Mødedato: 21.11.2022, kl. 16:00
Mødested: Amager Strandvej 3, 2300 København S.

Godkendelse af indholdsmæssige rammer for udbuddene af indsatsen hhv. ledige med banderelationer og udsatte voksne med udadreagerende adfærd mv.

Resumé

Udbuddet af indsatserne for hhv. ledige med rocker- eller banderelationer og udsatte voksne med udadreagerende adfærd skal genudbydes mhp. at nye aftaler kan opstarte 1. september 2023. Udvalget skal nu tage stilling til de indholdsmæssige rammer for udbuddene.

Indstilling

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller,

 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget godkender de indholdsmæssige rammer for udbud af indsats for ledige med rocker- eller banderelationer og en tildelingsmodel, hvor kvalitet vægter 80 pct. og pris 20 pct.
 2. at Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen godkender de indholdsmæssige rammer for udbud af indsats for udsatte voksne med udadreagerende adfærd og en tildelingsmodel, hvor kvalitet vægter 80 pct. og pris 20 pct.

Problemstilling

D. 20. juni 2022 godkendte udvalget en igangsættelse af to selvstændige genudbud for hhv. ledige med bande-/rockerrelationer og udsatte voksne med udadreagerende adfærd uden banderelationer. Baggrunden herfor er, at kontraktværdien på den nuværende rammeaftale for disse målgrupper forventes at blive overskredet.

Udvalget skal nu godkende de indholdsmæssige rammer for udbuddene, tildelingskriterier og vægtningsmodel.

Løsning

Forvaltningen har indsamlet erfaringer fra den nuværende rammeaftale for målgrupperne og afholdt markedsdialog med relevante aktører på markedet. Inputtene er indarbejdet i følgende beskrivelse af målgrupperne for udbuddene, indsatserne og rammerne herfor

1. Udbudsstruktur og antallet af leverandører

Udbud af indsatser for ledige med rocker- eller banderelationer
Indsatsen for ledige med rocker- eller banderelationer skal være med til at sikre en styrket aktiveringsindsats for målgruppen og derved understøtte Københavns Sikker By-strategi. Den udbudte indsats skal sikre, at borgere, der ikke er motiverede for at forlade kriminalitet reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet via maksimal aktivering, og derved også holdes væk fra gaden i dagtimerne, jf. Sikker By-Strategien. Derudover skal indsatsen sikre, at målgruppen hurtigst muligt kommer i job eller uddannelse og derigennem motiveres til at forlade kriminalitet.

Forvaltningens erfaringsindsamling viser, at målgruppen består af en varieret gruppe af ofte yngre mænd, dels job-/uddannelsesparate borgere og dels aktivitetsparate borgere med forskellige typer af udfordringer, herunder misbrug samt fysiske og psykiske lidelser.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at udbuddet tilrettelægges som to udbudsområder:

 • Udbudsområde 1: Virksomhedsrettede vejlednings- og opkvalificeringsforløb med højt timetal og med aktiviteter, der bl.a. har fokus på borgernes barriere for at komme ud på en virksomhed (fx vredeshåndtering, hverdagsmestring, jobklub mv.). Fokus i forløbet er, at borgerne hurtigst muligt kommer ud på en virksomhed og støttes via mentor.
 • Udbudsområde 2: Kort afklarende opstartsforløb (typisk af få ugers varighed) mhp. hurtigt at komme ud på en virksomhed med mentorstøtte.

En del af målgruppen vil også blive henvist til den kommunale nytteindsats. Dette vil særligt være gældende for borgere visiteret til udbudsområde 2, hvis de - mod forventning – ikke opnår virksomhedsplacering efter et kort forløb. Dette vil være med til at sikre maksimal aktivering af målgruppen.

Indsatsen for ledige med bande-/rockerrelationer er forankret i Specialenheden i Jobcenter København. Antallet af borgere i målgruppen har været faldende og omfatter på nuværende tidspunkt ca. 45 borgere. Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at der indgås aftaler med to leverandører på hvert udbudsområde.

Udbud af indsatsen for voksne udsatte med udadreagerende adfærd

Målgruppen for det andet udbud er udsatte voksne med udadreagerende adfærd uden banderelationer. Hovedparten af borgerne har ingen eller ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og har massive sociale og psykiske udfordringer, stofmisbrug og udøver evt. kriminalitet (ikke organiseret).

Målgruppens karakteristika peger på et behov for en meget håndholdt indsats samt mindre timetunge forløb. Forvaltningen foreslår, at indsatsen består af ét udbudsområde:

 • Udbudsområde: Individuelt tilrettelagt virksomhedsrettede forløb, der sideløbende også har fokus på sociale- og helbredsmæssige udfordringer (fx fokus på vredeshåndtering, træning af sociale kompetencer og koordinering med misbrugsindsats) og med mentorstøtte for borgere, der er ude på en arbejdsplads.

Målgruppens udfordringer medfører endvidere et behov for afklaring og dokumentation af borgernes arbejdsevne. Det gælder især borgere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

I 2022 har der løbende været ca. 70 borgere i målgruppen. På baggrund af heraf foreslår forvaltningen, at der indgås aftaler med to leverandører.

Tæt samarbejde og opfølgning på kvaliteten af indsatsen

For at kunne lykkes med borgerne er det centralt med et tæt samarbejde mellem leverandør og jobcenter. Jobcentret vil derudover løbende følge op på kvaliteten af borgernes indsats. Såfremt det viser sig, at en leverandør underpræsterer væsentligt, vil jobcentret gå i dialog med leverandøren med henblik på forbedring af indsatsen og i yderste konsekvens anvende muligheden for at opsige aftalen med leverandøren.

1. Tildelings- og vægtningsmodel

For begge udbudsområder foreslår forvaltningen, at indkomne tilbud vurderes på baggrund af en fordeling, hvor kvalitet vægter 80 pct. og pris 20 pct.

Det foreslås, at udbuddene vægtes på baggrund af de kriterier, der er beskrevet i tabellen nedenfor.

Udbuddet for ledige med bande- eller rockerrelationer

Udbuddet for udsatte voksne med udadreagerende adfærd uden banderelationer

 • 1.At kunne arbejde virksomhedsrettet med hele målgruppen mhp. at etablere og fastholde målgruppen i job/uddannelse og relevante virksomhedsplaceringer og lønnede timer (vægtes 40 pct.)
 • 2.At sikre tilstrækkelig individuel og målrettet borgerhåndtering, herunder kendskab til målgruppen (vægtes 40 pct.)
 • 3.At beskrive borgerens forløb hos leverandøren (vægtes 20 pct.)

 

 1. At kunne arbejde virksomhedsrettet med hele målgruppen mhp. at etablere og fastholde målgruppen i job/uddannelse og relevante virksomhedsplaceringer og lønnede timer (vægtes 1/3)
 2. At sikre tilstrækkelig individuel og målrettet borgerhåndtering, herunder kendskab til målgruppen (vægtes 1/3)
 3. At kunne afklare borgernes arbejdsevne og udarbejde relevante beskrivelser af borgernes forløb (vægtes 1/3)

Det bemærkes, at afklaring og udarbejdelse af beskrivelser af borgernes forløb (tildelingskriterium 3) vægter en smule højere i udbuddet for udsatte voksne med udadreagerende adfærd uden banderelationer. Det skyldes, at en større del af borgerne bl.a. vurderes at kunne være i målgruppen for en førtidspension eller fleksjob.


Andre elementer i udformning af udbuddet

Krav om sikkerhedspolitik

Da målgrupperne i begge udbud bl.a. kan have en udadreagerende adfærd, er der behov for et skærpet fokus på sikkerhed, hvorfor der stilles krav om, at tilbudsgiverne ved begge udbud har en sikkerhedspolitik. Pga. sikkerhedsbehovet vurderer forvaltningen, at indsatsen bør varetages af eksterne leverandører, der kan sikre de rette foranstaltninger.

Kontrakternes varighed
En rammeaftale kan have virkning i op til 4 år.

Med budget 2021 er der afsat midler til en styrket aktiveringsindsats for ledige med bande-/rockerrelationer frem til ultimo 2024. Det foreslås derfor, at rammeaftalen for indsatsen for ledige med rocker- eller banderelationer løber frem til 31. december 2024 og med mulighed for forlængelse frem til 31. august 2027 såfremt, at der afsættes midler til at videreføre indsatsen.

Det foreslås, at rammeaftalen for indsats for udsatte voksne med udadreagerende adfærd uden banderelationer indgås for 4 år.

Beskæftigelsesklausul
Københavns Kommunes uddannelses- og beskæftigelsesklausuler bliver vedlagt kontrakter på opgaver, der har en vis varighed og en vis økonomisk størrelse. Der er ikke krav om brug af beskæftigelsesklausulen ved rammeaftaler.

På grund af målgruppernes karakteristika vurderer forvaltningen, at det ikke vil være sikkerhedsmæssigt forsvarligt at tage klausulen i anvendelse i forhold til beskæftigelse af ledige i begge udbud.

Politisk handlerum

Udvalget godkendte d. 20. juni igangsættelsen af de to udbud. Denne indstilling omhandler forvaltningens forslag til de overordnede rammer for de to udbud, som udvalget kan komme med kommentarer til.

Økonomi

Med budget 2021 er der afsat 15 mio. kr. årligt i perioden 2021-2024 til en intensiv aktiveringsindsats for ledige borgere med rocker- eller banderelationer. Siden budget 2021 har målgruppen været faldende. Der estimeres derfor et køb på årligt ca. 9 mio. kr. for indsatsen.

Midlerne til køb af indsats til ledige med udadreagerende adfærd finansieres inden for det samlede indsatsbudget for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Der estimeres et køb på ca. 6 mio. kr. årligt til køb af indsatsen.

Videre proces

Hvis indstillingen tiltrædes, forventes tidsplanen for begge udbud at blive:

 • Primo 2023: Offentliggørelse af udbud og mulighed for indlevering af tilbud
 • Maj 2023: Orientering om valg af leverandører til udvalget og tilbudsgivere
 • 1. september 2023: Opstart af nye rammeaftaler

 

Henrik Lund / Marianne Becker Andersen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt uden afstemning.

 

Enhedslisten fremsatte følgende protokolbemærkning, som Alternativet tilsluttede sig:

” I Enhedslisten og Alternativet mener vi, at fokusset på hjælpen til borger med rocker/bande baggrund og personer med udadreagerende adfærd, primært bør være på at hjælpe dem med de sociale problemstillinger der kan ligge bag. Og at borger i skrøbelige livssituationer, bør undtages fra at skulle i beskæftigelse. Men da disse borger er omfattet af samme lovgivning, sat af Christiansborg, som andre arbejdsløse er, erkender vi, at der er behov for en beskæftigelsesindsats for dem. Vi mener, at en sådan indsats burde varetages kommunalt, men er blevet oplyst om, at vores kommunalt ansatte medarbejdere ønsker, at disse borger skal være i et eksternt tilbud, hvilket vi respekterer. Derudover er vi glade for, at vi sender det i udbud med en langt højere vægtning af kvalitet, frem for pris.”

Til top