Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

Udbud af kørekort (B)

Se alle bilag

Resumé

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget besluttede den 19. april 2022, at godkende igangsættelse af udbud af kørekort (B) til ledige borgere i Jobcenter. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal nu tage stilling til de indholdsmæssige rammer m.v. for udbud af kørekort (B).

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

  1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de beskrevne rammer m.v. for udbud af kørekort (B) og en tildelings- og vægtningsmodel, hvor kvalitet vægtes med 80 pct. og pris vægtes med 20 pct.

Problemstilling

Virksomheder efterspørger i stigende grad chauffører til transportbranchen, og det forventes, at der vil mangle chauffører de kommende år.  Et ordinært kørekort (B) er starten på opkvalificering til bus-, lastbil- og taxikørekort og bliver primært tilbud til ledige borgere, der har et job på hånden, som kræver kørekort jf. også bilag 1. Jobcenter København køber i dag ordinære kørekort (B) fra forskellige private udbydere. Købet er på ca. 6 mio. kr. og dermed udbudspligtigt.

Løsning

Forvaltningen har gennemført dialog med markedet om udbud af kørekort (B). I det følgende beskrives målgruppen for udbuddet, indsatsen og rammerne herfor.  

Målgruppen og leverandørernes tilrettelæggelse af kørekort (B)
Målgruppen for kørekort (B) udgør i dag af ca. 30 pct. jobparate borgere og ca. 70 pct. aktivitetsparate borgere.

Den udbudte indsats består af, at leverandøren varetager hele forløbet for borgeren ift. undervisning samt teori- og køreprøve. Den teoretiske undervisning for de aktivitetsparate borgere vil i udbuddet blive tilrettelagt som daghold for at understøtte, at borgerne kan indgå i et socialt miljø og i et forløb med faste mødetider. For de jobparate borgere vil det være muligt, at borgerne enten kan deltage i holdforløb om dagen, jf. ovenstående, eller indgå i køreskolens ordinære undervisning om aftenen. Den praktiske undervisning skal altid foregå i biler, der opfylder lovgivningen. Undervisere skal have kørelærergodkendelse til kategori B.

Mentorstøtte
En borger kan som led i at tage kørekortet blive tilknyttet en mentor, fx i forhold til lektiestøtte ved teoriundervisning eller transportstøtte til at komme frem og tilbage til undervisningen. Mentorstøtte er dog ikke en del af udbuddet.

Egnethedskriterier
En tilbudsgiver skal have mindst 1 medarbejder med kørelærergodkendelse til kategori B fra Færdselsstyrelsen (ret til udøvelse af erhvervet / faglig formåen) og have undervisningslokale(-r) samt godkendte biler til opgaven (teknisk formåen).

Tildelingskriterier
Det foreslås, at vurderingen sker ud fra det økonomiske mest fordelagtige tilbud, hvor kvalitet vurderes med 80 pct. og pris vurderes med 20 pct.

Kvalitet vurderes efter, om tilbudsgivers teoretiske og praktiske metoder fremstår  effektive ift. at borgeren opnår kørekort (B). Dvs. hvorvidt der arbejdes systematisk med borgeren om at opnå kørekort (B), herunder hvordan tilbudsgiver håndterer borgernes eventuelle barrierer for at opnå kørekortet.

Pris vurderes ud fra laveste pris. Der fastsættes en maksimalpris, der sikrer budgetoverholdelse og en minimalpris, der sikrer, at der er grundlag for kvalitet i undervisningen.

Antal leverandører
På grund af aftalens begrænsede værdi foreslås, at der tildeles 1 aftale for at give tilbudsgiverne  en vis forventning om volumen i køb på aftalen.

Andre elementer i udformning af udbuddet

Handicaphensyn
Markedsdialogen viser, at borgere med fysiske handicap i dag opnår kørekort via en specialiseret leverandør, der kan stille relevante specialindrettede biler til rådighed, der imødekommer borgernes konkrete handicap. Tilsvarende har de almindelige køreskoler, der er potentielle tilbudsgivere til udbuddet i dag ikke mulighed for at levere specialindrettede biler som del af ydelsen.

Forvaltningen foreslår derfor, at udbuddet ikke omfatter ledige borgere med handicap, da denne gruppe borgere fortsat vil modtage tilbud via specialiseret leverandør. Det gør det samtidigt muligt for de almindelige køreskoler at give tilbud på udbuddet, idet krav mht. handicaptilgængelige faciliteter, herunder fx specialindrettede biler, hermed fraviges i dette udbud.

Aftalens varighed
Forvaltningen foreslår, at rammeaftalerne indgås for 4 år, hvilket er den længde, rammeaftaler maksimalt kan vare. En rammeaftale skal altid kunne opsiges med 8 ugers varsel.

Beskæftigelsesklausul
Københavns Kommunes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler bliver vedlagt kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse. 

Kontrakten vurderes at få en volumen på ca. 6 mio. kr. over 4 år. Der vurderes på den baggrund grundlag for anvendelse af en beskæftigelsesklausul. Det foreslås, at leverandøren i aftalens samlede løbetid får pligt til at tilknytte mindst 1 ledig borger i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats om året, per år i aftalens 4-årige periode. Dvs. at fx en borger tilknyttet indsatsen hos leverandøren i et flexjob i hele perioden eller fx en borger i praktik i 4 uger hvert år vil hermed opfylde klausulen.

Miljøklausul
Borgerrepræsentationen har den 28. marts 2019 pkt. 7 besluttet at leverandører, der leverer varer og tjenesteydelser til Københavns Kommune i person- og mindre varebiler, skal levere et på forhånd aftalt minimum af leverancer i grønt køretøj.

Samtidig er det dog gældende, at borgerne visiteret til kørekort skal lære at betjene bil med manuelt gear, for efterfølgende at kunne tage kørekort i lastbil, bus eller taxi.  Manuelt gear er i dag ikke muligt i hybrid og el-biler. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der stilles krav om, at leverandøren skal have mindst et grønt køretøj til undervisningsbrug i aftalens periode. Leverandøren skal dog også kunne undervise i brugen af manuelt gear.

Høring

Handicaprådet i København er orienteret om udbuddet. Vedlagt som bilag 2.

Politisk handlerum

Da udvalget har godkendt, at indsatsen skal sendes i udbud, kan udvalget i denne sag komme med kommentarer til forvaltningens forslag til de overordnede rammer for udbuddet, herunder i forhold til antal leverandører og model for tildeling af rammeaftale.

Udvalget kan vælge, at beskæftigelsesklausulen ikke benyttes, da der ikke er et krav om brug af beskæftigelsesklausul ved rammeaftaler.

Økonomi

Der estimeres et køb på ca. 6 mio. kr. over 48 måneder. Udgiften afholdes indenfor det samlede indsatsbudget.

Et jobcenter har med en rammeaftale ret, men ikke pligt, til at købe ordinære kørekort (B) hos leverandøren. Leverandøren garanteres derfor ikke et mindstekøb fra jobcentret.

Videre proces

Den forventede tidsplan for udbuddet er som følger:

  • 4. kvartal 2022:Markedshøring af udbudsmaterialer
  • 1./2. kvartal 2023: Udbuddet gennemføres
  • 3. kvartal 2023:Opstart af aftalen.

 

 Henrik Lund / Marianne Becker Andersen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning

 

Enhedslisten fremsatte følgende protokolbemærkning:

”I Enhedslisten stemmer vi for udbuddet, da det er et løfte til arbejdsmarkedet i forhold til aktivitetsparathed og samtidig hensyntagen til handicap og aktivitetsparate borgere med handicap. Vi er tilfredse med, at forvaltningen vægter kvaliteten 80 pct. og pris 20 pct. Men i Enhedslisten ønskede vi, at leverandørerne skal vægtes af nonprofitvirksomheder eller social økonomiske virksomheder.”

Til top