres færre tilbud og dermed afholdes færre udgifter for disse målgrupper end forudsat. Forvaltningen har omprioriteret midler med henblik på at øge indsatsen for borgere i sygedagpengeforløb og i ressourceforløb, men faldet i det samlede antal ydelsesmodtagere betyder, at budgettet ikke kan udnyttes fuldt ud.

b. Danskuddannelse, integration og integrationsindtægter

Forvaltningen forventer ingen afvigelse i forhold til budgettet (inkl. korrektioner). Korrektioner udgør 36,7 mio. kr. og vedrører tre forhold.

 • Mindreforbrug på 22,7 mio. kr. vedrørende fordrevne ukrainere. Mindreforbruget skyldes indtægter fra grundtilskud på 29,6 mio. kr., der kun delvist modgås af udgifter på 6,9 mio. kr. til danskuddannelse og andre tilbud til samme målgruppe.
 • Mindreforbrug på 8,0 mio.kr. vedrørende integrationsindtægter fra tidligere år, som kommunen først har modtaget i 2022.
 • Mindreforbrug på 6,0 mio. kr., der skyldes lavere efterspørgsel efter danskuddannelse fra især udenlandske borgere i beskæftigelse.

Finansposter

På finansposterne forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 1 (kolonne F).

Merforbruget vedrører et ekstraordinært gebyr til SKAT. I 2. regnskabsprognose var forventningen et merforbrug på 0,1 mio. kr.

Der henvises i øvrigt til bilag 1, hvor der er redegjort nærmere for forvaltningens skøn på de enkelte områder.

2. Bevillingsmæssige ændringer

De bevillingsmæssige ændringer vedrører dels ændringer i forhold til andre udvalg (herunder kommunekassen), som Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (BIU) skal godkende, og dels anlægsperiodisering, som alene skal godkendes af Borgerrepræsentationen. Hertil kommer administrative omplaceringer inden for en bevilling, som forvaltningen foretager og orienterer BIU om.

Tabel 2 viser de samlede forventede bevillingsmæssige ændringer til budgettet. De samlede korrektioner i kolonne D i tabel 2 svarer til kolonne C i tabel 1.

Tabel 2: Forventede bevillingsmæssige ændringer

  

Bevillingsmæssige ændringer i forhold til andre udvalg

For det første afgiver BIU i alt 628,4 mio. kr. til andre udvalg, herunder afgives 642,3 mio. kr. for at tilpasse budgettet til forbrugsskønnet i nærværende prognosen, jf. tabel 2 (kolonne A), og modtages 13,9 mio. kr. vedrørende øvrige ændringer, jf. tabel 2 (kolonne B).

Der er tale om følgende poster (i 2022-priser):

 • Tilpasning af budget til forbrugsskønnet i nærværende prognose

BIU afgiver i alt 642,3 mio. kr. i 2022 til kommunekassen grundet forventet mindreforbrug, heraf 568,1 mio. kr. på bevillingen Efterspørgselsstyrede overførsler og 74,2 mio. kr. på bevillingen Efterspørgselsstyret indsats.

 • IT-afregningsmodel

BIU afgiver varigt 0,2 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører udgifter til en række IT-ydelser, som BIU ikke længere skal betale for, fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.

 • Fastnettelefoni

BIU afgiver varigt 0,3 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører udgifter til fastnettelefoni, som BIU ikke længere skal betale for, fordi udgifterne i stedet dækkes af den overførte bevilling.

 • Udvidet samarbejdsmodel

BIU afgiver fra 2023 varigt 0,1 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen bidrager til finansiering af Økonomiudvalgets øgede udgifter til en udvidet samarbejdsmodel mellem Koncern-IT og forvaltningerne.

 • Ny fælles onboardingplatform

BIU afgiver fra 2023 varigt 0,3 mio. kr. til Økonomiudvalget. Omplaceringen bidrager til finansiering af Økonomiudvalgets øgede udgifter til en ny fælles onboardingplatform i Københavns Kommune.

 • Projekter med eksterne midler og puljer

Eksterne midler giver mulighed for at afholde ekstra udgifter. Dette indarbejdes gennem ændring af bevillingerne ved at øge såvel udgiftsbudgettet som indtægtsbudgettet. Nettobevillingen for et projekt skal samlet være nul i projektperioden i forbindelse med de bevillingsmæssige ændringer, men eventuelle tidsmæssige forskydninger mellem projekternes udgifter og indtægter i de enkelte regnskabsår kan dækkes midlertidigt af tilførsler fra kommunekassen.

På servicerammen omplaceres samlet 4,2 mio. kr. fra 2022 til 2023. Omplaceringerne vedrører to projekter, hvor bevillingerne reduceres med 4,2 mio. kr. i 2022 og forøges tilsvarende i 2023.

På indsatsrammen omplaceres en indtægt på 18,5 mio. kr. fra 2022 til 2023. Omplaceringen vedrører STARs uddannelsespuljer, hvor udgifterne afholdes i 2022, mens STARs tilskud først modtages i 2023. Bevillingen i 2022 forøges derfor svarende til det forventede tilskud, som først modtages i 2023, mens bevillingen reduceres tilsvarende i 2023, idet budgetposten i 2023 vil blive udlignet af tilskuddet/indtægten fra STAR.

Der henvises til bilag 2, som indeholder mere detaljerede oplysninger om ændringerne.

Anlægsperiodisering

For det andet ses der korrektioner omkring anlægsperiodisering, som betyder, at der samlet overføres 4,3 mio. kr. fra 2022 til 2023 og frem, jf. tabel 2 (kolonne C).

I bilag 1 er redegjort nærmere for periodiseringen, herunder for fordelingen på de enkelte anlægsprojekter. Anlægsperiodiseringen godkendes forventeligt af Borgerrepræsentation på møde 1. december 2022.

Administrative omplaceringer inden for BIUs egne bevillinger

For det tredje foretages administrative omplaceringer mellem delområder indenfor BIUs egne bevillinger for at tilpasse budgettet på delområderne til forbrugsskønnet i nærværende prognose. BIU kan godkende omplaceringerne, og de skal ikke efterfølgende godkendes af Borgerrepræsentation.

På bevillingen Administration omplaceres 16,6 mio. kr. fra delområdet Fælles administrationsudgifter til delområdet Support af jobcentre. På bevillingen Beskæftigelsesindsats omplaceres 7,7 mio. kr. fra delområdet Ydelsesadministration, heraf 3,7 mio. kr. til delområdet IT-udgifter mm. og 4,0 mio. kr. til delområdet Jobcenterdrift. På bevillingen Efterspørgselsstyret indsats omplaceres 2,5 mio. kr. fra delområdet Integrationsindtægter til delområdet Integrationsprogrammer og danskundervisning. Omplaceringerne skal ses i sammenhæng med, at budgettet ikke tidligere er fordelt korrekt mellem delområderne.

Politisk handlerum

BIU skal have godkendt regnskabsprognosen, før Økonomiudvalget behandler den samlede regnskabsprognose for Københavns Kommune, dvs. inden den 22. november 2022.

Bevillingsændringerne i denne sag (jf. bilag 2) er af teknisk karakter eller ændringer, der tilpasser budgettet til forbrugsskønnet i prognosen. Hvis BIU ikke godkender ændringerne af teknisk karakter, bliver de annulleret. BIU bør ifølge kommunens bevillingsregler søge om budgettilpasninger, når der i regnskabsprognosen forventes væsentlige mindreforbrug, hvilket er tilfældet for bevillingerne, Efterspørgselsstyret indsats og Efterspørgselsstyrede overførsler, jf. ovenfor.

Økonomi

Se ovenfor.

Videre proces

Det forventede regnskab er afleveret til Økonomiforvaltningen ultimo oktober 2022 med forbehold for Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen udarbejder en samlet regnskabsprognose for Københavns Kommune og samler de enkelte udvalgs anmodninger om bevillingsmæssige ændringer med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget (22. november 2022) og Borgerrepræsentationen (1. december 2022).

Økonomiforvaltningen foretager i forbindelse med udarbejdelsen af den samlede regnskabsprognose et konsolideringsarbejde, og der kan i den forbindelse blive belyst forhold, der kræver justeringer i forvaltningernes materiale, herunder i nærværende indstilling til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

 

Henrik Lund / Signe Maria Christensen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

Til top