Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Adskillelse af Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium

Se alle bilag

Europaskolen i København hænger i dag organisatorisk sammen med Sankt Annæ Gymnasium. Begge skoler ønsker at blive selvstændige enheder, hvorfor Københavns Kommune sammen med skolerne anmodede børne- undervisningsministeren om mulighed for at adskille skolerne. Ny lovgivning giver nu mulighed for det. Det indstilles at skolerne adskilles, og der skal tages stilling til nye vedtægter og udpegning af medlemmer til bestyrelserne.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget, at udvalget over for Borgerrepræsentationen anbefaler,

1. at Europaskolen i København adskilles organisatorisk fra Sankt Annæ Gymnasium med virkning pr. 1. august 2023.

2. at vedtægterne for Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium godkendes, jf. bilag 1 og 2.

3. at Borgerrepræsentationen udpeger hidtidigt udpeget borgerrepræsentationsmedlem til én af de nye bestyrelser for henholdsvis Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium.

4. at Borgerrepræsentationen blandt sine medlemmer udpeger én ny repræsentant til én af de nye bestyrelser for henholdsvis Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium.

Problemstilling

I 2012 godkendte Borgerrepræsentationen etableringen af Europaskolen med organisatorisk tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium med en fælles bestyrelse og én rektor. I 2013 fik Københavns Kommune tilladelse til at oprette og drive Europaskole i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium.

Den oprindelige plan var at samlokalisere Europaskolen og Sankt Annæ Gymnasium i Carlsberg Byen, hvilket dog, bl.a. grundet lokalplansproces, viste sig ikke at være muligt. Det var derfor kun Europaskolen, der flyttede til Carlsberg Byen. Da de to skoler ikke ligger på samme matrikel, er der ikke de forventede faglige synergier, og budgetterne til folkeskole, gymnasium og Europaskole holdes i praksis adskilt. Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium udbyder forskellige uddannelser og har begge en betydelig størrelse, ca. 1000 elever pr. skole. På den baggrund har Københavns Kommune opfordret ministeren til at fremsætte lovforslaget, som er vedtaget den 13. april 2023 i Folketinget.

Der er dermed både et ønske om og hjemmel til, at Københavns Kommune nu kan adskille Europaskolen i København organisatorisk fra Sankt Annæ Gymnasium.

Loven har været i høring i perioden 21. juni til den 16. august 2022, og som det fremgår af bilag 3 og 4, har høringssvarene ikke givet anledning til ændringer.

Løsning

Med både hjemmel og ønske herom anbefaler forvaltningen, at Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium bliver adskilt i to særskilte kommunale institutioner med hver sin selvstændige bestyrelse og ledelse. Dermed ophører den nuværende Campusbestyrelse og det indstilles, at Borgerrepræsentationen blandt sine medlemmer udpeger én repræsentant til én af de to nye bestyrelser. Da der hidtidigt er udpeget én repræsentant fra Borgerrepræsentationen til den nuværende Campusbestyrelse, anbefales det, at Borgerrepræsentation udpeger én repræsentant derudover og beslutter hvem der skal sidde i henholdsvis bestyrelsen for Europaskolen i København og i Sankt Annæ Gymnasiums bestyrelse. 

Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium vil fortsat arbejde sammen og indgå i et administrativt fællesskab om studieadministration af både gymnasier, folkeskole, sangskole, europaskole og KKFO, IT-support, rengøring samt andre administrative opgaver. Og Københavns Kommunes ansvar for driften af Europaskolen forbliver uændret.

Skolerne er enige i, at adskillelsen ikke medfører ændringer i det økonomiske grundlag for eleverne på skolerne eller i ansættelsesforholdet for skolens personale i øvrigt. Personaleforholdene er dermed uændrede, da personalet fortsat er ansat i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Ingen nye stillinger skal slås op og ledelserne på henholdsvis Sankt Annæ Gymnasium og Europaskolen i København kan drive skolerne videre. Eventuelle udgifter til aflønning sker inden for skolernes egne rammer.

Med Europaskolen i København som en selvstændig institution vil det blive tydeligt, at det er den kommende ledelse, der tegner skolen over for omverdenen både i Danmark og Bruxelles og over for forældre og andre interessenter. En selvstændig bestyrelse giver et tydeligere strategisk råderum og større selvbestemmelse. Endvidere giver det større muligheder for at rekruttere kvalificerede eksterne bestyrelsesmedlemmer, da der så er mulighed for af aflønne egen formand og næstformand.

Som følge af adskillelsen indebærer den vedtagne lov samtidigt, ud fra et hensyn til styringen af kapaciteten af gymnasiale ungdomsuddannelser, at ministeren efter høring af Københavns Kommune kan fastlægges et kapacitetsloft for Europaskolens sidste tre klassetrin (gymnasiedelen).

Den organisatoriske adskillelse vil gælde fra skoleåret 2023/2024. Hvervet i bestyrelserne er ulønnet, og jf. kapitel 2, stk. 3 i vedtægterne for skolerne skal udpegningen af medlemmer til bestyrelsen tilstræbe, at udpegede medlemmer tilsammen har kompetencer, der bidrager til at fremme skolernes aktuelle og fremadrettede virke mv.

Politisk handlerum

Det er muligt at undlade at godkende den organisatoriske adskillelse, som den vedtagne lov giver mulighed for. Undlades det at godkende adskillelsen, vil Europaskolen i København og Sankt Annæ Gymnasium fortsætte med en fælles Campusbestyrelse og ledelse, hvilket dog vil gå imod bestyrelsens og ledelsens ønske, da skolernes forskellige faglige profiler og størrelser kalder på selvstændighed og tydelig handlekraft samt større selvbestemmelse.

Det kan endvidere besluttes, at der ikke skal være politisk udpegede medlemmer i bestyrelserne og dermed tage denne del ud af de foreslåede vedtægter, eller pege på eksternt medlem uden for Borgerrepræsentationen. Desuden kan der besluttes en anden sammensætning af repræsentanter i bestyrelserne end den, de nuværende bestyrelser har foreslået.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Indstillingen skal behandles i BR.

 

Tobias Børner Stax                                Mette Seneca Kløve

 

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Indstillingens 1. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 2. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 3. at-punkt blev godkendt.

Indstillingens 4. at-punkt blev godkendt.

Til top