Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Annullering af Skolen i De Gamles By

Se alle bilag
Der skal tages stilling til annullering af den kommende skole i De Gamles By pga. faldende elevtal. Hvis skolen annulleres, vil Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejde et budgetnotat til Budget 2024 om håndtering af den nuværende byggesag på Guldberg Skole, så skolen kan fortsætte som en 4 sporet 0.-9. klasses skole.

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget (BUU), at udvalget overfor Økonomiudvalget (ØU) og Borgerrepræsentationen (BR) anbefaler,

  1. at Skolen i De Gamles By og etape 2 af ombygningen på Guldberg Skole annulleres, og at BUF som konsekvens heraf udarbejder et budgetnotat til Budget 2024 om tilpasning af Guldberg Skoles nuværende byggesag.

Problemstilling

Siden 2017 er der sket en nedjustering af behovsprognosen på Nørrebro med ca. fem skolespor. Nedjusteringen i behovsprognosen skyldes primært et faldende fødselstal på Nørrebro. Sammenholdt med søgningen til folkeskolerne på Nørrebro, betyder det, at der ikke længere er et udbygningsbehov i bydelen. Derfor er der ikke længere behov for udvidelsen af Guldberg Skole med skolebygningen i De Gamles By, som blev besluttet i forbindelse med Budget 2019, og som efter planen skal stå færdig i 2027.

Afdelingen i De Gamles By planlægges som en mellemtrin/udskolingsafdeling med 5-9 klassetrin, mens Guldberg Skoles to nuværende matrikler ombygges til en indskoling og mellemtrins afdeling. Annulleringen af Skolen i De Gamles By kan således ikke håndteres uafhængigt af Guldberg Skoles byggesag. Tidligere er der derudover blevet afsat midler til en helhedsrenovering af Guldberg Skole ifm. Budget 2017, som gennemføres samtidigt med ombygningen af skolen.

I Budget 2021 blev der afsat 570,7 mio. kr. i planlægnings- og anlægsmidler til det samlede projekt med ombygning af Guldberg Skole og nybyg af Skolen i De Gamles By, herunder tilvalg om madskole og idrætshal. Herudover er der bevilget 142,6 mio. kr. til helhedsrenovering, genhusning og fritidstilbud på Guldberg Skole.

Løsning

En annullering af Skolen i De Gamles By vil have betydning for Guldberg Skole, da skolen er planlagt og i gang med at blive ombygget til indskoling og mellemtrin for overbygningsskolen i De Gamles By. Det betyder, at en annullering af projektet i De Gamles By også kræver en håndtering af byggeprojektet på Guldberg Skole.

I de følgende afsnit beskrives betydningen for skoleprojektet i De Gamles By, og hvordan byggesagen på Guldberg Skole håndteres. Overordnet anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at Skolen i De Gamles By annulleres, mens byggesagen på Guldberg Skole tilpasses, så skolen kan fortsætte med at være en 0.-9. klasses skole på 4 spor med de nødvendige funktioner.  

Annullering af Skolen i De Gamles By

Skolen i De Gamles By planlægges som en mellemtrin- og udskolingsafdeling fra 5.-9. klasse for Guldberg Skole, og forventes at stå færdig i 2027. Skolebyggeriet har dog været på pause siden september 2023. Det skyldes behovet for at huse fordrevne ukrainere i de nuværende bygninger og det manglende behov for skolekapaciteten. Den nyeste behovsprognose fra 2023 har ikke ændret på udbygningsbehovet for Nørrebro, og den mindre stigning i elever frem mod 2050 kan rummes i den nuværende skolekapacitet. Derfor kan skolebygningen i De Gamles By annulleres.

I praksis vil en annullering af skoleprojektet i de Gamles By ske med BR’s tiltrædelse af indstillingen i juni 2023. De økonomiske konsekvenser som følge af annullering af skoleprojektet vil efterfølgende blive opgjort og indarbejdet i Budgetforslag 2024. Tilvalg om idrætshal og madskole annulleres ligeledes. Herefter kan midlerne indgå i forhandlingerne om Budget 2024. Der vil være behov for, at der i Budget 2024 afsættes midler til en tilpasning af Guldberg Skoles byggesag. Her vil BUF vende tilbage med et budgetnotat til Budget 2024.

Af nedenstående tabel fremgår, hvor mange midler, som er afsat til det samlede projekt. Dertil fremgår det, hvor mange er midlerne, som allerede er forbrugt eller disponeret over samt størrelsen på restbevillingen. Tabellen er et kvalificeret overslag og kan ændre sig.

Mio. kr., 2023 p/l

Finansiering

Forbrugt/disponeret

Restbevilling

Skolen i de Gamles By

480

26

454

Guldberg Skole

309

102

207

I alt

789

128

661

 

 

 

 

Det forventes, at der skal bruges yderligere 100-125 mio. kr. til færdiggørelse af etape 1 og forlængelse af genhusning som følge af forsinkelse i projektet. Derudover vil der være udgifter forbundet med den samlede tilpasning af byggesagen på Guldberg Skole, som skal finansieres i Budget 2024. Begge dele skal modregnes den samlede restbevilling på ca. 660 mio. kr. Helhedsrenovering indgår i kolonnen med forbrugt/disponeret, og er fratrukket restbevillingen.

I Overførselssagen 2022/2023 blev der indført en hensigtserklæring om opgradering af toiletforholdene på almenskole- og specialområdet, hvor det fremgår  ”…at den forventede annullering af udvidelsen af Guldberg Skole i De Gamles By kan evt. bidrage med et betragteligt beløb hertil. ”.

I forhold til alternativ brug af grunden i De Gamles By, hvor skolen er planlagt placeret, så vil Økonomiforvaltningen (ØKF) sammen med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen tage stilling til, om bygningerne fortsat skal anvendes til midlertidig indkvartering af fordrevne ukrainere. ØKF vil efter en evt. beslutningen om annullering er truffet, i samarbejde med fagforvaltningerne, derudover afsøge hvilke andre kommunale behov, ejendommen kan anvendes til, når den midlertidige indkvartering er afsluttet. En fremtidig permanent anvendelse af ejendommen til andet end til skole vil forventeligt kræve en tilpasning af lokalplanen for området og evt. kommuneplan.

Status på Guldberg Skoles byggesag

Det nuværende byggeprojekt på Guldberg Skoles matrikler består af en helhedsrenovering og en ombygning til basisskole med tilvalg om en madskole. Skolestrukturprojektet blev besluttet i Budget 2021, da der blev søgt planlægnings- og anlægsmidler, og med den nuværende plan forventes projektet afsluttet i november 2025. Projektet omfatter etablering af syv skolespor fra 0.-4. klassetrin i to etaper og på to matrikler i hhv. Sjællandsgade (0.-2. klassetrin) og Stevnsgade (3.-4- klassetrin).

Etape 1 i Sjællandsgade er igangsat ultimo 2022 med rydning af udearealer og opsætning af genhusningspavilloner på skolens boldbane på Sjællandsgade. Pavillonerne er blevet ibrugtaget til undervisning umiddelbart efter påske 2023, hvorefter nedrivningsarbejder i Sjællandsgadebygningen er blevet igangsat. Opbygning, nyindretning og etablering af fysiske rammer for 0.-2. klassetrin forventes igangsat i juni 2023. Etape 1 afsluttes sommeren 2024, hvorefter etape 2 i Stevnsgadebygningen igangsættes. Det samlede projekt med helhedsrenovering og ombygning til basisskole til syv skolespor er planlagt til at være afsluttet medio november 2025.

Tilpasning af Guldberg Skoles byggesag

Hvis det besluttes at annullere Skolen i De Gamles By, så skal projektet på Guldberg Skole tilpasses, så skolen igen kan være en 0-9. klasse skole på 4 spor med de nødvendige need-to funktioner.

Det betyder, at der forventeligt skal ske tilpasninger til både etape 1 i Sjællandsgade og etape 2 i Stevnsgade. Da projektet i Sjællandsgade allerede er påbegyndt, så vil etape 1 forsætte som planlagt med mindre justeringer, mens etape 2 i Stevnsgade annulleres. Herefter vil der efterfølgende ske en samlet tilpasning af byggesagen på baggrund af en screening af skolens to afdelinger på Sjællandsgade og Stevnsgade, som foretages frem mod Budget 2024.

I screeningen vil det blive undersøgt, hvordan de nødvendige funktioner, for at skolen kan fortsætte som en 4 sporet 0.-9. klasse skole, kan etableres. Samtidig vil der blive screenet for tilvalg, som muliggør, at Guldberg Skole indenfor de eksisterende bygninger i videst muligt omfang kan leve op til BUFs gældende funktionsprogram for skoler og KKFO. I screeningsfasen vil BUF og ByK gå i dialog med brugerne på Guldberg Skole om ønsker til funktioner på afdelingerne.

Processen for tilpasning af projektet vil være:

  • Etape 1 i Sjællandsgade forsætter som planlagt – med mindre justeringer
  • Etape 2 i Stevnsgade annulleres sammen med Skolen i De Gamles by
  • Der gennemføres en screening af begge afdelinger på Sjællandsgade og Stevnsgade frem mod Budget 2024
  • Der søges midler til planlægning og projektering af de ønskede ændringer for etape 1 og ny etape 2 i Budget 2024

Derefter søges der anlægsmidler til ændringerne for etape 1 og 2 i et senere budget til en samlet tilpasning af Guldberg Skoles byggeprojekt.

Justeringen af byggesagen vil forventeligt medføre en forsinkelse. Byggeri Københavns vurderer på nuværende en forsinkelse på 12-18 måneder i forhold til det nuværende projekt, som forventes afsluttet i november 2025.

Politisk handlerum

Indstillingen kan forkastes. I så fald vil det nuværende skolebyggeri i De Gamles By forsætte som planlagt, hvilket vil betyde, at der vil blive bygget overskudskapacitet på Nørrebro.

Økonomi

En beslutning om annullering af skoleprojektet i De Gamles By vil medføre, at de økonomiske konsekvenser som følge af annullering af skoleprojektet i De Gamles By, opgøres og indarbejdes i Budgetforslag 2024. Derudover vil der være udgifter forbundet med tilpasningen af Guldberg Skoles byggesag, som bliver nærmere afklaret i screeningsfasen frem mod Budget 2024.

Videre proces

Sagen skal behandles i ØU og BR. BUF vender tilbage med et budgetnotat til Budget 2024 om tilpasning af Guldberg Skoles byggeprojekt.

 

Tobias Børner Stax                                        Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Indstillingen blev godkendt.

Enhedslisten ønskede følgende tilført beslutningsprotokollen, hvilket resten af udvalget tilsluttede sig: ”Vi understreger at det er afgørende, at der skabes en hurtig afklaring omkring de nødvendige justeringer og tilpasninger ved renoveringen af Guldbergsgade Skole. Det er afgørende for skolen og forældrene i området, at de ikke kigger ind i en flerårig langtrukken byggesag præget af forsinkelser og uklarhed, og det er samtidig altafgørende at den tilpassede renovering kommer til at kunne imødekomme de lokale behov blandt børn og unge. Det kræver 1) at der bliver sikret en omfattende og løbende informationsproces fra både Børne- og Ungdomsforvaltningen såvel som fra Økonomiforvaltningen til forældre og medarbejdere om udviklingen af byggeprocessen. Det skal være klart for både forældre og medarbejdere hvem, der sidder med ansvaret for sagen, så det er tydeligt, hvor man kan henvende sig med spørgsmål til processen, 2) at Børne- og Ungdomsudvalget løbende bliver orienteret om udviklingen i byggesagen, 3) at der sikres en inddragelse af forældre og medarbejdere omkring de nødvendige justeringer af renoveringen som er både omfattende og hurtigt sat i værk, så man allerede ved forhandlingerne om budget 2024, kan træffe beslutning om at sætte de nødvendige arbejder i gang, 4) at den reviderede byggesag også indebærer en forbedring af faciliteterne for Klub Guldberg i umiddelbar tilknytning til skolen, så samarbejdet omkring at sikre rammer for et trygt og udviklende ungdomsliv for børn og unge i skolens lokalområde kan fortsætte og 5) at der tages højde for at Guldberg Skole med annulleringen af skolebyggeriet i GABY kommer til at mangle ordentlige idrætsfaciliteter og et fysisk rum til at kunne alle samle skolens elever og forældre under samme tag ved særlige lejligheder. Der er også mangel på ordentlige idrætsfaciliteter for de øvrige borgere på Nørrebro. Det er derfor afgørende, at der findes en løsning på dette i forbindelse med de kommende justeringer af byggesagen, hvor det vil være optimalt med en begrønnet og delvis nedgravet løsning som foreslået af skolebestyrelsen.”

Til top