Mødedato: 26.04.2023, kl. 08:30
Mødested: Rådhuset, stuen, værelse 43/44

Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2023

Se alle bilag
Børne- og Ungdomsudvalget skal behandle udvalgets høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2023, så det kan indgå i den videre proces med udarbejdelsen af den endelige Kommuneplanstrategi, som forventes vedtaget i Borgerrepræsentationen ultimo 2023. 

Indstilling

Børne- og Ungdomsforvaltningen indstiller til Børne- og Ungdomsudvalget,

  1. at høringssvar om Kommuneplanstrategi 2023 godkendes.

Problemstilling

Borgerrepræsentation skal ifølge Planloven offentliggøre en ny kommuneplanstrategi inden udgangen af 2023. Formålet med kommuneplanstrategien er at fastlægge den strategiske retning for byens fysiske udvikling for en 12-årig tidshorisont.

Kommuneplanstrategiens overordnede visioner, mål og strategiske retning følges op af en fuld revision af kommuneplanen i 2024, hvori kommuneplanstrategiens indhold udmøntes.

Den 14. marts 2023 besluttede Økonomiudvalget at sende udkast til Kommuneplanstrategi 2023 i høring i bl.a. fagudvalgene. Udkastet fremgår af bilag 1.

Løsning

Af nedenstående fremgår forslag til BUU's høringssvar.

Høringssvar

Børne- og Ungdomsudvalget vil gerne kvittere for muligheden for at komme med input til Kommuneplanstrategi 2023, og det er udvalgets forhåbning, at høringssvaret er med til at præge indholdet af den endelige strategi.

I de senere år er den strategiske planlægning af byens udvikling blevet styrket bl.a. via arbejdet med arealplaner. På udvalgets område er det vigtigt, at der sikres de nødvendige kvadratmeter til byens skoler, KKFOer og daginstitutioner, når der byudvikles i den eksisterende by og i nye dele af byen.  

Derudover er det centralt, at de reserverede områder giver mulighed for at leve op til politisk vedtagne krav om kvalitet og funktioner for tilbud til børn og unge. At der etableres de nødvendige tilbud, og at tilbuddene har den fornødne kvalitet og de rette funktioner, er en forudsætning for, at byens børn og unge får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig.

Endeligt er det centralt for udvalget, at byens fysiske udvikling for børne- og ungeområdet ikke kun er centreret om at sikre den nødvendige kapacitet, men at byudviklingen også har fokus på børne- og ungelivet efter skoletid. Byens børn og unge skal også i deres fritid kunne bruge byen på en måde, som stimulerer deres nysgerrighed og udvikling. Det omfatter bl.a., at der etableres fritids- og kulturtilbud, gives adgang til grønne oplevelser – både på land og i vand - samt at der etableres rekreative områder, som kan benyttes efter skoletid.

Det har ikke altid været tilfældet, når områder i København er blevet byudviklet, f.eks. i Ørestad og Sydhavn, hvor der mangler faciliteter og tilbud til byens børn og unge. Derfor opfordrer Børne- og Ungdomsudvalget til, at det i højere grad bliver medtænkt i den fremtidige udvikling af København, så der ikke kun er fokus på, hvordan der sikres kapacitet til byens børn og unge, men også hvordan der sikres attraktive tilbud og faciliteter efter skoletid. 

Politisk handlerum

BUU kan vælge at tilpasse forvaltningens forslag til høringssvar. I så fald skal det fremlægges som ændringsforslag til indstillingen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Intet yderligere. 

 

Tobias Børner Stax                                    Sti Andreas Garde

Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning på mødet den 26. april 2023:

Udvalget ønskede følgende tilføjelse til høringssvaret:

”Det har været et gennemgående problem, at der i de nye byområder ikke allerede tidligt i processen er blevet reserveret tilstrækkeligt med udearealer i terræn til de nye dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Det har resulteret i mange ad hoc løsninger efterfølgende, som fx legepladser på institutionernes tage eller ligefrem ovenpå parkeringsanlæg. Det er løsninger som ikke har den kvalitet, der bør være for pædagogiske institutioner, eller som sikrer ordentlige udfoldelsesmuligheder for børn og unge samt sikre skoleveje. Fremadrettet skal det derfor i forbindelse med grundkøb til nye skoler og institutioner altid sikres, at der også er plads til ordentlige udearealer i terræn.”

Med ovenstående tilføjelse blev indstillingen godkendt.

Til top