Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Københavnersamling 2023

Se alle bilag

Borgerrepræsentationen har besluttet at styrke borgerdialogen i og om byen ved bl.a. at teste en borgersamlingsmetode i Bispebjerg i 2023 (herefter Københavnersamling). Børne- og Ungdomsudvalget skal tage stilling til den rammesætning og det kernespørgsmål, som Københavnersamlingen skal arbejde med, og udvalget skal udpege to BUU-medlemmer til at indgå i en politisk følgegruppe.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

  1. at rammesætning og kernespørgsmålet for Københavnersamlingens arbejde godkendes, jf. løsningsafsnittet
  2. at Børne- og Ungdomsudvalget udpeger to medlemmer af BUU til at indgå i en politisk følgegruppe.

Problemstilling

Der blev ved overførselssagen 2020-21 bevilliget midler til tre pilotprojekter for at styrke københavnerinddragelsen om byens udvikling i en treårig periode 2022-24. I 2023 skal der blandt andet etableres en lokal Københavnersamling (se bilag 1).

Økonomiudvalget har den 25. oktober 2022 besluttet temaet “En balanceret udvikling af København - med udgangspunkt i Bispebjerg” for Københavnersamlingen i 2023, på baggrund af input fra byens forskellige lokalområder. Københavnersamlingen 2023 sammensættes af unge i alderen 14-24 år.

BUU skal formulere et såkaldt kernespørgsmål til Københavnersamlingen og får efterfølgende en række anbefalinger til behandling fra samlingen.

Løsning

Borgersamling er en inddragelsesmetode, hvor københavnerne og fagpersoner sammen arbejder med konkrete problemstillinger forbundet med byudviklingen i København. Formålet er at styrke det borgernære demokrati og udvikle nye løsninger på lokale udfordringer. Samlingen munder ud i en række anbefalinger, som behandles af BUU i januar 2024.

Anbefaling til BUU om rammesætning og kernespørgsmålet

Repræsentanter fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, områdefornyelsens sekretariat, lokaludvalgets sekretariat og BR- sekretariatet har i samarbejde med We Do Democracy udarbejdet et forslag til et kernespørgsmål, som samlingen kan arbejde med. Det er sket på baggrund af viden om lokalområdet, undersøgelser om unge i lokalområdet og BUUs prioritering af unges trivsel. Det foreslås derfor, at Københavnersamlingen arbejder med følgende rammesætning og kernespørgsmål:

”Forskning har vist, at unge fra Bispebjerg ofte bliver undervurderet og mødt af negative fortællinger og forventninger. I virkeligheden er det sådan, at bydelens unge er mere i arbejde, mere i uddannelse, og har det bedre end mange går og tror. Men der er også unge i Bispebjerg, som ikke trives, og som ikke er en del af byens fællesskaber - det vil vi gerne lave om på.

Vi har brug for din hjælp til at finde ud af, hvordan vi sikrer at alle unge i bydelen trives?”

Følgegruppe

Som en del af inddragelsesmetoden følges Københavnersamlingens arbejde af en politisk følgegruppe. Følgegruppen forventes at mødes 2-3 gange i efteråret 2023. Gruppen mødes ifm. 1-2 møder i Københavnersamlingen som observatør og/eller med partsindlæg og til lanceringen af arbejdet. Følgegruppen vil bl.a. bestå af repræsentanter fra Bispebjerg Lokaludvalg, repræsentanter fra Ungeråd KBH og to repræsentanter fra BUU. Det er ulønnet at deltage i følgegruppen. Følgegruppen træder i kraft når Københavnersamlingen er etableret og påbegynder sit arbejde i sensommeren 2023.

Politisk handlerum

Børne- og Ungdomsudvalget kan afslå at indgå i arbejdet med Københavnersamlingen. Så skal Økonomiforvaltningen vurdere hvilket politisk udvalg, der i stedet for skal modtage anbefalinger fra Københavnersamlingen 2023, og temaet vil evt. skulle ændres.

Børne- og Ungdomsudvalget kan desuden ændre eller komme med input til Københavnersamlingens rammesætning og kernespørgsmålet.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Anbefalingerne fra Københavnersamlingen bliver forventeligt behandlet på et BUU-møde i januar 2024.

 

Tobias Børner Stax                                Mette Seneca Kløve

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Socialistisk Folkeparti og Alternativet stillede følgende ændringsforslag i tilknytning til indstillingens 1. at-punkt (vedr. det kernespørgsmål som Københavnersamlingen skal arbejde med):

”At denne sætning ”Vi har brug for din hjælp til at finde ud af, hvordan vi sikrer at alle unge i bydelen trives?” erstattes af denne sætning ”Vi har brug for din hjælp til at finde ud af, hvilke forslag der kan skabe øget trivsel for de unge i bydelen, der mistrives mest””.

Ændringsforslaget blev forkastet efter afstemning med følgende resultat:

For stemte 3 medlemmer: F og Å.

Imod stemte 8 medlemmer: A, C, V og Ø.

Ingen medlemmer undlod at stemme.

Indstillingens 1. at-punkt blev herefter godkendt uden afstemning.

I tilknytning til indstillingens 2. at-punkt blev det besluttet, at Katrine Hassenkam Zoref (Ø) og Sofie Seidenfaden (A) indgår i den politiske følgegruppe.

Bilag

Til top