Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

Kommissorium for ekspertgruppe ifm. handleplan om negativ social kontrol

Se alle bilag

Resumé

BIU godkendte på mødet den 26. september 2022, at handleplan om negativ social kontrol udskydes til 2024, og at der nedsættes en ekspertgruppe i 2023, som skal komme med input til handleplanens indsatser. Udvalget forelægges sag med kommissorium for ekspertgruppen, herunder ekspertgruppens sammensætning.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

  1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender kommissorium for ekspertgruppe om negativ social kontrol

Problemstilling

BIU godkendte på mødet den 26. september 2022, at handleplan om negativ social kontrol udskydes fra 2023 til 2024, og at der nedsættes en ekspertgruppe i 2023, som skal komme med input til handleplanens indsatser. Af sagen fremgik, at udvalget ultimo 2022 modtager orientering om kommissorium for ekspertgruppen, herunder ekspertgruppens sammensætning.

Løsning

Nedsættelse af en ekspertgruppe til at komme med input til indsatser i kommende handleplan om forebyggelse af negativ social kontrol er i tråd med forvaltningens hidtidige praksis med inddragelse af ekspertviden i tilrettelæggelsen af indsatser på området.

Forvaltningen nedsatte i 2017 en ekspertgruppe til at komme med anbefalinger til den fremadrettede indsats på området, som kunne iværksættes med de midler (2 mio. kr. årligt), som var allokeret til forebyggelse af negativ social kontrol i Integrationshandleplan 2018-19.

Herudover har forvaltningen afholdt to ad hoc ekspertmøder (i hhv. 2020 og 2021) i forbindelse med jobcenterindsatsen om forebyggelse af negativ social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse.

Endelig har forvaltningen siden indsatsens etablering i 2013 løbende inddraget og samarbejdet med relevante samarbejdspartnere for at sikre, at indsatsen bygger på aktuel bedste viden på området.

Kommissorium
Ekspertgruppens konkrete opdrag bliver at bidrage med fagligt opdateret ekspertviden, som kan anvendes som led i et serviceeftersyn af eksisterende indsatser. Dette med henblik på nytænkning og justering af den samlede indsats, hvor der viser sig et behov. Der er lagt en række principper til grund for ekspertgruppens arbejde, herunder definition samt afgrænsning af målgruppe og ansvarsområde.

Definition
Der lægges op til, at ekspertgruppen arbejder ud fra følgende forståelse af negativ social kontrol:

Der er tale om negativ social kontrol, når den enkelte underlægges så stærk en begrænsning af sine handlemuligheder og selvbestemmelse, at det bliver et brud på rettigheder, fører til mistrivsel og bliver en hindring for at deltage i samfundet som aktiv og fuldgyldig borger.[1]

Med sit fokus på rettigheder, trivsel og medborgerskab forholder definitionen sig således til de uhensigtsmæssige (og deraf negative) følgevirkninger af social kontrol ud fra et samfunds- såvel som individperspektiv. Definitionen opererer dermed med en forståelse af negativ social kontrol som et fænomen, der ikke som udgangspunkt kan knyttes til bestemte religioner eller etniciteter, samtidig med at det ligger i forlængelse af forvaltningens ressortområde om at sikre lige muligheder og rettigheder blandt københavnere.

Målgruppe og ansvarsområde
Der lægges op til, at ekspertgruppens anbefalinger målrettes københavnere, som er særligt berørte af negativ social kontrol, og at denne afgrænsning har afsæt i eksisterende viden om risikofaktorer for hhv. udsathed for og udøvelse af negativ social kontrol - samt fagpersoner i berøring med målgruppen (lærere, pædagoger, sagsbehandlere, jobkonsulenter, boligsociale medarbejdere mv.)

Der lægges ligeledes op til, at ekspertgruppens input og anbefalinger ligger inden for forvaltningens ressort -  dvs. har et klart beskæftigelses- eller integrationsperspektiv samt et bredt forebyggende sigte. Og dermed ikke overlapper med indsatsen i Socialforvaltningen, der primært varetager den akutte indsats for borgere, som er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Endelig er der lagt op til, at ekspertgruppens anbefalinger ligger inden for kommunens ansvarsområde, jf. kommunalfuldmagten.

Opsummerende betyder det, at kommissoriet

  • tager afsæt i en forståelse af negativ social kontrol som et fænomen, der ikke snævert kan knyttes til bestemte religioner eller etniciteter (definition)
  • fokuserer på københavnere, som er særligt udsatte for negativ social kontrol (målgruppe)
  • udvikler anbefalinger og input inden for BIFs ressort og kommunalfuldmagten (ansvarsområde)

Sammensætning af ekspertgruppe
Ekspertgruppens medlemmer sammensættes bredt af forskere, praktikere og NGO’er på området. Forvaltningen har foreslået 17 relevante medlemmer (herunder forperson), som kan supplere den ekspertviden, som er indhentet fra ekspertgruppen af 2017 samt efterfølgende to ekspertmøder i 2020 og 2021. Der er desuden lagt særligt vægt på viden fra forskning og andre vidensinstitutioner for at styrke det evidensbaserede spor i handleplanen. En præsentation af foreslåede medlemmer af ekspertgruppen fremgår af bilag 2.

BIUs inddragelse
Ekspertgruppen nedsættes formelt på et opstartsmøde i februar 2023. BIU inviteres til at deltage på opstartsmødet og komme med input til fokusområder for ekspertgruppens arbejde. Ekspertgruppens efterfølgende møder bliver uden politisk deltagelse, og BIU får herefter en skriftlig opsamling på ekspertgruppens arbejde, eventuelt suppleret med foretræde fra ekspertgruppen på en temadrøftelse medio 2023.

Politisk handlerum

  • Udvalget kan godkende kommissoriet som forelagt
  • Udvalget kan komme med ændringer til kommissoriets indhold og sammensætning
  • Udvalget kan komme med input til yderligere involvering i arbejdet omkring handleplanen

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Udgifter ifm. ekspertgruppens møder afholdes inden for eksisterende ramme.

Videre proces

Ekspertgruppen nedsættes officielt på opstartsmøde februar 2023. BIU vil modtage invitation til opstartsmødet senest fire uge inden afholdelse.

 

Henrik Lund/Marianne Becker Andersen

  

[1] Definitionen fremgår af handleguiden til medarbejdere i Københavns Kommune ”Håndtering af sager om social kontrol og æresrelaterede konflikter” (2019) og anvendes også af SIRI i publikationen ”En guide til at opspore og håndtere negativ social kontrol i den beskæftigelsesrettede indsats” (2022) 

Beslutning

Dansk Folkeparti fremsatte et ændringsforslag om at udskyde beslutningen om ekspertgruppens sammensætning til udvalgsmødet den 12. december 2022, og at denne behandles på organisationsniveau, så indstillingen kan gøres ikke-fortrolig.

 

Ændringsforslaget blev godkendt uden afstemning.

 

Derefter blev indstillingens at-punkt (uden ekspertgruppens sammensætning) godkendt uden afstemning.

Til top